A A A A A

Math Signs: [Number 5]


IsAmbulo 13:5-18
[5] Sase sinikwa umlomo wokukhuluma izinto ezinkulu nenhlamba, sanikwa amandla okwenza lokho izinyanga ezingamashumi amane nambili.[6] Savula umlomo waso ukuhlambalaza uNkulunkulu, ukuhlambalaza igama lakhe netabernakele lakhe, nabo abahlezi ezulwini.[7] Sanikwa ukuba silwe nabangcwele, sibanqobe; sanikwa futhi amandla phezu kwemindeni yonke, nabantu, nezilimi, nezizwe.[8] Bayakhuleka kuso bonke abakhileyo emhlabeni, wonke ogama lakhe lingalotshwanga encwadini yokuphila yeWundlu elihlatshiweyo, selokhu kwasekelwa umhlaba.[9] Uma ekhona onendlebe, makezwe.[10] Uma ekhona oyisa ekuthunjweni, uya naye ekuthunjweni; uma ekhona obulala ngenkemba, umelwe naye ukubulawa ngenkemba. Nakhu ukubekezela nokukholwa kwabangcwele.[11] Ngase ngibona esinye isilo siphuma emhlabeni, sinezimpondo ezimbili ezifana nezewundlu, kepha sikhuluma njengodrako.[12] Amandla onke esilo sokuqala siyawenza phambi kwaso. Siyenza ukuba umhlaba nabo bonke abakhileyo kuwo bakhuleke kuso isilo sokuqala esingozi yaso yelashwa.[13] Senza nezibonakaliso ezinkulu, size senze nomlilo uphume ezulwini, wehlele emhlabeni phambi kwabantu.[14] Futhi sibadukisa abakhileyo emhlabeni ngezibonakaliso esazinikwayo ukuba sizenze phambi kwesilo, sithi kwabakhileyo emhlabeni mabasenzele umfanekiso isilo, ebesinenxeba lenkemba kepha sasinda.[15] Sanikwa futhi ukuba siwuphe umfanekiso wesilo umoya, ukuze umfanekiso wesilo ukhulume, senze futhi ukuba bonke abangakhuleki kumfanekiso wesilo babulawe.[16] Senza futhi ukuba bonke, abancane nabakhulu, nabacebileyo nabampofu, nabakhululekileyo nabayizigqila, bazibeke uphawu esandleni sabo sokunene noma ebunzini labo[17] ukuba angabikho ongathenga nokuba athengise, uma engenalo uphawu, igama lesilo noma isibalo segama laso.[18] Nakhu ukuhlakanipha. Onengqondo makabale isibalo sesilo, ngokuba siyisibalo somuntu. Nesibalo sakhe singamakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesithupha.

Mathewu 19:9
Namanje ngithi kini: Yilowo nalowo olahla umkakhe kungengokuphinga, aganwe ngomunye, uyaphinga; noganwa ngolahliweyo uyaphinga.”

IsAmbulo 11:2-3
[2] Kepha igceke elingaphandle kwethempeli ulishiye ngaphandle, ungalilinganisi, ngokuba linikwe izizwe, nomuzi ongcwele ziyakuwunyathela phansi izinyanga ezingamashumi amane nambili.[3] Ngiyakubanika ofakazi bami ababili ukuba baprofethe izinsuku eziyinkulungwane namakhulu amabili namashumi ayisithupha bembethe indwangu yamasaka.”

Mathewu 5:32
But I say to you that everyone who divorces his wife, except on the ground of sexual immorality, makes her commit adultery. And whoever marries a divorced woman commits adultery.

2 Thimothewu 3:16
All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness,

IsAmbulo 4:6-8
[6] and before the throne there was as it were a sea of glass, like crystal. And around the throne, on each side of the throne, are four living creatures, full of eyes in front and behind:[7] the first living creature like a lion, the second living creature like an ox, the third living creature with the face of a man, and the fourth living creature like an eagle in flight.[8] And the four living creatures, each of them with six wings, are full of eyes all around and within, and day and night they never cease to say, "Holy, holy, holy, is the Lord God Almighty, who was and is and is to come!"

Numeri 5:11-31
[11] And the LORD spoke to Moses, saying,[12] "Speak to the people of Israel, If any man's wife goes astray and breaks faith with him,[13] if a man lies with her sexually, and it is hidden from the eyes of her husband, and she is undetected though she has defiled herself, and there is no witness against her, since she was not taken in the act,[14] and if the spirit of jealousy comes over him and he is jealous of his wife who has defiled herself, or if the spirit of jealousy comes over him and he is jealous of his wife, though she has not defiled herself,[15] then the man shall bring his wife to the priest and bring the offering required of her, a tenth of an ephah of barley flour. He shall pour no oil on it and put no frankincense on it, for it is a grain offering of jealousy, a grain offering of remembrance, bringing iniquity to remembrance.[16] "And the priest shall bring her near and set her before the LORD.[17] And the priest shall take holy water in an earthenware vessel and take some of the dust that is on the floor of the tabernacle and put it into the water.[18] And the priest shall set the woman before the LORD and unbind the hair of the woman's head and place in her hands the grain offering of remembrance, which is the grain offering of jealousy. And in his hand the priest shall have the water of bitterness that brings the curse.[19] Then the priest shall make her take an oath, saying, 'If no man has lain with you, and if you have not turned aside to uncleanness while you were under your husband's authority, be free from this water of bitterness that brings the curse.[20] But if you have gone astray, though you are under your husband's authority, and if you have defiled yourself, and some man other than your husband has lain with you,[21] then' (let the priest make the woman take the oath of the curse, and say to the woman) 'the LORD make you a curse and an oath among your people, when the LORD makes your thigh fall away and your body swell.[22] May this water that brings the curse pass into your bowels and make your womb swell and your thigh fall away.' And the woman shall say, 'Amen, Amen.'[23] "Then the priest shall write these curses in a book and wash them off into the water of bitterness.[24] And he shall make the woman drink the water of bitterness that brings the curse, and the water that brings the curse shall enter into her and cause bitter pain.[25] And the priest shall take the grain offering of jealousy out of the woman's hand and shall wave the grain offering before the LORD and bring it to the altar.[26] And the priest shall take a handful of the grain offering, as its memorial portion, and burn it on the altar, and afterward shall make the woman drink the water.[27] And when he has made her drink the water, then, if she has defiled herself and has broken faith with her husband, the water that brings the curse shall enter into her and cause bitter pain, and her womb shall swell, and her thigh shall fall away, and the woman shall become a curse among her people.[28] But if the woman has not defiled herself and is clean, then she shall be free and shall conceive children.[29] "This is the law in cases of jealousy, when a wife, though under her husband's authority, goes astray and defiles herself,[30] or when the spirit of jealousy comes over a man and he is jealous of his wife. Then he shall set the woman before the LORD, and the priest shall carry out for her all this law.[31] The man shall be free from iniquity, but the woman shall bear her iniquity."

1 AmaKhosi 7:23
Then he made the sea of cast metal. It was round, ten cubits from brim to brim, and five cubits high, and a line of thirty cubits measured its circumference.

Duteronomi 6:4
"Hear, O Israel: The LORD our God, the LORD is one.

Malaki 3:10
Bring the full tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And thereby put me to the test, says the LORD of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need.

AmaHubo 104:9
You set a boundary that they may not pass, so that they might not again cover the earth.

Genesise 6:12
And God saw the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth.

Genesise 7:20
The waters prevailed above the mountains, covering them fifteen cubits deep.

Genesise 8:5-9
[5] And the waters continued to abate until the tenth month; in the tenth month, on the first day of the month, the tops of the mountains were seen.[6] At the end of forty days Noah opened the window of the ark that he had made[7] and sent forth a raven. It went to and fro until the waters were dried up from the earth.[8] Then he sent forth a dove from him, to see if the waters had subsided from the face of the ground.[9] But the dove found no place to set her foot, and she returned to him to the ark, for the waters were still on the face of the whole earth. So he put out his hand and took her and brought her into the ark with him.

Genesise 9:11
I establish my covenant with you, that never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood, and never again shall there be a flood to destroy the earth."

Genesise 1:31
And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And there was evening and there was morning, the sixth day.

Genesise 3:15
I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring; he shall bruise your head, and you shall bruise his heel."

1 Korinte 10:13
No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it.

Eksodusi 20:13
"You shall not murder.

English Standard Version (ESV)
The Holy Bible, English Standard Version. ESV® Permanent Text Edition® (2016). Copyright © 2001 by Crossway Bibles, a publishing ministry of Good News Publishers.