A A A A A

Bersikulo sa Adlaw

Galacia 4:19
¶ Mga anak ko, alang kaninyo ginasakit ako pag-usab hangtud nga si Cristo mahulad diha sa sulod ninyo!