A A A A A

Vargu i Ditës

Efesianëve ४:१६
Këtë, pra, po dëshmoj në Zotin: të mos ecni më si po ecin ende johebrenjtë e tjerë, në kotësinë e mendjes së tyre,