Instagram
English
A A A A A
Verš ze dne
Matouš 6:25
„Proto pravím vám: Nepečujte úzkostlivě o svůj život, co byste jedli, ani své tělo, čím byste je odívali. Což není život víc nežli pokrm a tělo více než oděv?