A A A A A

Umntu ongalunganga: [Ukungcatsha]


Mateyu 27:3-4
[3] UJudas, lowo wangcatsha uYesu, akubona ukuba uYesu ugwetyiwe, usuke wazohlwaya, wawabuyisela kubabingeleli abaziintloko namadoda amakhulu loo maqhosha amashumi mathathu emali yesiliva,[4] esithi: “Ndonile ngokungcatsha igazi elingenatyala.” Kodwa bona bathi kuye: “Iyintoni ke loo nto kuthi? Zibonele ngokwakho.”

Mateyu 6:14-15
[14] “Kaloku xa nibaxolela abantu izigqitho zabo, uYihlo osezulwini wonixolela nani.[15] Xa ningabaxoleli abantu izigqitho zabo, noYihlo akayi kunixolela iziphoso zenu.”

Marko 11:25
Naxa nithandazayo, ukuba ninendawo ngakubani, mxoleleni, ukuze noYihlo osezulwini anixolele iziphoso zenu. [

Mateyu 7:12
“Zonke izinto ke enifuna ukuba abantu bazenze kuni, yenzani ezikwanjalo nani kubo. Yiyo leyo ke intsingiselo *yomthetho kaMosis nomyalelo *wabashumayeli bamandulo.”

Hebhere 4:15
Kaloku owethu umbingeleli omkhulu ngosivelayo ebuthathakeni bethu, kuba walingwa ngeendlela zonke njengathi, kodwa zange one.

Genesis 12:3
Abo bakuthamsanqelisayo nam ndobathamsanqelisa, ndibaqalekise abo bakuqalekisayo. Zonke izizwe zothamsanqeliswa ngawe.”

Roma 3:23
Kaloku bonke bonile; bayalabalaba kubuqaqawuli ababulungiselelwe nguThixo.

Xhosa Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved