A A A A A

Stihove dana

2 Petrova 1:21
jer ga prorok nije izrekao svojom voljom, već od Boga nadahnut Svetim Duhom.