A A A A A

Vers del dia

Proverbis 19:15
La peresa fa caure en la insensibi-litat, i l’ànim indolent patirà gana.