A A A A A

Stihove dana

1 Solunjanima 4:3
Doista, volja je Božja da budete sveti, da se čuvate bludnosti,