A A A A A

Umntu ongalunganga: [Ukuxhaphaza]


1 Yohane २:९
Umntu othi usekukhanyeni, abe kodwa emthiyile uwabo, usesebumnyameni unangoku.

1 Yohane ३:१५
Nabani na ke omthiyileyo uwabo sisigwinta, ibe ke niyazi ukuba akukho sigwinta sinabo ubomi obungunaphakade.

2 Timoti 1:7
Kuba kaloku uMoya esimnikwe nguThixo asingowobuphakuphaku, koko uvuselela isibindi, uthando, nokuzeyisa.

Deuteronomy 31:6
Qinani nikhaliphe, ningaxhali, ningabi nayo nedyudyu. Kaloku uNdikhoyo uThixo wenu ungakuni; soze arhoxe okanye anilahle.”

Efese ४:२९
Intetho ekrwada mayingaphumi emilonyeni yenu. Ukuthetha kwenu makuthambe, kube kokwakhayo, ukuze kube luncedo nentsikelelo kwabaphulaphuleyo.

Efese ६:१२
Kuba kweli dabi lethu asilwi nabantu, kodwa silwa nemimoya ekhohlakeleyo esesibhakabhakeni, izilawuli, nabasemagunyeni, kunye nemimoya engcolileyo yeli phakade lobumnyama.

Leviticus 19:18
Ze ningaziphindezeli mntwini, okanye nimbambe isixhiba, koko nina mthandeni ummelwane wenu, kanye ngale ndlela nizithanda ngayo. Kutsho mna Ndikhoyo.

Mateyu ५:११
“Ninoyolo nina xa bathe abantu baningcikiva ngenxa yam, benitshutshisa, bethetha zonke izinto ezikhohlakeleyo ngani bexoka.

Imizekeliso 17:9
Obugubungelayo ubugwenxa uzicengezelela ukuthandwa, kodwa lowo umana ewunokoza umcimbi uchitha ubuhlobo.

Imizekeliso 22:10
Wakumgxotha umgxeki itsho iphele ingxabano, ngokunjalo zitsho zinqamke iingxwaba-ngxwaba nokunyelisa.

Imizekeliso 24:16
Noba angawa kangaphi na umntu olilungisa ubuya avuke; ke zona izikhohlakali zikhubeka zitshabalale.

Umhobe 138:7
Nokuba ndidavuza ezinkathazweni, wena uyandikhusela; ulwa nazo iintshaba zam, undihlangule ngamandla akho.

Roma 2:1
Nakuwe ke mntundini ugwebayo, nokuba ungubani, amatyholo aphelile. Ewe, ngokugweba omnye, uzigweba ngokwakho. Kaloku wena ugwebayo, wenza kwaezo zinto ugweba omnye ngazo.

Roma 12:18-19
[18] Yenzani unako-nako ukuhlalisana ngoxolo nabantu bonke.[19] Zihlobo, musani ukuziphindezela ngokwenu. Impindezelo yiyekeleni ingqumbo kaThixo, njengoko *iziBhalo zitshoyo ukuthi: “Impindezelo yeyam, kuya kubuyekeza mna, itsho iNkosi.”

Roma 12:20-21
[20] Kaloku iziBhalo zikwatsho nokuthi: “Ukuba utshaba lwakho lulambile, luphe into etyiwayo; ukuba lunxaniwe, luphe into eselwayo; kuba ngokwenjenjalo ke, woba uluvisa udano, khon' ukuze luguquke.”[21] Musa ukoyiswa bububi; boyise ububi ngokulungisa.

Luka 6:27-28
[27] “Ke mna ndithi kuni, nina nindivayo: Zithandeni iintshaba zenu, nibenzele okulungileyo abo banithiyileyo.[28] Basikeleleni abo baniqalekisayo, nibathandazele abo banigxekayo.

Mateyu 5:44-45
[44] Ke mna ndithi kuni, zithandeni iintshaba zenu, nibathandazele abo banitshutshisayo,[45] ize nibe ngabantwana boYihlo osezulwini, yena ovelisa ilanga phezu kwabakhohlakeleyo nabalungileyo, anise nemvula phezu kwabalungisayo nabangalungisiyo.

Isaya 41:11-13
[11] “Ke bona abo bakusunduzayo baya kuhlaziswa; ewe, abakulwayo soze babe nto.[12] Iintshaba zakho uya kuzifuna, kambe ke sobe uzifumane. Abalwa nawe bophel' emehlweni.[13] Mna ndinguNdikhoyo, uThixo wakho; ndokugcina ndikomeleze, ndithi kuwe: ‘Sukuphaphazela, ndiza kukunceda.’

Mateyu 5:38-41
[38] “Nivile ukuba kwâthiwa: ‘Iliso maliphindezelwe ngeliso, nezinyo liphindezelwe ngezinyo.’[39] Ke mna ndithi kuni, musani ukuziphindezela kulowo unonayo. Othe wakuqhwaba kwisidlele sokunene, mguqulele nesinye.[40] Nalowo ufuna ukukusa enkundleni, akuhluthe isambatho sangaphantsi, myekele nesokwaleka.[41] Ukuba onegunya ukunyanzela ukuba uhambe ikhilomitha ibe nye, hamba neyesibini.

Umhobe 34:12-18
[12] Lowo unga angadla ubomi, abe nenkqubela, lowo unga angafumana imihla emnandi,[13] makazilumle ekuthetheni kakubi, ayeke ukuthetha ubuxoki;[14] makahlukane nobubi, enze okulungileyo; makaphuthume uxolo, ahlale kulo.[15] Kaloku uNdikhoyo uwalusile amalungisa, uyayiva imithandazo yawo;[16] kodwa ubafulathele abenzi bobubi, abaphanzise bangabi sakhunjulwa emhlabeni.[17] Uyaweva amalungisa akuzibika kuye, awakhulule kuzo zonke iinzima zawo.[18] UNdikhoyo ukufuphi nâbo badakumbileyo, ebaphakamisa abo baphelelwe lithemba.

Xhosa Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved