A A A A A

Stihove dana

Marku ९:२३
Isus mu odvrati: “Što se tiče mogućnosti, sve je moguće onome koji vjeruje.”