A A A A A

Math Signs: [Number 8]


Isityhilelo 13:18
Nabu ubulumko. Lowo unengqiqo makalibale inani lerhamncwa;kuba linani lomntu; inani lalo ke lingamakhulu omathandathu anamanci mathandathu anesithandathu.

Deuteronomy 6:4
Yiva, Sirayeli: uYehova uThixo wethu nguYehova mnye.

Leviticus 20:13
Indoda esukuba iyilala indoda njengokuba kulalwa umfazi,abo benze amasikizi: mababulawa bafe bobabini; amagazi abo makabe phezu kwabo.

1 Korinte 6:9-11
[9] Anazi na, ukuba abangemalungisa abayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo? Musani ukulahlekiswa; abenza umbulo,nabakhonzi bezithixo, nabakrexezi, nezifebe, namadoda alalanayo,[10] namasela, namabawa, namanxila, nabatshabhisi, nabaphangi,abayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo.[11] Naye ninjalo ke inxenye yenu; kuloko nahlanjululwayo,kuloko nangcwaliswayo, kuloko nagwetyelwayo egameni leNkosi uYesu, nangoMoya kaThixo wethu.

Isityhilelo 11:2-3
[2] Intendelezo engaphandle kwetempile yiphose phandle,ungayilinganisi yona; ngokuba inikwe iintlanga; umzi ongcwele ziya kuwunyathelela phantsi iinyanga ezimashumi mane anambini.[3] Ndiya kuwanika amangqina am amabini, aprofete imihla eliwaka elinamakhulu mabini anamanci mathandathu, ethiwe wambu ngeengubo ezirhwexayo.

Leviticus 20:27
Indoda nenkazana xa bathe baneshologu, baba ngoosiyazi,mababulawe bafe. Boxulutywa ngamatye, amagazi abo abe phezu kwabo.

Deuteronomy 18:10-12
[10] Maze kungafunyanwa namnye kuwe ucandisa unyana wakhe nentombi yakhe emlilweni, novumisayo, nolitola, nohlaba izihlabo, nokhafulayo,[11] nobopha ngomabophe, nobuza koneshologu, nosiyazi, noquqela kwabafileyo.[12] Kuba balisikizi kuYehova bonke abenza ezo zinto; kungenxa yaloo masikizi, le nto uYehova uThixo wakho azigqogqayo zingabikho ebusweni bakho.

2 Ukumkani 21:6
Wamcandisa unyana wakhe emlilweni, waba litola, wahlaba izihlabo, wamisa abaneshologu noosiyazi, waphikela ukwenza okubi emehlweni kaYehova, ukuba amqumbise.

Mika 5:12
ndibanqamle abakhafuli, bangabikho esandleni sakho; amatola angabikho kuwe.

Isaya 47:12
Khawumise ngomabophe bakho, nangokukhafula kwakho okuninzi, ozixhamle ngako kwasebuncinaneni bakho; mhlawumbi ungaba nokunceda, mhlawumbi ungaba nokweyisa.

Acts 8:11-24
[11] Baye ke bemphulaphula, ngenxa yokuba ixesha elide wabetha bee nqa ngobunyangi bakhe.[12] Xenikweni ke bakholwayo nguFilipu, eshumayela iindaba ezilungileyo zezinto zobukumkani bukaThixo, nezegama likaYesu Kristu, babhaptizwa amadoda kwanabafazi.[13] Wakholwa ke kwanaye uSimon; wathi akubhaptizwa, wazingisa ukuhlala noFilipu, ebona imiqondiso kwanemisebenzi emikhulu yamandla isenzeka, wathi nqa.[14] Ke kaloku, bakuva abapostile aba beseYerusalem, ukuba abaseSamariya balamkele ilizwi likaThixo, bathuma uPetros noYohane kubo;[15] abathi bona bakuhla, babathandazela, ukuba bamkele uMoya oyiNgcwele;[16] kuba ebengekaweli namnye kubo; babebhaptizelwe nje kodwa egameni leNkosi uYesu.[17] Bandula ukubeka izandla phezu kwabo, bamamkela ke uMoya oyiNgcwele.[18] Ke kaloku uSimon, akubona ukuba ngokubekwa kwezandla zabapostile uyanikwa uMoya oyiNgcwele, wezisa kubo imali,[19] esithi, Ndinikeni nam eli gunya, ukuze lowo, ndithe ndazibeka izandla phezu kwakhe, amkele uMoya oyiNgcwele.[20] Uthe ke uPetros kuye, Isilivere yakho mayiye kutshabalala nawe; ngokuba ububa isipho sikaThixo singazuzwa ngemali.[21] Akunasahlulo nasabelo kule nto; kuba intliziyo yakho ayithe tye emehlweni kaThixo.[22] Guquka ngoko kobo bubi bakho, ukhunge kuThixo, ukuba ingathi mhlawumbi ixolelwe ingcingane yentliziyo yakho.[23] Kuba ndiyabona ukuba usenyongweni yobukrakra, nasentanjeni yentswela-bulungisa.[24] Waphendula ke uSimon wathi, Ndikhungeleni nina eNkosini,ukuze ndingahlelwa nanye yezo zinto nizithethileyo.

Genesis 1:24-31
[24] Wathi uThixo, Umhlaba mawuphume imiphefumlo ephilileyo ngohlobo lwayo: izinto ezizitho zine, nezinambuzane, nezinto eziphilileyo zomhlaba ngohlobo lwazo. Kwaba njalo.[25] Wenza uThixo izinto eziphilileyo zomhlaba ngohlobo lwazo,nezinto ezizitho zine ngohlobo lwazo, nazo zonke izinambuzane zomhlaba ngohlobo lwazo. Wabona uThixo ukuba kulungile.[26] Wathi uThixo, Masenze umntu ngokomfanekiselo wethu ngokufana nathi. Mababe nobukhosi ezintlanzini zolwandle,nasezintakeni zezulu, nasezintweni ezizitho zine, nasemhlabeni wonke, nasezinambuzaneni zonke ezinambuzela emhlabeni.[27] Wamdala ke uThixo umntu ngokomfanekiselo wakhe; wamdala ngokomfanekiselo kaThixo; wadala indoda nenkazana.[28] Wabasikelela uThixo, wathi kubo uThixo, Qhamani, nande,niwuzalise umhlaba niweyise; nibe nobukhosi ezintlanzini zolwandle, nasezintakeni zezulu, nasezintweni zonke eziphilileyo ezinambuzelayo emhlabeni.[29] Wathi uThixo, Yabonani, ndininikile yonke imifuno evelisa imbewu, esemhlabeni wonke, nayo yonke imithi eneziqhamo zemithi evelisa imbewu: yoba kukudla kuni.[30] Nezinto zonke eziphilileyo zomhlaba, neentaka zonke zezulu,nezinambuzane zonke ezisemhlabeni, ezinomphefumlo ophilileyo,ndizinike yonke imifuno eluhlaza ukuba ibe kukudla. Kwaba njalo.[31] Wakubona uThixo konke akwenzileyo, nanko, kulungile kunene.Kwahlwa, kwasa: yangumhla wesithandathu.

1 Korinte 6:9
Anazi na, ukuba abangemalungisa abayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo? Musani ukulahlekiswa; abenza umbulo,nabakhonzi bezithixo, nabakrexezi, nezifebe, namadoda alalanayo,

Yohane 1:8
Yena lowo ubengelulo ukhanyiso; weza kungqina ngalo ukhanyiso.

Isityhilelo 4:6-8
[6] Phambi kwetrone kukho ulwandle lwegilasi, lufana nomkhenkce.Esazulwini setrone apho, nasesangqeni setrone, kukho izinto eziphilileyo ezine, zizele ngamehlo ngaphambili nangasemva.[7] Eyokuqala into ephilileyo ifana nengonyama; eyesibini into ephilileyo ifana nethole; eyesithathu into ephilileyo inobuso obungathi bobomntu; eyesine into ephilileyo ifana nokhozi luphaphazela.[8] Zaye zone izinto eziphilileyo ezo, iyileyo naleyo,zinamaphiko ngamathandathu ngeenxa zonke, nangaphakathi zizele ngamehlo; zingaphumli imini nobusuku, zisithi: Ingcwele,ingcwele, ingcwele INkosi uThixo uSomandla, Leyo yayikho,ikhoyo, izayo.

Genesis 3:15
Ndiya kumisa ubutshaba phakathi kwakho nomfazi, naphakathi kwembewu yakho nembewu yakhe; yona iya kukutyumza intloko, wena uya kuyityumza isithende.

Isityhilelo 13:5
Lanikwa umlomo othetha izinto ezinkulu, nezinyeliso;kanjalo lanikwa igunya lokulwa iinyanga ezimashumi mane anesibini.

Exodus 7:11
Naye uFaro wazibiza izilumko nabakhafuli; zenjenjalo nezazi ezo zaseYiputa, ngobugqi bazo.

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.