Vargu i Ditës

Filipianëve 1:20
Sepse për mua të jetuarit është Krishti dhe të vdekurit fitim.