A A A A A

Izono: [Ukukrexeza]


1 Korinte 6:18
Bježite od kurvarstva; jer svaki grijeh koji čovjek čini osim tijela je; a koji se kurva on griješi svome tijelu.

Exodus 20:14
“Musa ukukrexeza.

Hebhere 13:4
Umtshato uxabisekile; mawuxatyiswe nguye wonke ubani. Amadoda nabafazi mabanyaniseke omnye komnye, bangasixabheli isilili sabo. Ingqumbo kaThixo ijinga phezu kwabo bakrexezayo kwakunye nabo barheletyayo.

Yakobi 4:17
Phofu ke yena umntu ongayenziyo imfanelo yakhe nakuba eyazi, unetyala.

Yeremiya 13:27
nditsho ukukrexeza kwakho, nokuthabatheka kwakho yinkanuko, ukukhanuka kwakho ezindle, namanyala okuhenyuza kwakho. Ndiwabonile amanyundululu akho ezindulini endle. Mawoo, Jerusalem! Hayi ukungcola kwakho! Kuya kude kube nini na unje!”

1 Yohane 1:9
Kodwa ke, ukuba siyazivuma izono zethu, uThixo uthembekile, ulilungisa; wosixolela izono zethu, asihlambulule kuko konke ukungalungisi.

Luka 16:18
“Wonke umntu omalayo umfazi wakhe, azeke omnye, uyakrexeza; nomntu wonke ozeka umfazi owalene nendoda yakhe, uyakrexeza.”

Mateyu 19:9
Ke mna ndithi kuni, othe wamala umfazi wakhe, engakrexezanga, aze athathe omnye, nguye okrexezayo.”

Imizekeliso 6:32
Ke yena umntu okrexezayo ngathi ushiywe ziingqondo; ewe, uyazibhubhisa yena ngokunokwakhe.

Roma 7:2-3
[2] Kaloku umfazi owendileyo ubotshelelwe ngumthetho endodeni yakhe, eli lixa idla ubomi; kodwa ukuba ithe yafa indoda, ukhululekile kuwo umthetho ombophelela endodeni yakhe.[3] Ngoko ke, ukuba umfazi uthe waba ngowenye indoda isaphila indoda yakhe, kothiwa ungumkrexezi. Kodwa ke ukuba ithe yafa indoda yakhe, woba ukhululekile emthethweni, aze angabi ngumkrexezi ukuba uthe waba ngowenye indoda.

Marko 10:11-12
[11] Wathi ke kubo: “Othe wamala umfazi wakhe, wazeka omnye, uyakrexeza.[12] Nokuba umfazi uthe wayala indoda yakhe, wendela kwenye, uyakrexeza.”

Mateyu 5:27-32
[27] “Nivile ukuba kwathiwa: ‘Uze ungakrexezi.’[28] Ke mna ndithi kuni, wonke umntu okhangela umntu obhinqileyo embawela, uselekrexezile entliziyweni yakhe.[29] Ukuba iliso lakho lasekunene liyakulahlekisa, lincothule ulilahle. Kukulungele kanye ukuba kutshabalale libe linye emalungwini akho, kunokuba umzimba wakho uphela uphoswe esihogweni.[30] Nokuba isandla sakho sokunene siyakulahlekisa, sinqumle usilahle. Kukulungele kanye ukuba kutshabalale libe linye emalungwini akho, kunokuba umzimba wakho uphela uye esihogweni.”[31] “Kwathiwa: ‘Othe wamala umfazi wakhe, makamnike incwadi yoqhawulo-mtshato.’[32] Ke mna ndithi kuni, othe wamala umfazi wakhe, engakrexezanga umfazi lowo, woba uyamkrexezisa; nothe wazeka loo mfazi waliweyo, uyakrexeza.”

1 Korinte 6:9-16
[9] Anazi na ukuba abakhohlakeleyo abayi kubuxhamla ubuncwane bokulawulwa nguThixo? Musani ukulahlekiswa: abarheletyi, nabakhonza izithixo, nabakrexezayo, nabafebayo, nabangamadoda alalanayo,[10] nabangamasela, nababawayo, nabangamanxila, nabathukayo, nabazizikrelemnqa, abanakubuxhamla ubuncwane bokulawulwa nguThixo.[11] Kanti abanye kuni babenjalo kanye, kodwa nahlanjwa, nenziwa imilowo, naba ngamalungisa phambi koThixo ngenxa yegama leNkosi uYesu nangoMoya kaThixo wethu.[12] Ubani unokuthi: “Zonke izinto zivumelekile kum.” Ewe, kunjalo, kodwa azikulungelanga zonke. Nam bendinokuthi: “Zonke izinto zivumelekile kum;” kodwa ngekhe ndinikezele ukuze ndilawulwe nayiyiphi na into.[13] Omnye unokuthi: “Ukutya kokwesisu, nesisu sesokutya.” Ewe, kunjalo, kodwa uThixo wokutshabalalisa kokubini. Ke wona umzimba asingowokurheletya, ngoweNkosi; nayo iNkosi yeyomzimba.[14] UThixo ke owayivusayo kwabafileyo iNkosi, uya kusivusa nathi ngamandla akhe.[15] Anazi na ukuba imizimba yenu ngamalungu omzimba kaKrestu? Ngaba ndinokuthi ke ndiwathathe amalungu kaKrestu ndiwenze amalungu esifebe? Unotshe![16] Ngaba anazi na ukuba ozimanya nesifebe umzimba mnye naso? Kaloku *iziBhalo zithi: “Abo babini boba mzimba mnye.”

Luka 18:18-20
[18] Umphathi othile wabuza kuYesu esithi: “Mfundisi olungileyo, ndingenza ntoni na ukuze ndibudle ilifa ubomi obungunaphakade?”[19] UYesu wathi kuye: “Kutheni usithi ndilungile nje? Akukho mntu ulungileyo. Mnye kuphela olungileyo: nguThixo.[20] Uyayazi imithetho ethi uze ungakrexezi; uze ungabulali; uze ungebi; uze ungangqini ubuxoki; beka uyihlo nonyoko.”

1 Tesalonika 4:3-5
[3] UThixo uthanda ukuba nibe nyulu, nikucezele ukurheletya.[4] Umntu ofuna umfazi makathathe umfazi ahlale naye ngobunyulu nembeko,[5] iinkanuko angaziphi nomtyhi lo njengâbo bangamaziyo uThixo.

Marko 7:20-23
[20] Wahambisa wathi: “Zizenzo eziphuma entliziyweni yomntu ezimngcolisayo.[21] Kaloku zivela ngaphakathi entliziyweni yomntu iingcamango ezimbi. Kulapho kuvela khona ubuhenyu, ubusela, ukubulala,[22] ukukrexeza, ukunyoluka, inkohlakalo, inkohliso, ukurheletya, umona, ukunyelisa uThixo, ikratshi, ububhanxa.[23] Zonke ezi zinto zikhohlakeleyo ziphuma entliziyweni yomntu, zize zimngcolise.”

Mateyu 15:17-20
[17] Aniqondi na ukuba konke okungena emlonyeni, kuya esiswini, kuze kulahlwe ngasese?[18] Ke zona izinto ezithethwa ngomlomo, zisuka entliziyweni. Zezo zinto ke ezimenza angcole umntu.[19] Kaloku ziphuma entliziyweni iingcamango ezimbi. Kusentliziyweni apho kuphuma khona ukubulala, ukukrexeza, ubuhenyu, ubusela, ukungqina ubuxoki, nokunyelisa.[20] Zezi zinto ezimenza angcole umntu; kodwa ukutya ngezandla ezingahlanjwanga akumenzi angcole umntu.”

Imizekeliso 5:18-23
[18] Ewe, ziyolise nomfazi wakho weenkomo, abe ngumthombo olithamsanqa lakho –[19] nditsho loo nzwakazi imanz' andonga, elo bhadikazi lihle kunene! Isifuba sayo sanga singakutsho ube nemihlali, ikurhawule ngolo thando lwayo, utsho uthi ncithi.[20] Mfo wam, ngani ukuba ude uthinjwe ngumfazi ongakwaziyo ukuziphatha? Ngani ukuba ugonane nomka-mntu?[21] Kaloku zonke izinto ezenziwa ngumntu ziyabonwa *nguNdikhoyo; zonke iindlela zakhe uzijongile.[22] Ke zona izenzo zomntu okhohlakeleyo zibambisa kwayena, ajike akhonkxwe kwasisono sakhe.[23] Ubulawa kukungaqeqesheki; ewe, uphuphuthekiswa bubuhiba bakhe.

Yohane 8:4-11
[4] baza bathi kuYesu: “Mfundisi, lo mfazi ubanjwe ekrexeza.[5] Emthethweni wethu uMosis uthi umfazi onjalo makagityiselwe ngamatye abulawe. Ke wena ngaba uthi makathiweni?”[6] Besitsho nje, babemthiyisela, befuna athethe into abanokummangalela ngayo. Kodwa uYesu wathoba, wabhala ngomnwe emhlabeni.[7] Besamile njalo bembuza, waphakama, wathi kubo: “Ongenasono kuni makube nguye ogibisela ilitye lokuqala.”[8] Waphinda wathoba uYesu, wabhala emhlabeni.[9] Bekuvile oko, bemka bonke ngabanye ngabanye, baqalela kwabadala. Kwasala uYesu nomfazi lowo, esemi apho.[10] Waphakama uYesu, wathi kuye: “Baphi na abamangaleli bakho? Akukho namnye na oshiyekileyo?”[11] Waphendula wathi: “Namnye, Nkosi.” Wathi uYesu: “Nam ke andikugwebi. Hamba, ungàbuye wone.”]

Imizekeliso 6:20-35
[20] Mfo wam, yithobele imimiselo oyinikwa nguyihlo, ungazityesheli neziluleko zikanyoko.[21] Amazwi abo wamilisele engqondweni yakho nanini nanini, uwagaxele abe sisihombo entanyeni yakho.[22] Ewe, la mazwi aya kukukhokela endleleni yakho, abe ngumlindi wakho xa ulele, aze athethe nawe xa uvukile.[23] Kaloku imiyalelo isisibane; zona iziluleko zilukhanyiso; ingqeqesho ekukhalimelayo ingundoqo wobomi.[24] Zizo ezinokukukhwebula kumfazi oziphethe kakubi, zikuhlangule kumfazi wasemzini olwimi lugudileyo.[25] Sukunikezela umncwase ngenxa yobuhle bakhe; sukumkhathalela nokuba selecela amehlo.[26] Ihenyukazi ungalithenga nangesonka, kanti yena umkrexezikazi angakwenza uphulukane nobomi bakho.[27] Khawutsho! Uthi ungawufaka esifubeni sakho umlilo ize impahla yakho ingatshi?[28] Uthi ungawanyathela amalahle avuthayo zize zingatshi iinyawo zakho?[29] Kunjalo ke kumntu owambatha umka-mntu: akukho namnye omchukumisayo oya kuba msulwa.[30] Aligxekwa kangako isela xa lisiba kuba lilambile.[31] Noxa kunjalo lihlawuliswa kasixhenxe xa libanjiwe, lithinjwe yonke impahla yendlu yalo.[32] Ke yena umntu okrexezayo ngathi ushiywe ziingqondo; ewe, uyazibhubhisa yena ngokunokwakhe.[33] Isiqhamo salo msebenzi wakhe ziinduma nokuhlazeka; futhi ke oko kuphoxeka kwakhe kuya kuhlala kungenakucinywa.[34] Kaloku indoda enobukhwele inengcwangu; ithi ke apho iziphindezela khona ingabi nanceba.[35] Ewe, xa sele ikuloo meko ayiva zicengo, kungekho nantlawulo iya kuyamkela noba ingakanani na.

Imizekeliso 5:3-22
[3] Kaloku imilebe yomfazi ongakwaziyo ukuziphatha ivuza ubusi; kwaye nenkalakahla yakhe igudile kunamafutha omnquma.[4] Kanti ke ekugqibeleni uba nobukrakra okomhlonyane, akwenzakalise okwekrele elibukhali macala.[5] Kaloku iinyawo zakhe zisinga ekufeni; ukunyathela kwakhe kubheka ngqo engcwabeni.[6] Uyakuwexula kwindlela eyeyobomi; ube wena ungayazi loo nto.[7] Ngoko ke, bonyana, ndiphulaphuleni, ningashenxi koko ndinixelela kona.[8] Ewe, ndithi mcezeleni umfazi onjalo, ningasondeli nasemnyango wendlu yakhe,[9] hleze amandla enu axhatshazwe ngabanye, niyinike isikhohlakali iminyaka yenu.[10] Ewe, xa ningeva ikamva lenu liya kuxhanyulwa ngabasemzini, zize zona izinto eniziqwebileyo zibe sisisulu seentlanga.[11] Ekugqibeleni ke yoba ziincwina zodwa ugcuma, ube wona umzimba wakho uvuthuluka nezihlunu zawo.[12] Uya kuthi: “Akwaba ndandingazange ndiyithiye ingqeqesho; akwaba ndandiziphulaphule iziluleko.[13] Ngenene zange ndiwaphulaphule amazwi âbo babendiyala, zange ndiyibazele iindlebe imfundiso yabandilulekayo.[14] Ngoku ke naku ndizibhaqa sendisehlazweni ekuhlaleni naseluntwini.”[15] Nyaniseka kumfazi wakho; ewe, sela amanzi kwelakho iqula.[16] Ngani ukuba abantwana bakho bathi saa, oku komthombo omanzi wawo aphuphumela esitalatweni?[17] Abantwana bakho mayibe ngabakho wedwa; sukuvuma baxhatshazwe nangabasemzini.[18] Ewe, ziyolise nomfazi wakho weenkomo, abe ngumthombo olithamsanqa lakho –[19] nditsho loo nzwakazi imanz' andonga, elo bhadikazi lihle kunene! Isifuba sayo sanga singakutsho ube nemihlali, ikurhawule ngolo thando lwayo, utsho uthi ncithi.[20] Mfo wam, ngani ukuba ude uthinjwe ngumfazi ongakwaziyo ukuziphatha? Ngani ukuba ugonane nomka-mntu?[21] Kaloku zonke izinto ezenziwa ngumntu ziyabonwa *nguNdikhoyo; zonke iindlela zakhe uzijongile.[22] Ke zona izenzo zomntu okhohlakeleyo zibambisa kwayena, ajike akhonkxwe kwasisono sakhe.

1 Korinte 7:1-40
[1] Ngoku ke mandiphendule umbuzo wenu. Kulungile ukuba indoda ingabi nanto yakwenza nomntu obhinqileyo,[2] kodwa ukuphepha ukurheletya elowo makabe nowakhe umfazi, aze elowo umfazi abe neyakhe indoda.[3] Indoda mayimkholise umfazi wayo; nomfazi makenjenjalo endodeni yakhe.[4] Umfazi akanagunya kowakhe umzimba; yindoda enalo. Kwangokunjalo ke nendoda ayinagunya kowayo umzimba; ngumfazi onalo.[5] Musani ukwala ukuhlangana, ngaphandle kokuba nivumelene ukungahlangani okomzuzwana, nisenzela ukuba nibe nethuba lokuthandaza. Emva koko ke ze nibuye nihlangane, hleze uSathana anihende ngenxa yokungabi nako kwenu ukuzibamba.[6] Xa nditshoyo ke ndiyanicebisa, andiwisi mthetho,[7] kuba ndinga bonke abantu bangaba njengam lo. Kodwa ke elowo unesakhe isiphiwo ababalwe ngaso nguThixo. Omnye uba nesipho esithile, wumbi abe nesinye.[8] Ke kwabangatshatanga nabahlolokazi ndithi kubalungele ukuba bahlale njengam.[9] Kodwa ke, ukuba abanakuzibamba, mabatshate, kuba kulungile ukutshata kunokutshiseka.[10] Ke kwabatshatileyo ndinomyalelo, ongenguwo owam, ongoweNkosi. Lo myalelo ke ngowokuba umfazi otshatileyo makangahlukani nendoda yakhe.[11] Kambe ke ukuba uthe wahlukana nayo, makahlale angatshati, okanye makaxolelaniswe nendoda yakhe. Indoda ke yona mayingamali umkayo.[12] Ngokubhekiselele kwabanye asinamyalelo siwunikwe yiNkosi. Kodwa mna ndithi kubo, ukuba kukho kholwa lithile linomfazi ongelokholwa, aze umfazi lowo athande ukuhlala nalo, malingahlukani naye.[13] Nomfazi onendoda engelokholwa, ize yona ithande ukuhlala naye, makangahlukani nayo.[14] Kaloku indoda leyo ingelokholwa uThixo unebango kuyo ngenxa yomfazi wayo, nomfazi lowo ungelokholwa uThixo unebango kuye ngenxa yendoda yakhe. Ukuba bekungenjalo abantwana babo ngebenetyheneba, kanti ke abanalo, kuba uThixo unebango kubo.[15] Kodwa ke ukuba lowo ungelokholwa uyahlukana nalowo ukholwayo, makayekwe. Xa kunjalo indoda leyo ikholwayo nokuba ngumfazi akabotshelelwanga. Kaloku uThixo wasibizela ukuhlala ngoxolo.[16] Kanene wazi ngani na, wena mfazi, ukuba akuyi kuyisindisa indoda yakho? Wena ndoda, wazi ngani na ukuba akuyi kumsindisa umfazi wakho?[17] Elowo makahlale ekwimeko ayiphiwe yiNkosi, imeko awabizwa nguThixo ekuyo. Nantso ke into endiyifundisayo kuwo onke amabandla.[18] Ukuba ubani uthe wabizwa engowalukileyo *ngokomthetho kaMosis, makangazenzi ongalukanga. Ukuba ubani uthe wabizwa engalukanga, makangaluki.[19] Ukwaluka oku akunto, nokungaluki oku akunto, eyona nto kukugcina imiyalelo kaThixo.[20] Elowo makahlale ekwimeko abizwe ekuyo nguThixo.[21] Wâbizwa ulikhoboka na? Mayingakukhathazi le nto, kodwa ukuba unokukhululeka, khululeka.[22] Kaloku lowo wabizwa yiNkosi elikhoboka, ngumkhululwa weNkosi. Ngokunjalo nalowo wabizwa yiNkosi engokhululekileyo, likhoboka likaKrestu.[23] UThixo wanithenga ngexabiso elikhulu; musani ke ukuba ngamakhoboka abantu.[24] Mawethu, elowo makahlale ekuloo meko wabizwa ekuyo.[25] Ngokubhekiselele ezintombini asinamyalelo sawunikwayo yiNkosi. Kodwa njengamntu owenzelwe inceba yiNkosi ndaza ndathembeka, ndibona ngolu hlobo:[26] Ngenxa yeengxaki ezikhoyo kule mihla, ndibona ukuba kulungile ukuba umntu ahlale njengoko anjalo.[27] Ukuba unomfazi, musa ukufuna ukwahlukana naye; ukuba awunaye, musa ukuba samfuna umfazi.[28] Kodwa ke ukuba uyatshata akonanga; kanti nokuba intombi iyenda, ayonanga. Kodwa ke abatshatileyo baya kuhlala befikelwa ziingxaki, kanti bendingathandi ukuba kube njalo.[29] Ndithetha ukuthi ke, mawethu, ixesha liyemka. Ke ngoko abanabafazi mababe njengabangenabo;[30] abalilayo mababe njengabangaliliyo; abavuyayo mababe njengabangavuyiyo; abathengayo mababe njengabangenanto;[31] abasebenza ngezinto zeli hlabathi, mababe njengabangasebenziyo ngazo. Kaloku eli hlabathi aliyi kuhlala liyiloo nto liyiyo ngoku.[32] Ndithanda ukuba ningabi naxhala. Ongazekanga ukhuthalele izinto zeNkosi, kuba ezimisele ukuyikholisa iNkosi.[33] Ozekileyo yena ukhuthalele izinto zehlabathi, kuba ezimisele ukukholisa umkakhe,[34] abe nengqondo ebetha-bethanayo. Umfazi ongenandoda nentombi bakhuthalele izinto zeNkosi, bezimisele ukuzinikela ngomzimba nangomoya. Owendileyo ke ukhuthalele izinto zehlabathi, kuba ezimisele ukukholisa indoda yakhe.[35] Le nto ndiyithetha ngeenjongo zokuba nilungelwe, ndingajonge kunirhintyela. Ndiyithethela ukuze niyikhonze kakuhle iNkosi ningaphazanyiswa.[36] Malunga nabathembiseneyo ke, ukuba umfana unexhala lokuba wode ayihlazise intombi, eziva etshiseka, eqonda ukuba kuyimfuneko ukuba batshate, mabatshate ke njengoko afunayo, kuba akukho sono kuloo nto.[37] Kambe ke ozimiseleyo entliziyweni yakhe, engòyiswa kukutshiseka, enamandla okuzeyisa, kananjalo esenzile isigqibo entliziyweni yakhe sokuba angàtshati, uyalungisa ukwenjenjalo.[38] Ngoko ke otshatayo uyalungisa, kodwa lowo ungatshatiyo ulungisa ngokukodwa.[39] Umfazi ubotshiwe ngumthetho ngalo lonke ixesha isaphilayo indoda yakhe; ke ukuba indoda yakhe ibhubhile, ukhululekile; angatshata nendoda ayithandayo, kodwa ibe yekholwe eNkosini.[40] Noko ke uya konwaba ngakumbi ukuba uthe wahlala enjengoko anjalo. Kokwam ukubona ke oko, kanti nam ndiba ndinaye uMoya kaThixo.

Xhosa Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved