Günü Beyt

Zəbur 139:9
Qanad alıb gündoğana uçsam belə,Dənizi keçib günbatana qonsam belə,