A A A A A

Stihove dana

1 Solunjanima ೪:೩
Doista, volja je Božja da budete sveti, da se čuvate bludnosti,