Verš ze dne

Žalmy 97:12
Radujte se, spravedliví, z Hospodina, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost!