A A A A A

Stihove dana

2 Petrova 1:21
Jer nikad nije bilo proroštvo naviješteno ljudskom voljom, nego su, potaknuti Duhom Svetim, govorili Božji ljudi.