A A A A A

Mysteries: [Destiny]


Ecclesiastes 6:10
Loo nto iselikho, yabe iselithiywe kade igama layo; yaziwa into aya kuba yiyo umntu; akanakumelana nalowo unokumeyisa.

Habhakuki 2:3
Kuba umbono usaya kuba ngowexesha elimisiweyo, ukhawulezela ekupheleni, angathethi wona amanga; ukuba uthe wazilazila,wulinde, kuba uya kuza, awuyi kubuya umva.

Isaya 46:10
ukuxelayo kwasekuqaleni okungasemva, nakwabamandulo okungekenzeki, ndisithi, Icebo lam liya kuma, ndikwenze konke ukuthanda kwam;

Isaya 55:11
liya kuba njalo ilizwi lam eliphuma emlonyeni wam; aliyi kubuyela kum lilambatha, lingakwenzanga endikuthandayo,lingakuphumelelisanga oko ndilithumela kuko.

Yeremiya 1:5
Ndingekakubumbi esizalweni, bendikwazi; ungekaphumi embilinini, ndakungcwalisa, ndakumisa waba ngumprofeti weentlanga.

Yeremiya 17:10
Mna, Yehova, ndiyayigocagoca intliziyo, ndiyazicikida izintso, ukuze ndinike ulowo nalowo ngokwendlela yakhe,ngokwesiqhamo seentlondi zakhe.

Yohane 16:33
Ezi zinto ndizithethile kuni, ukuze nibe noxolo kum.Ehlabathini niya kuba nembandezelo; yomelelani, mna ndiloyisile ihlabathi.

Numbers 23:19
UThixo akamntu ukuba athethe amanga, Akanyana waluntu ukuba azohlwaye. Etshilo nje yena, akayi kwenza na? Ethethile nje, akayi kufeza na?

Imizekeliso 16:3
Qengqela kuYehova izenzo zakho, Zizimaseke iingcinga zakho.

Imizekeliso 19:20-24
[20] Live icebo, ulwamkele uqeqesho, Ukuze ulumke ngexesha elizayo.[21] Zininzi iingcinga entliziyweni yomntu; Noko ke licebo likaYehova eliya kuma.[22] Umnqweno womntu yinceba yakhe; Ke lilungile ihlwempu ngaphezu kwendoda enamanga.[23] Ukoyika uYehova kusa ebomini; Onako uya kuhlala ehluthi.[24] Ivila lisifake isandla salo esityeni, Alibi sasibuyisela emlonyeni walo.

Umhobe 37:37
Gcina ogqibeleleyo, ukhangele othe tye; Ngokuba izivela-mva zezomntu woxolo.

Umhobe 138:8
UYehova uya kundifezela. Yehova, inceba yakho ingunaphakade, Izenzo zezandla zakho musa ukuziyekela.

Isityhilelo 20:12
Ndababona abafileyo, abancinane nabakhulu, bemi phambi koThixo. Zavulwa iincwadi; kwavulwa nenye incwadi, eyeyobomi;bagwetywa abafileyo ngokubhaliweyo ezincwadini ezo,ngokwemisebenzi yabo.

Roma 12:2
Kanjalo ningamilisi okweli phakade; manibe kumila kumbi ngokuhlaziyeka kwengqiqo yenu, ukuze nikucikide into okuyiyo ukuthanda kukaThixo okulungileyo, okukholekileyo,okuzalisekileyo.

Roma 8:28-29
[28] Siyazi ke ukuba zonke izinto zisebenziselana okulungileyo kwabo bamthandayo uThixo, kwababiziweyo ngokwengqibo yakhe.[29] Ngokuba abo wabaziyo ngenxa engaphambili, wabamisela ngenxa engaphambili ukuba bafane nomfanekiselo woNyana wakhe, ukuze abe ngowamazibulo kubazalwana abaninzi.

Efese 2:8-9
[8] Kuba nisindiswe ngokubabalwa nangalo ukholo; nako oko kungaphumi kuni, kusisipho sikaThixo;[9] akuphumi misebenzini, hleze kubekho bani uqhayisayo.

1 Petros 2:8-9
[8] Ilitye ke lokuwisa, iliwa ke lokukhubekisa, kwabo bakhubekayo, bengaliva ilizwi; into ke leyo abamiselwe nokumiselwa yona.[9] Ke nina nisisizukulwana esinyuliweyo, isibingeleli esibukumkani, uhlanga olungcwele, abantu abayinqobo, ukuze nivakalise isidima salowo wanibizayo ukuba niphume ebumnyameni,ningene ekukhanyeni kwakhe okungummangaliso;

1 Korinte 2:7-9
[7] Sithetha ubulumko bukaThixo obusemfihlekweni, obo ke bufihlakeleyo, awathi uThixo ngenxa engaphambili, kwangaphambi kwawo amaphakade, wabumisela uzuko lwethu;[8] ekungabangakho namnye wabaphathi beli phakade ubaziyo (kuba,ukuba babebazi, ngebengayibethelelanga emnqamlezweni iNkosi yozuko),[9] njengoko ke kubhaliweyo, kwathiwa, Izinto ezingabonwanga liso, nezingaviwanga ndlebe, Nezingathanga qatha entliziyweni yomntu, Zizo uThixo awazilungisela abo bamthandayo.

Yeremiya 29:11-14
[11] Ngokuba ndiyazazi iingcinga endizicingayo ngani, utsho uYehova: iingcinga zoxolo, ezingezizo ezobubi; ukuba ndininike ikamva nethemba.[12] Niya kundinqula, nize nithandaze kum, ndiniphulaphule.[13] Niya kundifuna, nindifumane, xa nithe nandifuna ngentliziyo yenu yonke;[14] ndifumaneke kuni; utsho uYehova. Ndiya kukubuyisa ukuthinjwa kwenu, ndinibuthe ezintlangeni zonke, nasezindaweni zonke endanigxothela kuzo, utsho uYehova;

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.