A A A A A

Sins: [Adultery]


1 Korinte 6:18
Wubalekeni umbulo. Zonke izono athe umntu wazenza,zingaphandle komzimba; ke lowo wenza umbulo, wona owakhe umzimba.

Exodus 20:14
Uze ungakrexezi.

Hebhere 13:4
Umtshato mawubekeke ngeendlela zonke, nesilili masingadyojwa; ke abenza umbulo nabakrexezi, uThixo uya kubagweba.

Yakobi 4:17
Ngoko kowaziyo ukwenza okuhle, angakwenzi, kulowo kusisono.

Yeremiya 13:27
Ukukrexeza kwakho nokukhonya kwakho amanyala okuhenyuza kwakho ezindulini ezindle, ndiwabonile amazothe akho. Athi ke wena, Yerusalem! Akuyi kuhlambuluka, ingafanelana. ingumzuzu ongakanani na.

1 Yohane 1:9
Ukuba sithi sizivume izono zethu, uthembekile, ulilungisa,ukuba asixolele izono zethu, asihlambulule kuko konke ukungalungisi.

Luka 16:18
Wonke umntu omalayo umfazi wakhe, azeke wumbi, uyakrexeza;nomntu wonke ozeka owalene nendoda, uyakrexeza.

Mateyu 19:9
Ndithi ke kuni, Othe wamala umfazi wakhe,kungengaluhenyuzo, wazeka omnye, uyakrexeza; nalowo uzeka owaliweyo uyakrexeza.

Imizekeliso 6:32
Okrexeza umfazi ke uswele intliziyo; Owenza loo nto ngumonakalisi womphefumlo wakhe.

Roma 7:2-3
[2] Kuba umfazi owendileyo, ubotshiwe ngumthetho kwindoda yakhe,lo gama idla ubomi; ukuba ke ithe yafa indoda, ukhululekile kuwo umthetho ombophe endodeni.[3] Ngoko ke, ukuba uthe waba kuyimbi indoda, yakubon’ ukuba indoda yakhe isadla ubomi, kothiwa ngumkrexezikazi. Ke ukuba ithe yafa indoda yakhe, woba ukhululekile kuwo umthetho, ukuba angabi mkrexezikazi, ethe waba kuyimbi indoda.

Marko 10:11-12
[11] Athi kubo, Othe wamala umfazi wakhe, wazeka omnye,uyakrexeza kulowa.[12] Nokuba umfazi uthe wayala indoda yakhe, wendela kwenye,uyakrexeza.

Mateyu 5:27-32
[27] Nivile ukuba kwathiwa kumanyange, Uze ungakrexezi.[28] Ke mna ndithi kuni, Wonke umntu okhangela umntu oyinkazana,ukuba amkhanuke, uselemkrexezile entliziyweni yakhe.[29] Ukuba ke iliso lakho lokunene liyakukhubekisa, linyothule ulilahle kuwe; kuba kukulungele kanye ukuba kutshabalale libe linye emalungwini akho, kunokuba umzimba wakho uphela uphoswe esihogweni.[30] Nokuba isandla sakho sokunene siyakukhubekisa, sinqamle usilahle kuwe; kuba kukulungele kanye ukuba kutshabalale libe linye emalungwini akho, kunokuba umzimba wakho uphela uphoswe esihogweni.[31] Kwathiwa ke, Othe wamala umfazi wakhe, makamnike incwadi yokwahlukana.[32] Ke mna ndithi kuni, Othe wamala umfazi wakhe ngaphandle kwendawo yombulo, uyamkrexezisa; nothe wazeka owaliweyo,uyakrexeza.

1 Korinte 6:9-16
[9] Anazi na, ukuba abangemalungisa abayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo? Musani ukulahlekiswa; abenza umbulo,nabakhonzi bezithixo, nabakrexezi, nezifebe, namadoda alalanayo,[10] namasela, namabawa, namanxila, nabatshabhisi, nabaphangi,abayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo.[11] Naye ninjalo ke inxenye yenu; kuloko nahlanjululwayo,kuloko nangcwaliswayo, kuloko nagwetyelwayo egameni leNkosi uYesu, nangoMoya kaThixo wethu.[12] Zonke izinto zivumelekile kum, noko azindilungele zonke.Zonke izinto zivumelekile kum, noko asindim oya kubekwa phantsi kwagunya lelayiphi;[13] izidlo zezesisu, nesisu sesezidlo; kodwa uThixo uya kubhangisa kokubini, sona nazo. Ke wona umzimba asingowombulo,ngoweNkosi; nayo iNkosi yeyomzimba.[14] UThixo ke wayivusa iNkosi leyo; uya kusivusa nathi ngamandla akhe.[15] Anazi na ukuba imizimba yenu ngamalungu kaKristu? Ndiya kuthi na ke, ndiwathabathe amalungu kaKristu lowo, ndiwenze amalungu ehenyukazi? Nakanye![16] Anazi na, ukuba onamathele kulo ihenyukazi, umzimba mnye nalo? Kuba kuthiwa, Abo babini boba nyama-nye.

Luka 18:18-20
[18] Umphathi othile wambuza, esithi, Mfundisi ulungileyo,mandenze ntoni na, ukuze ndibudle ilifa ubomi obungunaphakade?[19] Uthe ke uYesu kuye, Yini na ukuba uthi ndilungile? Akukho ulungileyo, mnye kwaphela, nguThixo.[20] Uyayazi imithetho: musa ukukrexeza, musa ukubulala, musa ukuba, musa ukungqina ubuxoki, beka uyihlo nonyoko.

1 Tesalonika 4:3-5
[3] Kuba oku kukuthanda kukaThixo, ukungcwaliswa kwenu, ukuba nikhumke kulo uhenyuzo;[4] ukuba elowo kuni akwazi ukusizuza asiphathe esakhe isitya enobungcwalisa, enembeko;[5] angathabatheki yinkanuko, njengeentlanga ezingamaziyo uThixo;

Marko 7:20-23
[20] Wayesithi ke, Into ephumayo emntwini, yiyo leyo emenza inqambi umntu;[21] kuba ngaphakathi, kuyo intliziyo yomntu, kuphuma izicamango ezibi, ookukrexeza, oomibulo, ookubulala,[22] oobusela, ookubawa, okungendawo, iinkohliso, uburheletyo,umona, ukunyelisa, ukukratsha, ukuswela kuqonda;[23] zonke ezi zinto zingendawo ziphuma ngaphakathi, zimenze inqambi umntu.

Mateyu 15:17-20
[17] Anikaqiqi na, ukuba konke okungena emlonyeni kusinga esiswini, ize kulahlelwe endaweni esese?[18] Ke zona izinto eziphuma emlonyeni, ziphuma kuyo intliziyo;zizo ezo ezimenza inqambi umntu.[19] Kuba kuyo intliziyo kuphuma izicamango ezingendawo,ookubulala, ookukrexeza, oomibulo, oobusela, ookungqina ubuxoki, ookunyelisa.[20] Zizo ezo izinto ezimenza inqambi umntu; kodwa kona ukudla ngezandla ezingahlanjwanga akumenzi nqambi umntu.

Imizekeliso 5:18-23
[18] Malisikelelwe ithende lakho, Uvuye ngumfazi wobutsha bakho;[19] Makabe yimazi yexhama elithandekayo, neyegogo elihle;Amabele akhe akukholise ngamaxesha onke, Uyotywe luthando lwakhe kuphele.[20] Yini na, nyana wam, ukuba uyotywe ngumkamntu, Uwole isifuba sowolunye uhlanga?[21] Kuba iindlela zomntu ziphambi kwamehlo kaYehova,Ayilungelelanise imikhondo yakhe.[22] Ubugwenxa bakhe bumthi hlasi ongendawo, Abanjwe ziimbophelelo zesono sakhe.[23] Yena ufa kukuswela uqeqesho, Ayobe ebuninzini bokumatha kwakhe.

Yohane 8:4-11
[4] bathi kuye, Mfundisi, lo mfazi wabanjwa ekrexeza, kanye kuloo ntlondi.[5] Ke kaloku, emthethweni uMoses wasimisela ukuthi, abanjalo mabagityiselwe ngamatye; uthini na ke wena?[6] Babesitsho ke bemhenda, ukuze babe nokummangalela; kodwa uYesu, ethobe phantsi, wabhala ngomnwe emhlabeni.[7] Uthe ke bakumana bembuza, waphakama, wathi kubo, Ongenasono kuni makaqale amgibisele ngelitye.[8] Wabuya wathoba phantsi, wabhala emhlabeni.[9] Bathe ke bona bakuva, besohlwaywa naluvalo lwabo, baphuma ngabanye, beqalela kwabakhulu, kwada kwaba kwabokugqibela.Wasala yedwa uYesu, waye umfazi emi phakathi.[10] Ephakamile ke uYesu, akabona mntu kwakuphela ngumfazi lowo;wathi kuye, Mfazindini, baphi na abo bamangaleli bakho? Akukho ukugwebileyo na?[11] Wathi ke yena, Noko amnye, Nkosi. Wathi ke uYesu kuye, Nam andikugwebi; hamba, ungabuye wone.

Imizekeliso 6:20-35
[20] Nyana wam, bamba umthetho kayihlo, Ungasilahli isiyalo sikanyoko.[21] Sibophe entliziyweni yakho okukanye, Usinxibe emqaleni wakho.[22] Ekuhambeni kwakho sokukhapha; Ekulaleni kwakho sokugcina;Ekuvukeni kwakho soncokola nawe.[23] Ngokuba usisibane umthetho, silukhanyiso isiyalo;Zinyindlela yobomi izohlwayo eziqeqeshayo;[24] Ukuba ugcinwe kumfazi onobubi, Ekugudeni kolwimi lowolunye uhlanga.[25] Musa ukubukhanuka ubunzwakazi bakhe ngentliziyo yakho,Angakubambisi ngeenkophe zakhe;[26] Kuba ngenxa yehenyukazi umntu uda adle kuphela intendana yesonka; Umkamntu uzingela umphefumlo onqabileyo.[27] Umntu unokuwuthabatha na umlilo ase esifubeni sakhe,Zingatshi na iingubo zakhe?[28] Unokuhamba na umntu phezu kwamalahle avuthayo, Zingatyabuki na iinyawo zakhe?[29] Unjalo ongena emfazini wommelwane wakhe; Akukho namnye umchukumisayo, oya kuba msulwa.[30] Alidelwa isela, xa lithe labela Ukwanelisa umphefumlo walo,xa lithe lalamba;[31] Lifunyenwe, lihlawula kasixhenxe, Lirhola bonke ubuncwane bendlu yalo.[32] Okrexeza umfazi ke uswele intliziyo; Owenza loo nto ngumonakalisi womphefumlo wakhe.[33] Ufumanana nobetho nocukucezo, Ungcikivo lwakhe alucimi.[34] Kuba ikhwele libubushushu bendoda, Ayiyi kuyeka ngemini yempindezelo.[35] Ayiyi kulubeka ucamagusho, nokuba luluphi na; Ayiyi kuvuma,naxa uthe wayicenga ngeento ezininzi.

Imizekeliso 5:3-22
[3] Ngokuba ivuza incindi yobusi imilebe yomlomo womkamntu,Libuthelezi ngaphezu kweoli ikhuhlangubo lakhe;[4] Ke ukuphela kwakhe kukrakra njengomhlonyane, Kubukhali njengekrele elintlangothi mbini.[5] Iinyawo zakhe zihla ziye ekufeni, Amabanga akhe abambelele kwelabafileyo.[6] Akangeze wahamba ngomendo wobomi; Imikhondo yakhe iyajikajika, engazi.[7] Ke ngoku, bonyana, ndiveni, Ningemki entethweni yomlomo wam.[8] Mayibe kude kuye indlela yakho, Ungasondeli emnyango wendlu yakhe;[9] Hleze uyinike abanye intlahla yakho, Uyinike isijorha iminyaka yakho;[10] Hleze kuhluthe abasemzini ngamandla akho, Kungene endlwini yowolunye uhlanga ukubulaleka kwakho;[11] Ugcume ekupheleni kwakho, Ekudlekeni kwenyama yakho nezihlunu zakho;[12] Uthi, Bendiluthiyeleni na uqeqesho, Yasigiba isohlwayo intliziyo yam?[13] Andaliphulaphula izwi labayali bam; Andayithobela indlebe yam kubafundisi bam![14] Ndaphantsa ukuba sebubini bonke Esazulwini sesikhungu nebandla.[15] Sela amanzi kwelakho iqula, Nemiqukuqela yamanzi ephuma emthonjeni wakho.[16] Mayiphalale phandle imithombo yakho, Ibe yimijelo yamanzi ezitratweni.[17] Mayibe yeyakho, yeyakho wedwa, Ingabi yeyabangengabo abakowenu kunye nawe.[18] Malisikelelwe ithende lakho, Uvuye ngumfazi wobutsha bakho;[19] Makabe yimazi yexhama elithandekayo, neyegogo elihle;Amabele akhe akukholise ngamaxesha onke, Uyotywe luthando lwakhe kuphele.[20] Yini na, nyana wam, ukuba uyotywe ngumkamntu, Uwole isifuba sowolunye uhlanga?[21] Kuba iindlela zomntu ziphambi kwamehlo kaYehova,Ayilungelelanise imikhondo yakhe.[22] Ubugwenxa bakhe bumthi hlasi ongendawo, Abanjwe ziimbophelelo zesono sakhe.

1 Korinte 7:1-40
[1] Ke kaloku, ngokubhekisele kwiindawo enandibhalela ngazo,ndithi, Kumlungele umntu ukuba angamchukumisi umntu oyinkazana.[2] Kodwa ke, ngenxa yoomibulo, elowo makabe nowakhe umfazi,athi elowo abe neyakhe indoda.[3] Indoda mayimenzele okumfaneleyo umfazi wayo; enjenjalo ke nomfazi endodeni yakhe.[4] Umfazi akanagunya kowakhe umzimba, yindoda enalo;kwangokunjalo ke, nendoda ayinagunya kowayo umzimba, ngumfazi onalo.[5] Musani ukwala ukuhlangana, ningathanga nibe nivumelene okomzuzwana, ukuze ke nibe nethuba lokuzila ukudla nelokuthandaza; nibuye nihlangane ndawonye, ukuze anganihendi uSathana ngenxa yentswela-kuzeyisa kwenu.[6] Ndisitsho nje, ndiyabonisa; anidithumi mntu.[7] Kuba ndinga bonke abantu bangaba njengam nje; kodwa ke elowo unesakhe isipho, asibabalwe nguThixo; omnye uba naso ngokunje,omnye abe naso ngokunjeya.[8] Ndithi ke kwabangazekanga nabangendanga, nakubahlolokazi,kubalungele ukuba bathe bahlala njengam nje.[9] Kodwa ke, ukuba abanakuzeyisa, mabazeke, mabende, kuba kukhona kulungileyo ukuba kuzekwe, kwendiwe, kunokutshiseka.[10] Ke kaloku abazekileyo nabendileyo ndiyabathethela, phofu ingendim, iyiNkosi; ndithi, Umfazi makangahlukani nendoda[11] (ke ukuba uthe wahlukana nayo, makahlale angendi, okanye makaxolelaniswe nendoda yakhe); indoda mayingamali umfazi wayo.[12] Ke kaloku kwabanye ndithi mna, akutsho iNkosi, Ukuba kukho mzalwana uthile unomfazi ongakholiweyo, aze umfazi lowo athande ukuhlala naye, makangamali.[13] Nomfazi onendoda engakholiweyo, ize yona ithande ukuhlala naye, makangayali.[14] Kuba indoda leyo ingakholiweyo ingcwalisiwe nguye umfazi,nomfazi lowo ungakholiweyo ungcwalisiwe yiyo indoda; okanye abantwana benu ngebeba baziinqambi; kungoku ke bangcwele.[15] Kodwa ke ukuba lowo ungakholiweyo uyahluka, makahluke;umzalwana nokuba ngudade akabotshelelwe, xa kunjalo; ke uThixo usibizele eluxolweni.[16] Kuba, wazi ngani na, mfazi, ukuba woyisindisa indoda yakho?Wazi ngani na, ndoda, ukuba womsindisa umfazi wakho?[17] Ke, njengoko uThixo wamabelayo ulowo, njengoko iNkosi imbizileyo ulowo, makahambe ngokunjalo. Ndimisa ngokunjalo ke kuwo onke amabandla.[18] Kukho mntu wabizwa engowalukileyo na? Makangazenzi ongalukileyo. Kukho mntu wabizwa engalukanga na? Makangaluki.[19] Ukwaluka oku akunto, nokungaluki oku akunto; okuyinto kukubamba imithetho kaThixo.[20] Elowo makahlale elubizweni abizwe ekulo.[21] Wabizwa ulikhoboka na? Ungakhathali koko; nokuba ke unokukhululeka, nyula kanye oko.[22] Ukuba lowo wabizwayo waba seNkosini elikhoboka,ungumkhululwa weNkosi; ngokunjalo nalowo wabizwayo engokhululekileyo, ulikhoboka likaKristu.[23] Nathengwa ngexabiso; musani ukuba ngamakhoboka abantu.[24] Bazalwana, elowo ekubizweni awabizwa ekuko, makahlale kuko ekuThixo.[25] Ke kaloku, ngazo iintombi andinammiselo weNkosi; ndibona oku mna, njengowenzelwe inceba yiNkosi ukuba athembeke.[26] Ndiba ngoko, kulungile oku ngenxa yengxakeko engeneyo,kulungile emntwini ukuthi aselehlala njengoko anjalo.[27] Ubotshelelwe na emfazini? Musa ukufuna ukukhululwa kuye.Ukhululekile na emfazini? Musa ukufuna umfazi.[28] Kodwa ke ukuba uthe wazeka, akonanga; nokuba intombi ithe yenda, ayonanga. Ke abanjalo boba nembandezelo enyameni. Ke mna, ngokwenjenje, ndiconga nina.[29] Nditsho ke, bazalwana, ukuthi, ixesha lifinyele, ukuze kwelisaseleyo bathi nabo banabafazi, babe njengabangenabo;[30] bathi abalilayo, babe njengabangaliliyo; bathi abavuyayo,babe njengabangavuyiyo; bathi abathengayo, babe njengabangenanto;[31] bathi abasebenzayo ngeli hlabathi, babe njengabangalixhamliyo; kuba ukumila kweli hlabathi kuyadlula.[32] Ndithanda ukuba ningabi naxhala. Ongazekileyo uxhalela izinto zeNkosi, ukuba angathini na ukuyikholisa iNkosi.[33] Ozekileyo ke uxhalela izinto zehlabathi, ukuba angathini na ukumkholisa umkakhe.[34] Umfazi nentombi akufani. Ongendileyo uxhalela izinto zeNkosi, ukuze abe ngcwele ngomzimba nangomoya; owendileyo ke uxhalela izinto zehlabathi, ukuba angathini na ukuyikholisa indoda yakhe.[35] Oku ke ndikuthetha ndisingisele kokunilungeleyo,ndingenzeli kunirhintyela; ndikuthethela ukuba nizibeke,nihlale nihleli kakuhle eNkosini, ningakruthakrutheki.[36] Kodwa ke ukuba umntu uba uhlaza intombi yakhe, xa ithe yegqitha entlahleni yayo, emelwe kukwenjenjalo, makenze akuthandayo; akoni; makuzekwe.[37] Noko ke omiyo eqinile entliziyweni, engaxakwe nto, enegunya ke lokwenza ngokuthanda kwakhe, kananjalo egqibile entliziyweni yakhe kwelokuba ayigcine intombi yakhe, uyatyapha ukwenjenjalo.[38] Ngoko ke lowo wendisayo uyatyapha, kodwa ke lowo ungendisiyo nguyena ukholisayo.[39] Umfazi ubotshiwe ngumthetho ngalo lonke ixesha isaphilileyo indoda yakhe; ke ukuba indoda yakhe ithe yafa, ukhululekile,angendiselwa kwayithandayo, kodwa ke ngokwaseNkosini.[40] Noko ke unoyolo ngakumbi, ukuba uthe wahlala enjengoko anjalo, ngokwam mna ukubona; ndiba ke ndinaye nam uMoya kaThixo.

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.