A A A A A

Life: [Birthday]


Efese 2:10
Kuba thina singumsebenzi wakhe, sidalelwe kuKristu Yesu,ukuze senze imisebenzi elungileyo, awayilungisayo uThixo ngenxa engaphambili, ukuze sihambe kuyo.

Yeremiya 29:11
Ngokuba ndiyazazi iingcinga endizicingayo ngani, utsho uYehova: iingcinga zoxolo, ezingezizo ezobubi; ukuba ndininike ikamva nethemba.

Yohane 16:21
Umfazi xa aza kuzala, uyaxhalaba, ngokuba ilixa lakhe lifikile; xa athe ke wazala umntwana, akabi sayikhumbula loo mbandezelo, ngenxa yovuyo lokuba kuzelwe umntu ehlabathini.

Imizekeliso 9:11
Kuba yoba mininzi imihla yakho, Wongezwe iminyaka yobomi.

Umhobe 16:11
Uya kundazisa umendo wobomi; Ebusweni bakho yinzaliseko yemivuyo; Ekunene kwakho yimihlali ngonaphakade.

Umhobe 20:4
Wakunika ngokwentliziyo yakho, Walizalisa lonke icebo lakho!

Umhobe 27:4-7
[4] Ndicele nto-nye kuYehova, ndifuna yona: Ukuba ndihlale endlwini kaYehova yonke imihla yobomi bam, Ndibone ubuhle bukaYehova, ndiphicothe etempileni yakhe.[5] Ngokuba undigusha emnqubeni wakhe ngemini yobubi,Undisithelisa esitheni lentente yakhe, Undimisa eweni.[6] Ngoku ke iya kuphakama intloko yam phezu kweentshaba zam ezindijikelezayo, Ndibingelele ententeni yakhe imibingelelo yokuduma, Ndivume, ndibethe uhadi kuYehova.[7] Yiva, Yehova, ndakubiza ngezwi lam; Ndibabale,undiphendule.

Umhobe 90:12
Sazise kanye ukuyibala imihla yethu, Ukuze sizuze intliziyo elumkileyo.

Umhobe 91:11
Ngokuba izithunywa zakhe uziwisele umthetho ngawe, Ukuba zikugcine ezindleleni zakho zonke.

Umhobe 91:16
Ndimanelise ngemihla emide, Ndimbonise ukusindisa kwam.

Umhobe 118:24
Le yimini ayenzileyo uYehova, Masigcobe sivuye ngayo.

Zefaniya 3:17
UYehova uThixo wakho uphakathi kwakho, ligorha elisindisayo; unemihlali ngawe, enovuyo; uthe cwaka eluthandweni lwakhe, ugcoba ngawe ememelela.

Umhobe 37:4-5
[4] Ziyolise ngoYehova; Wokunika okunqwenelwa yintliziyo yakho.[5] Yiyekele kuYehova indlela yakho, Ukholose ngaye;wokwenzela,

Izimbonono 3:22-23
[22] Kungeenceba zikaYehova le nto singagqityelwanga, ngokuba azipheli iimfesane zakhe.[23] Zintsha imiso ngemiso; kukhulu ukuthembeka kwakhe.

Numbers 6:24-26
[24] Makakusikelele uYehova, akugcine;[25] Makabukhanyise uYehova ubusobakhe kuwe, akubabale;[26] Makabuphakamisele uYehova ubuso bakhe kuwe, akunike uxolo.

Umhobe 139:1-24
[1] Kumongameli; ekaDavide. Umhobe. Yehova, undigocagocile,wandazi.[2] Wena uyakwazi ukuhlala kwam nokusuka kwam; Uyaziqonda izicamango zam nakude.[3] Ukuhamba kwam nokulala kwam, uyakwela; Uqhelene neendlela zam zonke.[4] Ngokuba akukho lizwi elulwimini lwam Ongalaziyo ke,Yehova, kanye.[5] Ngasemva nangaphambili undingqingile, Wasibeka phezu kwam isandla sakho.[6] Kubalulekile kum oko kwazi, Kuphezulu, kundinqabele.[7] Ndingahambela phi na ukumka emoyeni wakho? Ndingabalekela phi na ukumka ebusweni bakho?[8] Ukuba ndithe ndenyuka ndaya emazulwini, ulapho wena; Ukuba ndithe ndazandlalela kwelabafileyo, nanko ukho.[9] Ukuba ndithe ndaphakamisa amaphiko esifingo, Ndaya ndahlala ekupheleni kolwandle,[10] Besingandikhaphayo kwanalapho isandla sakho, Sindibambe isandla sakho sokunene.[11] Ukuba ndithe, Mabundisongele ubumnyama bona bodwa,Nokukhanya kube bubusuku ngeenxa zonke kum:[12] Kwanobumnyama obo abungebi bubumnyama kuwe; Ubusuku bungaba mhlophe njengemini, Ubumnyama bungaba njengokukhanya[13] Ngokuba wena wazibumba izintso zam, Wandibiyela esizalweni sikama.[14] Ndiyabulela kuwe ngenxa enokuba ndenziwe ngokoyikekayo,ngokubalulekileyo; Zibalulekile izenzo zakho, Umphefumlo wam uyazi kakuhle.[15] Ayengagushekile kuwe amathambo am, Mna ndenzelwayo entsithelweni, Ndalukwa ndayimfakamfele ezinzulwini zomhlaba.[16] Amehlo akho andibona ndiseyimbumba, Zazibhalwe encwadini yakho iimini zonke ziphela; Ziyiliwe ngenxa engaphambili,Kungekabikho ke nanye kuzo.[17] Kum ke zinjani na ukunqaba izicamango zakho, Thixo!Asingangani isimbuku sazo![18] Zingathi, ndizibalile, zibe ninzi ngaphezu kwentlabathi;Ndakuvuka ndoba ndisenawe.[19] Ngamana wambulala ongendawo, Thixo! Nina madoda amagazi,sukani kum.[20] Abo bakukhankanyela amayelenqe, Balibizela inkohlakalo igama lakho abazondi bakho.[21] Andinakubathiya na abakuthiyayo, Yehova, Ndikruquke ngabasukela phezulu kuwe?[22] Ndibathiya ngentiyo ephelelisileyo, Kum mna baziintshaba.[23] Ndigocagoce, Thixo, uyazi intliziyo yam; Ndicikide, uzazi iingcinga-ngcinga zam;[24] Ubone ukuba kukho ndlela yobubi na kum, Undikhaphele kwindlela engunaphakade.

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.