Bersikulo sa Adlaw

Salmo 97:12
Managkalipay kamo kang Jehova, kamong mga matarung; Ug managpasalamat kamo sa halandumon niyang ngalan nga balaan.