Stihove dana

Rimljanima 16:27
jedinomu Mudromu, Bogu, po Isusu Kristu: Njemu slava u vijeke! Amen.