A A A A A

Ukongeza: [Ubuninzi]


1 Timoti 5:8
Umntu ongazikhathaleleyo izizalwane zakhe, ingakumbi ezihlala naye, selelulahlile ukholo, ungcole ngaphezu kwabangakholwayo.

2 Korinte 9:8
Kaloku unako uThixo ukunipha nangaphezu kweemfuneko zenu, ukuze nisoloko nanele kwiimeko zonke, nibe nako ukuhlangabezana nayo yonke imisebenzi emihle,

Deuteronomy 29:12
Nilapha ke khon' ukuze nifungiswe nibopheleleke kumnqophiso noNdikhoyo uThixo wenu,

Efese 3:20
Ngoku ke, kulowo unako ukwenza ngaphezu kokuba sicela nokuba siqiqa, ngamandla akhe asebenza ngaphakathi kuthi:

Exodus 34:6
Waza ke wadlula phambi kwakhe, wandula wathi: “UNdikhoyo nguThixo onemfesane nesisa, oza kade umsindo, ophuphuma izibele nokunyaniseka.

Yakobi 1:17
Konke ukupha naso sonke isipho esifezekileyo sivela phezulu kuThixo, umdali wezikhanyiso zesibhakabhaka. Yena akaguqu-guquki aphinzi-phinzize.

Yohane 10:10
Isela lizele kuphela ukuba libe, lixhele, litshabalalise. Mna ndizele ukuba abantu babe nobomi, obona bupheleleyo.

Luka 6:38
Yiphani; nani ke niya kuphiwa nguThixo. Ewe, nophiwa isabelo esihle, esipheleleyo, esigalelwa engubeni yenu. Indlela enabela abanye ngayo, nani niya kwabelwa kwangayo nguThixo.”

Luka 6:45
Umntu olungileyo uvelisa ukulunga okuphuma entliziyweni yakhe. Ke okhohlakeleyo uvelisa inkohlakalo ephuma entliziyweni yakhe. Kaloku loo nto intliziyo iphuphuma yiyo iphuma ngomlomo.”

Mateyu 6:33
Ke ngoko kuqala zondelelani ukulawulwa nguThixo, nenze ubulungisa obufunwa nguye, waye ke yena eya kunongezelela zonke ezi zinto.

Filipi 4:19
Yaye uThixo wam wonibonelela kuzo zonke iintswelo zenu ngendyikityha yendyebo yakhe ekuKrestu Yesu.

Imizekeliso 3:5-10
[5] Kholosa *ngoNdikhoyo ngomxhelo wakho wonke, ungaze ungqiyame ngezakho iimbono.[6] Mkhumbule uNdikhoyo kuyo yonke ihambo yakho, waye ke yena eya kukukhokela kuzo zonke iindlela zakho.[7] Musa ukuzibona usisilumko wena ngokwakho; ndaweni yaloo nto hlala umhlonela uNdikhoyo, ubucezele ububi.[8] Loo nto iya kuwunika impilo umzimba wakho, atsho omelezeke amathambo akho.[9] Rhuma ngobuncwane bengeniso yakho, uzimase uNdikhoyo; ewe, menzele umnikelo ngolibo lwemveliso yakho.[10] Ukuba uyayenza le nto ziya kutsho zizale izisele zakho yindyebo; kanti ke neentsuba zakho ziya kuhlala ziphuphuma yiwayini entsha.

Umhobe 23:5
Undamkela okondwendwe oluxabisekileyo, uqukeze ude undihlinzeke ngesidlo, iintshaba zam zibukele. Ngenene, iyaphuphuma indebe yam.

Umhobe 36:8
Baxhamla intlutha yendlu yakho; ubaseze kumlambo wokulunga kwakho.

Umhobe 37:11
Kodwa bona abathobekileyo bowuma umhlaba, baxhamle intlutha noxolo.

Umhobe 65:11
Unyaka uwuthi jize ngendyebo, kuvuz' ubusi namafutha kwimizila yeenyawo zakho.

Umhobe 72:16
Ngamana kwayindyebo emhlabeni, neencopho zeentaba ziqhame, kuchume njengaseLebhanon. Mabanyakazele abantu ezixekweni, baxel' ingca emadlelweni.

Roma 15:13
Wanga ke uThixo, umthombo wethemba, angáthi ngokukholwa kwenu anivuyise kakhulu, aniphe uxolo, ukuze ithemba lenu liye lisanda ngokwanda ngamandla oMoya oyiNgcwele.

Umhobe 66:8-12
[8] Mncomeni uThixo wethu, nonke zizwe! Izibongo zenu maziviwe nangabakude.[9] Yena wasithundeza wasixhasa; akasiyekelanga ekutyibilikeni.[10] Kaloku, wena Thixo, usivavanyile; usicikide njengesiliva.[11] Wasiyeka sagaxeleka elubobeni; wasiyekela sathandelwa ziinkxwaleko.[12] Wasivula, iintshaba zasityakatya, sadada emililweni nasemanzini; wabuya wasithi jize ngendyebo.

Xhosa Bible 1996
© Bible Society of South Africa. All rights reserved