A A A A A

Verse of Day

Malaquías 3:7
Jumanacasti awquinacamatpachwa nayan camachi arunacajjat saranucupjjtajja, janiraquiw phokhapcaractati. Naya take ch'amani Diosaw sapjjsma: ‘¡Nayaru cuttanjjapjjam ucatsti nayajj jumanacaru cuttanjjaraquïwa!’ Ucampisa jumanacajj sapjjtawa: ‘¿Cunatsa nanacajj jumaru cuttanipjjämajja?’ sasa.