A A A A A

Ndime ya Tsiku

MIYAMBO 6:28
Pena kodi mwamuna angayende pa makala oyaka, Osapsya mapazi ace?