A A A A A

Ubomi: [Ukwaluphala]


1 Timoti 5:8
Umntu ongazikhathaleleyo izizalwane zakhe, ingakumbi ezihlala naye, selelulahlile ukholo, ungcole ngaphezu kwabangakholwayo.

2 Korinte 4:16
Kungenxa yale nto ke singethi mandla nje. Kaloku imo yethu entsha isuka ihlaziyeke ngokuhlaziyeka, nokuba imo yethu endala yona iya isonakala ngokonakala.

Deuteronomy 32:7
Khanibuzise niqonde ngezamandulo; khaniphande nive ngezizukulwana ezadlulayo. Amanyange wona aya kunibalisela; amadod' amakhulu aya kunichubela.

Deuteronomy 34:7
Ukufa kwakhe uMosis wayenekhulu elinamashumi amabini eminyaka, kodwa esomelele, engabikwa hlaba, namehlo akhe engekabi nalo norhatyazo.

Ecclesiastes 7:10
Musa ukuthi: “Bekungani ukuba imihla yamandulo ibe ngcono kunale yangoku?” Kaloku ayibubo ubulumko ukubuza umbuzo onjalo.

Exodus 20:12
“Mhlonele uyihlo ndawonye nonyoko, khon' ukuze ube nokuzinza kwelo lizwe ndikunika lona mna Ndikhoyo Thixo wakho.

Genesis 6:3
Ngoko ke *uNdikhoyo wathi: “Andisayi kubayeka babe zizimakade abantu. Kaloku bangabantu abafayo. Ukususela ngoku abayi kuhlala ngaphezu kwekhulu elinamashumi amabini eminyaka.”

Genesis 25:8
***

Isaya 40:29
Yena ngumhlaziyi wâbo batyhafileyo, umomelezi wâbo bangenamandla.

Isaya 46:4
Noda niguge nibe ziingwevu mna ndisengulowo unixhasayo. Nenziwa ndim, ngoko ke ndonisingatha; ewe, ndonigcina ndinihlangule.

Yobhi 5:26
Uya kudla ubomi ude ukhokhobe, nqwa nengqolowa engavunwayo lingekafiki ixesha.

Yobhi 12:12-20
[12] Ubulumko buyafumaneka kwiingwevu; ke bona ubudala buza namava.[13] “Kanti ke yena uThixo unobulumko namandla, amacebo nengqiqo.[14] Into ayiqhaqhileyo akukho mntu unokubuya ayakhe; ngokunjalo nomntu amvaleleyo akukho ungamvulelayo.[15] UThixo akuwavalela amanzi kuyabalela; kanti ke akuwavulela kutsho kube ziimpuphuma.[16] Ukomelela noloyiso lolwakhe, kanti ke nabakhohlisi ngokunjalo nabakhohliswa basesandleni sakhe.[17] Yena amaphakathi uwatsho ancitheke, nabagwebi abatsho babe ziimpanga-mpanga.[18] Uyawakhulula amakhamandela aqhotyoshwe ngookumkani, aze bona ngokwabo abanxibise umbhinqo wamabanjwa.[19] Ababingeleli ubatsho baphoxeke, aze wona amakhwahla awakhiqe.[20] Amaciko athenjiweyo uwatsho abhibhidle; aze ayiphuthise nengqiqo yamadoda amakhulu.

Yobhi 32:7
Ndithe: ‘Mandiyekel' iminyak' isiphakele.’ Bendisithi: ‘Izilimela zingasiph' ubulumko.’

Yoweli 2:28
“Kothi ke emva koko ndithulule uMoya wam kulo lonke uluntu, bashumayele oonyana neentombi zenu, amaxhego aphuphe amaphupha, abafana babone imibono.

Leviticus 19:32
“Bahloneleni abantu abadala, nibanike imbeko, nimhlonele uThixo wenu – ndinguNdikhoyo.

Filemon 1:9
kodwa imfobe yothando iyandinyanzela ukuba ndikubongoze. Ewe, mna kanye Pawulos, ndilixhego nje ngoku, futhi ndikwangumbanjwa ngenxa kaYesu Krestu,

Umhobe 71:9
Ungandilahli ndakuguga; ungandishiyi ndakuphelelwa ngamandla.

Umhobe 71:18
Nangona ndiyingwevu nje, sukundilahla, Thixo, ndide ndiwabhengeze amandla akho nakwizizukulwana ezizayo.

Umhobe 73:26
Umzimba nentliziyo zingade ziphelelwe, wona amandla am nguThixo, ulibango lam naphakade.

Umhobe 90:10-12
[10] Iminyaka yomntu iba ngamashum' asixhenxe, xa ngaba womelele ibe ngamashum' asibhozo; kodwa iza neenkxwaleko neentsizi, imihla yethu ithi tshe iphele.[11] Ngubani owaziyo umsindo wakho; ingubani oluqondayo unkwantyo oluza nengqumbo yakho?[12] Sifundise ukuyiqingqa imihla yethu, ukuze sizuze ubulumko.

Umhobe 91:16
ndimvuze ngobomi obude, ndimbonise ukuba ndiyasindisa.

Imizekeliso 17:6
Abazukulwana libhongo lookhokho, kanti ke igugu labantwana ngabazali.

Imizekeliso 20:29
Isihomo samadoda amatsha ngamandla awo; kanti ke sona isithozela samadod' amakhulu zizimvi.

Imizekeliso 23:22
Mntwana wam, mphulaphule uyihlo owakuzalayo, ungamdeli nonyoko ekwaluphaleni kwakhe.

Umhobe 37:35
Ndalibona lilawula ngegqudu itshijolo, lilugxibha ngathi ngumkhoba wamahlathi.

1 Chronicles 29:28
Wasweleka seleyindoda enkulu, ekhulile, ebuxhamle ubomi obude, ubutyebi, nesidima. Esikhundleni sakhe kwangena unyana wakhe uSolomon wangukumkani.

1 Ukumkani 3:14
Ukuba ke uthe wahamba ngeendlela zam, wayithobela imimiselo nemithetho yam njengoDavide uyihlo, ndokuthi jize ngobomi obude.”

Umhobe 103:5
ulondenzel' izintw' ezintle ebomini, ndihlale ndingumqaba-qaba njengokhozi.

Tito 2:3
Nabo abafazi abakhulu mabandiliseke, bangabi nalulwimi, banganxili butywala, bakwazi ukufundisa,

1 Timoti 5:1-2
[1] Ungaze uthethe rhabaxa nomntu omdala kunawe. Thetha naye ngokungathi uthetha noyihlo. Abafana abanganeno kuwe bathathe njengabaninawe,[2] abafazi abadala njengonyoko. Phakathi kwabafazana ziphathe nyulu njengakoodade wenu.

Umhobe 71:8-9
[8] Ndiswel' imilomo yokukubonga, ndikudumise maxa onke.[9] Ungandilahli ndakuguga; ungandishiyi ndakuphelelwa ngamandla.

Filipi 3:20-21
[20] Kanti ke thina ikomkhulu lethu lisezulwini, apho silindele ngolangazelelo ukuba uya kuvela khona uMsindisi wethu, iNkosi uYesu Krestu.[21] Yena uya kuyiguqula le meko yethu iphuthileyo, ayifanise neyakhe enobungangamsha, esebenzisa kwaloo mandla awasebenzisayo xa afaka zonke izinto phantsi kolawulo lwakhe.

Isaya 46:3-4
[3] “I-i-i-nzwi ke wena, ndlu kaYakobi! Ndiphulaphuleni nina masalela endlu kaSirayeli, nina endanixhasa kwasekukhawulweni kwenu, ndaza ndanisingatha kwasekuzalweni kwenu.[4] Noda niguge nibe ziingwevu mna ndisengulowo unixhasayo. Nenziwa ndim, ngoko ke ndonisingatha; ewe, ndonigcina ndinihlangule.

Umhobe 92:12-15
[12] Amalungisa achuma njengesundu, akhula njengemisedare yaseLibhanon.[13] Amilile emzini kaNdikhoyo; ayakhula endlwini kaThixo.[14] Avelisa iziqhamo naxa selaluphele, aqhelezele omelele.[15] Kutheth' ukuthi ke uNdikhoyo ulilungisa, yena ngumkhuseli wam, akukho khwiniba kuye.

Ecclesiastes 12:1-7
[1] Mkhumbule uMdali wakho ngemihla yobutsha bakho, ngoku ingekafiki imihla yeenkathazo, ingekasondeli neminyaka apho uya kuthi: “Akukho nto imnandi ekudleni ubomi.”[2] Ngelo thuba ke ukukhanya kwelanga, inyanga, neenkwenkwezi, kosuka kufiphale kuwe, nezulu lihlale lisibekele ngathi kungemva kwemvula.[3] Iingalo zakho ebezikukhusela ziya kuba nomkhinkqi; ngokunjalo nale milenze yakho yomeleleyo okwangoku iya kuba nengevane. Uya kuba ungasenako ukuhlafuna, kuba amazinyo embalwa, namehlo selemfiliba, ungasaboni kakuhle.[4] Iindlebe ziya kuba sezixinene, ungabi sayiva nengxolo esesitalatweni, nditsho nesandi selitye lokusila. Uya kuvuka kusasa zisantyiloza iintaka, noxa kungasekho nayiphi na ingoma onokuyiva.[5] Ngelo xesha uya kuzoyika iindawo eziphakamileyo, ngokunjalo uziphephe iingozi ezitalatweni. Iinwele zakho zosuka zibe mhlophe oku kom-amangile otyatyambileyo, nasekuhambeni ungabi nako nokuzirhuqa oku, ke yona iminqweno ingabi nako ukuvuseleleka. Kaloku umntu uhlalelwe kukuhamba aye ekhayeni lakhe laphakade, abazili behle benyuka ezitalatweni.[6] Ewe kaloku, umxokelelwana wesiliva uya kushunquka, nesibane segolide siwe saphuke; ukanti ke nentambo phaya equleni iya kuqhawuka, nomphanda utsho ukroboke.[7] Ke lona uthuli lwethu luya kubuyela emhlabeni, apho lwaluvele khona kakade, umoya ubuyele kuThixo njengoko wawuvela kuye.

Xhosa Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved