A A A A A

Stihove dana

Marku ๙:๓๐
Odatle otiđoše dalje, i putovali su kroz Galileju. A nije htio da tko dozna.