A A A A A

Stihove dana

Jakova ౧:౧౨
Blažen čovjek koji podnese kušnju jer će, kad bude prokušan, primiti vijenac života koji je Gospodin obećao onima što ga ljube.