A A A A A

Math Signs: [Number 3]


1 Timoti 2:5
Kuba mnye uThixo; mnye nomlamli phakathi koThixo nabantu,umntu uKristu Yesu,

2 Timoti 3:16
Sonke isibhalo, siphefumlelwe nguThixo nje, sikwancedela ukufundisa, ukohlwaya, ukululeka, ukuqeqesha okusebulungiseni,

Acts 17:28
Kuba kuyo sihleli, siyashukuma, sikho; njengokuba neembongi ezithile zenu zitshilo ukuthi, Kuba nathi siyinzala yakhe.

Kolose 2:9
Ngokuba kuhleli kuye konke ukuzaliseka kobuThixo ngokomzimba;

Exodus 3:14
Wathi uThixo kuMoses, Ndinguye eNdinguye. Wathi, Wotsho koonyana bakaSirayeli ukuthi, uNdinguye undithumile kuni.

Genesis 1:26
Wathi uThixo, Masenze umntu ngokomfanekiselo wethu ngokufana nathi. Mababe nobukhosi ezintlanzini zolwandle,nasezintakeni zezulu, nasezintweni ezizitho zine, nasemhlabeni wonke, nasezinambuzaneni zonke ezinambuzela emhlabeni.

Hebhere 4:12
Kuba ilizwi likaThixo liphilile, lisebenza, libukhali ngaphezu kwamakrele onke antlangothi mbini; lihlaba liphumele,lide lahlule umphefumlo kwanomoya, amalungu kwanomongo;linokugweba iingcingane nezicamango zentliziyo.

Yohane 4:24
UThixo unguMoya; abo ke bamnqulayo bamelwe kukumnqula ngoMoya nangenyaniso.

Leviticus 19:28
Ize ningazicenti inyama yenu ngenxa yomfi, ningenzi mbhalo wamvambo kuni: ndinguYehova.

Mateyu 12:40
Kuba, njengokuba uYona ebemini ntathu nabusuku buthathu esiswini sentlanzi enkulu, kwangokunjalo, uNyana woMntu woba mini ntathu nabusuku buthathu embilinini womhlaba.

Isityhilelo 1:4
UYohane ubhalela amabandla asixhenxe akwelaseAsiya; uthi,Makube lubabalo kuni, noxolo oluvela kulowo ukhoyo, wayekho,uzayo; nakubo ooMoya abasixhenxe abaphambi kwetrone yakhe;

Tito 1:12
Wathi omnye wabo, kwaumprofeti wakowabo, AmaKrete ahlala engamaxoki, amarhamncwa amabi, amadla-kudla angasebenziyo.

1 Korinte 15:33
Musani ukulahlekiswa. Incoko embi yonakalisa izimilo ezilungileyo.

1 Yohane 5:7-9
[7] Ngokuba bathathu abo bangqinayo emazulwini: uYise, noLizwi,noMoya oyiNgcwele; abo bathathu banye.[8] Bathathu abo bangqinayo emhlabeni : uMoya, namanzi, negazi;aba bathathu basingise ntweni-nye.[9] Ukuba ubungqina babantu siyabamkela, ubungqina bukaThixo bungaphezulu; ngokuba bubo obu ubungqina bukaThixo, angqinele uNyana wakhe ngabo.

Yohane 3:16-18
[16] Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ude wancama uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade.[17] Kuba uThixo akamthumanga uNyana wakhe ehlabathini, ukuze aligwebe ihlabathi; wamthuma ukuze ihlabathi lisindiswe ngaye.[18] Lowo ukholwayo kuye, akagwetywa; ke lowo ungakholwayo,uselegwetyiwe, ngokuba engakholwanga kwigana loNyana okuphela kwamzeleyo uThixo.

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.