A A A A A

Verš ze dne

Efezským 6:4
A vy, otcové, nepopouzejte k hněvu dítek svých, nýbrž vychovávejte je v kázni a napomínání Páně.