A A A A A

Umntu ongalunganga: [Umsindo]


Efese 4:26-31
[26] Xa nicaphukile, umsindo mawunganiqweqwediseli esonweni; futhi malingade litshone ilanga ninomsindo.[27] Umtyholi musani ukumvulela indawo ebomini benu.[28] Umntu obekade elisela makahlukane nokuba. Ndaweni yaloo nto makasebenze enyanisekile, azixhase, abe nako nokunceda abahlelelekileyo.[29] Intetho ekrwada mayingaphumi emilonyeni yenu. Ukuthetha kwenu makuthambe, kube kokwakhayo, ukuze kube luncedo nentsikelelo kwabaphulaphuleyo.[30] Musani ukumdakumbisa uMoya oyiNgcwele kaThixo, kuba uniphawulele umhla wokugqibela wenkululeko.[31] Yahlukanani nayo yonke inzondo, iphuku, nomsindo; ukuthukisa, nokunyelisa nalo lonke ulunya.

Yakobi 1:19-20
[19] Khumbulani le nto, zihlobo zam: Wonke ubani makakhawuleze ukuva; kodwa makangakhawulezi ukuthetha, angakhawulezi nokucaphuka.[20] Kaloku into umntu ayenza enomsindo ayinakwamkeleka kuThixo.

Imizekeliso 29:11
Isiyatha asiwulawuli umsindo; kambe ke sona isilumko siyaphola sizibambe.

Ecclesiastes 7:9
Musa ukukhawuleza ucaphuke ngaphakathi kwakho; kaloku umsindo yinto yezityhakala.

Imizekeliso 15:1
Impendulo ethambileyo iyawuthibaza umsindo, kanti ke wona amazwi akrwempayo ahlobisa igazi.

Imizekeliso 15:18
Umntu onephuku uphembelela uqhushululu; kanti ke yena onomonde uyayiphelisa ingxabano.

Kolose 3:8
Kodwa ke ngoku zilumleni kuzo zonke ezi zinto: ingqumbo, iphuku, ububi, ukuthuka, nokuthetha krwada.

Yakobi 4:1-2
[1] Yintoni edala iimfazwe neengxabano apha phakathi kwenu? Ngokuqinisekileyo zivela kwiinkanuko zenu ezisoloko zisenza imizabalazo ngaphakathi kwenu.[2] Xa ungazifumani izinto ozifunayo, ukhetha ukubulala; okanye xa ungafezeki umnqweno wakho, uyaxabana ulwe. Kanti ke, ungazifumani nje izinto ozifunayo, kungenxa yokuba awuziceli kuThixo.

Imizekeliso ၁၆:၃၂
Onomonde ulungile kunegorha; olawula umsindo wakhe ungcono kunothimba isixeko.

Imizekeliso 22:24
Musa ukuhlobana nomntu onephuku; sukuhambisana nonkom' iyahlaba.

Mateyu 5:22
Ke mna ndithi kuni, wonke umntu osuka amqumbele uwabo usisisulu somgwebo. Nothi kuwabo: ‘Ntw' ingento,’ usisisulu sokugwetywa yinkundla ephakamileyo. Ke othi: ‘Siyathandini,’ usisisulu sesihogo somlilo.

Umhobe 37:8-9
[8] Zilumle emsindweni, uyilahle ingqumbo, ungazidub' umphefumlo, hleze unxunguphale.[9] Kaloku othi shwaka amatshijolo, kodwa boba zizima-mhlaba abathembele kuNdikhoyo.

Umhobe ၇:၁၁
UThixo ngumgwebi olilungisa; unguThixo ocatshukisw' imihla nezolo.

2 Ukumkani 11:9-10
[9] Iingqwayi-ngqwayi zamabutho lawo ke zenza njengoko zaziyalelwe ngumbingeleli uJoyada. Nganye kuzo yemka neqela layo, abo babesebenza *ngoMhla woPhumlo nabo babephumile emsebenzini, bonke baya kumbingeleli uJoyada.[10] Ke iingqwayi-ngqwayi zamaqela wazinika imikhonto namakhaka lawo awayengawokumkani uDavide egcinwe endlwini kaNdikhoyo.

2 Ukumkani 17:18
Ngoko ke *uNdikhoyo wakhathazeka gqitha, waza wawasusa amaSirayeli phambi kwakhe, akwasala namnye ngaphandle nje kwendlu kaJuda.

Imizekeliso 14:29
Umntu onomonde uba nengqiqo; kambe ke yena ocaphuka msinya usuka enze ubudenge.

Xhosa Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved