A A A A A

Good Character: [Acceptance]


1 Korinte 5:11-13
[11] kepha manje nganilobela ukuba ningahlangani nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane, uma eyisifebe, noma engohahayo, noma engokhonza izithombe, noma eyisithuki, noma eyisidakwa, noma engumphangi; ningaze nadla nokudla nonjalo.[12] Ngokuba nginandabani nokwahlulela abangaphandle na? Nani anahluleli abangaphakathi na?[13] Kepha uNkulunkulu uyakwahlulela abangaphandle. Xoshani omubi phakathi kwenu.

1 Johane 1:9
Uma sizivuma izono zethu, uthembekile, ulungile ukuba asithethelele izono, asihlambulule kukho konke ukungalungi.

1 Petru 3:8-9
[8] Okokugcina, manibe nhliziyonye nonke, nihawukelane, nithandane ngokwabazalwane, nibe nobubele nokuthobeka,[9] ningaphindisi okubi ngokubi nokuthuka ngokuthuka, kepha kakhulu manibusise, ngokuba nabizelwa lokho ukuba nidle ifa lokubusiswa.

Johane 3:16
“Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi, kodwa abe nokuphila okuphakade.

Roma 2:11
Ngokuba akukho ukukhetha umuntu kuNkulunkulu.

Roma 5:8
kepha uNkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokhu ukuthi, siseyizoni, uKristu wasifela.

Roma 8:31
Sesiyakuthini ngalokho na? Uma uNkulunkulu emi ngakithi, ngubani ongamelana nathi na?

Roma 14:1-2
[1] Kepha obuthakathaka ekukholweni mamukeleni, kungabi ngokwahlulela ngezizindlo.[2] Omunye ukholwa ukuthi angadla konke, kepha obuthakathaka udla imifino.

Heberu 10:24-25
[24] masiqaphelane, ukuze kuvuswe uthando nemisebenzi emihle,[25] singakuyeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye, kepha masivuselelane, ikakhulu njengokuba nibona usuku lusondela.

Johane 6:35-37
[35] UJesu wathi kubo: “Mina ngiyisinkwa sokuphila; ozayo kimi kasoze alamba, nokholwa yimi kasoze oma.[36] Kepha ngithe kini: Ningibonile, nokho anikholwa.[37] Konke angipha khona uBaba kuyakuza kimi; ozayo kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle.

Kolose 3:12-14
[12] Ngakho-ke njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu, abangcwele nabathandekayo, yembathani ububele benhliziyo, nesisa, nokuzithoba, nobumnene, nokubheka kade,[13] nibekezelelane, nithethelelane, uma umuntu enensolo komunye; njengokuba neNkosi yanithethelela, yenzani njalo nani.[14] Kepha phezu kwakho konke lokho yembathani uthando oluyisibopho sokuphelela.

Mathewu 5:38-42
[38] “Nizwile kwathiwa: ‘Iso ngeso, izinyo ngezinyo.’[39] Kepha mina ngithi kini: Ningamelani nokubi, kodwa uma umuntu ekumukula esihlathini sokunene, mphendulele nesinye.[40] Nofuna ukukumangalela, akwamuke ingubo, mnike nejazi.[41] Nosuka ekucindezela ukuba uhambe imayela libe linye, hamba naye abe mabili.[42] Muphe ocela kuwe, ungamfulatheli ofuna ukutsheleka kuwe.

Mathewu 25:34-40
[34] “Khona iNkosi izakuthi kwabangakwesokunene sayo: ‘Zanini nina enibusisiwe nguBaba, nidle ifa lombuso eniwulungiselweyo selokhu kwasekelwa umhlaba.[35] Ngokuba ngangilambile, nangipha ukudla; ngangomile, nangiphuzisa; ngangingumfokazi, nangingenisa;[36] ngihamba ze nangembathisa; ngangigula, nangihamba; ngangisetilongweni, neza kimi.’[37] “Khona bayakuyiphendula abalungileyo ngokuthi: ‘Nkosi, sakubona nini ulambile sakupha ukudla, noma womile sakuphuzisa, na?[38] Sakubona nini ungumfokazi sakungenisa, noma uhamba ze sakwembathisa, na?[39] Sakubona nini ugula, noma usetilongweni, seza kuwe, na?’[40] “Isiyakuphendula iNkosi, ithi kubo: ‘Ngiqinisile ngithi kini, njengokuba nikwenzile komunye walaba bafowethu abancane, nikwenzile kimi.’

Roma 15:1-7
[1] Kepha thina esinamandla sifanele ukuthwala ubuthakathaka babangenamandla singazithokozisi thina.[2] Yilowo nalowo kithi makathokozise umakhelwane, kube kuhle, aze akheke,[3] ngokuba noKristu akazithokozisanga yena, kepha kunjengokuba kulotshiwe ukuthi: “Ukuthuka kwabakuthukayo kwehlela phezu kwami.”[4] Ngokuba konke okwalotshwa ngaphambili kwalotshelwa ukufundiswa kwethu, ukuze ngokubekezela nangenduduzo yemibhalo sibe nethemba.[5] Kepha uNkulunkulu wokubekezela nowenduduzo makaniphe nibe nokuqonda kunye phakathi kwenu ngokukaKristu Jesu,[6] ukuze nganhliziyonye nidumise ngamlomo munye uNkulunkulu uYise weNkosi yethu uJesu Kristu.[7] Ngalokho yamukelanani, njengalokho noKristu wasamukela, ukuze kudunyiswe uNkulunkulu. .

Roma 14:10-19
[10] Kepha wena umahlulelelani umzalwane wakho na? Futhi umdelelelani umzalwane wakho na? Ngokuba sonke siyakumiswa phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaNkulunkulu.[11] Ngokuba kulotshiwe ukuthi: “ ‘Kuphila kwami,’ isho iNkosi, ‘kimina ayakuguqa amadolo onke, nezilimi zonke ziyakudumisa uNkulunkulu.’ ”[12] Ngalokho-ke yilowo nalowo phakathi kwethu uyakuziphendulela kuNkulunkulu.[13] Ngakho masingabe sisahlulelana; kepha okungcono yahlulelani lokho kokuthi makungabekelwa umzalwane into yokumqhuzula nokuba isikhubekiso.[14] Ngiyazi, nganelisiwe eNkosini uJesu, ukuthi akukho lutho oluyichilo ngokwalo; kepha kuye othi lubi, kuyena lubi.[15] Ngokuba uma umzalwane wakho edabukiswa ngenxa yokudla, awusahambi ngothando. Ungambhubhisi ngokudla kwakho lowo amfelayo uKristu.[16] Ngalokho okuhle kwenu makungahlanjalazwa.[17] Ngokuba umbuso kaNkulunkulu awusikho ukudla nokuphuza kepha ungukulunga, nokuthula, nokuthokoza eMoyeni oNgcwele,[18] ngokuba okhonza uKristu kulokhu uthandekile kuNkulunkulu, ukholekile kubantu.[19] Ngalokho-ke asijonge okokuthula nokokwakhana.

Zulu Bible 1959
Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.