A A A A A

Verš ze dne

Lukáš 7:16
Pojala pak všecky bázeň a velebili Boha řkouce: „Prorok veliký povstal mezi námi“ a „Bůh navštívil lid svůj.“