A A A A A

Mysteries: [Dragons]


Hezekile 29:3
Thetha uthi, Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Uyabona,ndikuchasile, Faro kumkani waseYiputa, ngwenya inkulu ibuthumileyo emijelweni yayo yoMnayile, itsho ukuthi, Ngowam umlambo, ndizenzele mna.

Hezekile 32:2
Nyana womntu, menzele isimbonono uFaro ukumkani waseYiputa,uthi kuye, Wafanekiswa nengonyama entsha yeentlanga, nakuba ube unjengengwenya elwandle; waxhuma emilanjeni yakho, wawagxobha amanzi ngamathupha akho, wayinyathela imilambo yawo.

Isaya 27:1
Ngaloo mini uYehova uya kuyivelela ngekrele lakhe, elo lilukhuni, elo likhulu, elo lomeleleyo, ileviyatan inyoka ebalekayo, neleviyatan inyoka ephinyaphinyelayo; ayibulale ingwenya eselwandle.

Isaya 51:9
Vuka, vuka, nxiba amandla, ngalo kaYehova! Vuka,njengokwemihla yamandulo, njengokwezizukulwana zaphakade!Asinguwe na lowa wachitha uRahabhi, wayihlaba ingwenya?

Yobhi 7:12
Ndilulwandle na, ndiyingwenya na, Ukuba undimisele umlindo?

Yobhi 41:18-21
[18] Ukuthimla kwayo kukhupha imitha, Namehlo ayo anjengeenkophe zesifingo.[19] Emlonyeni wayo kuphuma izikhuni zomlilo ezitshangazayo,Kuthaphuke iintlantsi zomlilo.[20] Emathatheni ayo kuphuma umsi, Njengowongxawu okhwezelwa ngemizi.[21] Umphefumlo wayo uvuthisa amalahle, Kuphuma amalangatye emlonyeni wayo.

Umhobe 18:8
Kwathi thaphu umsi emathatheni akhe, Wadla umlilo, uphuma emlonyeni wakhe, Kwavutha amalahle ephuma kuwo.

Umhobe 44:19
Ukuba usityumze endaweni yeempungutye, Usigubungele ngethunzi lokufa.

Umhobe 74:13
Nguwe owahlula ulwandle ngamandla akho, Owaphula iintloko zeengwenya emanzini.

Isityhilelo 1:7
Yabonani, uza namafu; aye eya kumbona amehlo onke, kwanabo bamhlabayo; zaye ziya kummbambazelela zonke izizwe zomhlaba.Ewe, amen.

Isityhilelo 11:7
Xa athe abufeza ubungqina bawo, irhamncwa elinyuka liphuma enzonzobileni liya kwenza imfazwe nawo, liweyise, liwabulale.

Deuteronomy 32:33
Bubuhlungu benyushu iwayini yabo, Yinyongo enobujorha yamaphimpi.

Isityhilelo 13:8
Baya kulinqula bonke abo bemiyo phezu komhlaba, abamagama angabhalwanga encwadini yobomi yayo iMvana, exheliweyo kususela ekusekweni kwehlabathi.

Isityhilelo 16:13
Ndabona kuphuma emlonyeni wenamba, nasemlonyeni werhamncwa, nasemlonyeni womprofeti wobuxoki, oomoya abathathu abangcolileyo, befana namasele.

Exodus 7:10-12
[10] Wangena uMoses noAron kuFaro; benza njengoko uYehova wabawisela umthetho, uAron wayiphosa intonga yakhe phambi koFaro, naphambi kwabakhonzi bakhe, yaba yinyoka.[11] Naye uFaro wazibiza izilumko nabakhafuli; zenjenjalo nezazi ezo zaseYiputa, ngobugqi bazo.[12] Elowo waphosa phantsi intonga yakhe, yaba yinyoka; yasuka intonga ka-Aron yaziginya iintonga zabo.

Yobhi 40:15-20
[15] Khawuyibone imvubu endayenza yanawe: Idla utyani njengenkomo.[16] Khawubone, amandla ayo asemanqeni ayo, Nokuqina kwayo kusezinyameni zesisu sayo.[17] Igoba umsila wayo njengomsedare, Imisipha yamathanga ayo ibhijelene.[18] Amathambo ayo anjengemibholompo yobhedu, Amathambo ayo anjengemivalo yesinyithi.[19] Iyintlahlela yeendlela zikaThixo; UMenzi wayo wayinika ikrele layo.[20] Ngokuba iintaba ziyithwalela ukudla, Onke amarhamncwa asendle adlala khona.

Isityhilelo 12:1-17
[1] Kwabonakala umqondiso omkhulu emazulwini: umfazi ethiwe wambu ngelanga, inyanga ingaphantsi kweenyawo zakhe, entloko kuye isisithsaba seenkwenkwezi ezilishumi elinambini.[2] Uthi emithi akhale, enenimba, ethuthunjelwa ekuzaleni.[3] Kwabonakala omnye umqondiso emazulwini: nantso, inamba enkulu ebomvu, ineentloko ezisixhenxe neempondo ezilishumi,kwiintloko zayo izizithsaba ezisixhenxe.[4] Umsila wayo wawurhola isahlulo sesithathu seenkwenkwezi zezulu, waziphosa emhlabeni. Yathi inamba leyo yema phambi komfazi owayeza kuzala, ukuze, xa athe wazala, imdle imgqibe umntwana wakhe.[5] Wazala umntwana oyinkwenkwe, oza kuzalusa zonke iintlanga ngentonga yentsimbi; umntwana wakhe lowo wathiwa xwi, wasiwa kuye uThixo, nakuyo itrone yakhe.[6] Wathi umfazi wasabela entlango, apho ikhona indawo ayilungiselwe nguThixo, ukuze bamnqake khona imihla eliwaka elinamakhulu mabini anamanci mathandathu.[7] Kwaza kwabakho imfazwe emazulwini, uMikayeli nezithunywa zakhe besilwa nenamba, inamba nezithunywa zayo zisilwa;[8] azaba nakweyisa, kanjalo ayaba safunyanwa indawo yazo emazulwini.[9] Yaphoswa phantsi inamba enkulu, inyoka yakudala, leyo kuthiwa nguMtyholi, uSathana ke, lowo ulilahlekisayo elimiweyo liphela; yaphoswa emhlabeni, nezithunywa zayo zaphoswa kunye nayo.[10] Ndaza ndeva izwi elikhulu emazulwini lisithi, Ngoku luthe usindiso, namandla, nobukumkani, lwaba lolukaThixo wethu,negunya laba lelikaKristu wakhe; ngokuba ukhahlelwe phantsi ummangaleli wabazalwana bethu, lowo ubamangalelayo emehlweni kaThixo wethu imini nobusuku.[11] Bameyisile bona ngenxa yegazi leMvana, nangenxa yelizwi lobungqina babo; abawuthandanga umphefumlo wabo, kwada kwasekufeni.[12] Ngenxa yoko yibani nemihlali, nina mazulu, nani ninomnquba kuwo. Yeha, abo bawumiyo umhlaba nolwandle! ngokuba uhlile weza kuni uMtyholi, enomsindo omkhulu, esazi nje ukuba ixesha analo lincinane.[13] Yaza yathi inamba, yakubona ukuba iphoswe emhlabeni,yamtshutshisa umfazi ozele umntwana oyinkwenkwe.[14] Umfazi wanikwa amaphiko amabini okhozi olukhulu, ukuze aphaphazele aye entlango, endaweni yakhe, apho anqakwa khona ixesha, namaxesha, nesiqingatha sexesha, kude nobuso benyoka.[15] Inyoka yakhupha emva komfazi ngomlomo wayo amanzi anjengomlambo, ukuze imkhukulise nomlambo.[16] Umhlaba wamsiza umfazi, wathi umhlaba wawuvula umlomo wawo, wawufinca umlambo eyawukhuphayo inamba ngomlomo wayo.[17] Yamqumbela umfazi inamba, yemka yaya kulwa nabaseleyo bembewu yakhe, abo bayigcinayo imithetho kaThixo, abanobungqina bukaYesu Kristu.

Isityhilelo 13:1-18
[1] Ndaza ndema phezu kwentlabathi yolwandle. Ndabona kunyuka,kuphuma elwandle, irhamncwa, lineentloko ezisixhenxe neempondo ezilishumi, ezimpondweni zalo izizithsaba ezilishumi,kwiintloko zalo iligama lonyeliso.[2] Laye irhamncwa elo ndalibonayo lifana nengwe, iinyawo zalo zinjengezebhere, umlomo walo unjengomlomo wengonyama. Inamba yalinika amandla ayo, netrone yayo, negunya elikhulu.[3] Ndabona enye yazo iintloko zalo, ingathi ixatyelwe yafa;inxeba lalo elibanga ukufa laphiliswa. Wamangaliswa umhlaba uphela, walilandela irhamncwa elo.[4] Bayinqula inamba eyalinika igunya irhamncwa, balinqula irhamncwa, besithi, Ngubani na ofana nerhamncwa elo? ngubani na onako ukulwa nalo?[5] Lanikwa umlomo othetha izinto ezinkulu, nezinyeliso;kanjalo lanikwa igunya lokulwa iinyanga ezimashumi mane anesibini.[6] Lawuvulela umlomo walo ekumnyeliseni uThixo, ukuba lilinyelise igama lakhe, nomnquba wakhe, nabo bahleli emazulwini.[7] Lanikwa igunya lokulwa nabangcwele, libeyise; lanikwa igunya kuzo zonke izizwe, neelwimi, neentlanga.[8] Baya kulinqula bonke abo bemiyo phezu komhlaba, abamagama angabhalwanga encwadini yobomi yayo iMvana, exheliweyo kususela ekusekweni kwehlabathi.[9] Ukuba ubani unendlebe, makeve.[10] Ukuba ubani uhlanganisela abanye ekuthinjweni, naye uya kusiwa ekuthinjweni; ukuba ubani ubulala ngekrele, umelwe kukubulawa naye ngekrele. Nalu unyamezelo nokholo lwabangcwele.[11] Ndabona elinye irhamncwa linyuka liphuma emhlabeni; laye lineempondo ezimbini zifana nezemvana, laye lithetha njengenamba.[12] Lenza lonke igunya lelokuqala irhamncwa, elalingaphambi kwalo; lenza umhlaba, nabo bawumiyo, ukuba balinqule irhamncwa lokuqala, elaphiliswayo inxeba lalo elibanga ukufa.[13] Lenza imiqondiso emikhulu, ukuze lihlise nomlilo ezulwini,uze emhlabeni phambi kwabantu,[14] libalahlekise abo bemiyo phezu komhlaba, ngemiqondiso elayinikwayo ukuba liyenze emehlweni erhamncwa elo; lisithi kwabo bemiyo phezu komhlaba, mabalenzele umfanekiselo irhamncwa, elibe linenxeba lalo ikrele, laphila.[15] Lanikwa igunya lokuwunika umfanekiselo werhamncwa umoya,ukuze umfanekiselo werhamncwa elo uthethe nokuthetha, wenze ukuba babulawe abasukuba bengaqubudi kuwo umfanekiselo werhamncwa.[16] Lenza bonke, abancinane nabakhulu, abazizityebi nabangamahlwempu, abakhululekileyo nabangamakhoboka, ukuba baphawulwe lilo esandleni sabo sokunene, nokuba kusemabunzini,abo.[17] nokuze kungabikho mntu unako ukuthenga nokuthengisa,ingenguye lowo unophawu, nokuba ligama lerhamncwa, nokuba linani legama lalo.[18] Nabu ubulumko. Lowo unengqiqo makalibale inani lerhamncwa;kuba linani lomntu; inani lalo ke lingamakhulu omathandathu anamanci mathandathu anesithandathu.

Isityhilelo 20:1-15
[1] Ndabona isithunywa sezulu, sisihla siphuma emazulwini,sinesitshixo senzonzobila, nomxokelelwane omkhulu esandleni saso.[2] Sayibamba inamba, loo nyoka yakudala enguMtyholi, uSathana ke, sayikhonkxa iminyaka eliwaka.[3] Sayiphosa enzonzobileni, sayivalela, satywina ngaphezu kwayo, ukuze ingabi sazilahlekisa iintlanga, ide izaliseke iminyaka eliwaka; emva koko imelwe kukukhululwa ixeshana elincinane.[4] Ndabona iitrone, nabahleli phezu kwazo, banikwa ugwebo.Ndayibona imiphefumlo yababenqunyulwe iintloko ngezembe, ngenxa yobungqina bukaYesu, nangenxa yelizwi likaThixo, abasukuba bengalinqulanga irhamncwa nomfanekiselo walo, abangalwamkelanga uphawu lwalo ebunzini nasesandleni sabo; badla ubomi, baba ngookumkani kunye noKristu iminyaka eliwaka.[5] Ke abafileyo abaseleyo ababuyanga badle bomi, yada yazaliseka iminyaka eliwaka. Olo luvuko lokuqala.[6] Unoyolo, ungcwele, lowo unesabelo eluvukweni lokuqala;ukufa kwesibini akunagunya kubo abanjalo; baya kusuka babe ngababingeleli bakaThixo nabakaKristu, babe ngookumkani kunye naye iminyaka eliwaka.[7] Xa ithe yazaliseka iminyaka eliwaka, uSathana wokhululwa entolongweni yakhe;[8] aphume, aye kuzilahlekisa iintlanga ezisezimbombeni ezine zehlabathi, uGogi noMagogi, ukubahlanganisela emfazweni,abanani labo lingangentlabathi yaselwandle.[9] Banyuka, baya kububanzi behlabathi, bayirhawula inqaba yomkhosi wabangcwele, nomzi othandiweyo; kwehla umlilo uvela kuThixo, uphuma ezulwini, wabadla wabagqiba.[10] UMtyholi lowo ubalahlekisayo waphoswa edikeni lomlilo nesulfure, apho likhona irhamncwa nomprofeti obuxoki; baya kuthuthunjelwa imini nobusuku, kuse emaphakadeni asemaphakadeni.[11] Ndabona itrone emhlophe enkulu, nalowo uhleli phezu kwayo,owathi umhlaba nezulu wasaba ebusweni bakhe, azafunyanelwa ndawo ezo zinto.[12] Ndababona abafileyo, abancinane nabakhulu, bemi phambi koThixo. Zavulwa iincwadi; kwavulwa nenye incwadi, eyeyobomi;bagwetywa abafileyo ngokubhaliweyo ezincwadini ezo,ngokwemisebenzi yabo.[13] Lwathi ulwandle lwabakhupha abafileyo abakulo, kwathi ukufa nelabafileyo kwabakhupha abafileyo abakhona; bagwetywa elowo ngokwemisebenzi yakhe.[14] Kwaza ukufa nelabafileyo kwaphoswa edikeni lomlilo. Oko kukufa kwesibini.[15] Wathi ongafunyanwanga ebhaliwe encwadini yobomi, waphoswa edikeni lomlilo.

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.