A A A A A

Stihove dana

Ivanu ६:२०
A on im reče: “Ja sam. Ne bojte se!”