A A A A A

Ndime ya Tsiku

AKOLOSE 2:15
atavula maukulu ndi maulamuliro, anawaonetsera poyera, nawagonjetsera nako.