A A A A A

Verš ze dne

Efezským 4:22
že totiž s ohledem na dřívější život svůj máte odložiti starého človeka, který béře zkázu podle chtíčů klamných,