A A A A A

Life: [Adoption]


1 Samuweli 1:27
Ndandithandazela lo mntwana; undinikile ke uYehova isicelo sam endandisicela kuye;

2 Korinte 6:18
Ndibe nguyihlo, Nina nibe ngoonyana neentombi kum; Itsho iNkosi uSomandla.

Deuteronomy 10:18
ogwebela inkedama nomhlolokazi, othanda owasemzini, amnike ukudla, amnike nengubo.

Hoseya 14:3
UAsiriya akayi kusisindisa, asiyi kukhwela emahasheni,asiyi kuba sathi kumsebenzi wezandla zethu, Thixo wethu; kuba kuwe inkedama ifumana imfesane.

Isaya 40:31
ke bona abathembele kuYehova baya kuhlaziyeka emandleni;banyuke ngamaphiko njengeenkozi. Baya kugidima bangadinwa,bahambe bangatyhafi.

Yakobi 1:27
Unqulo lona oluhlambulukileyo, olu ngadyobhekileyo phambi koThixo uBawo, lulo olu: kukuvelela iinkedama nabahlolokazi embandezelweni, yabo: kukuzigcina engenabala kulo ihlabathi.

Yeremiya 29:11
Ngokuba ndiyazazi iingcinga endizicingayo ngani, utsho uYehova: iingcinga zoxolo, ezingezizo ezobubi; ukuba ndininike ikamva nethemba.

Mateyu 25:40
Aze aphendule ukumkani athi kuwo, Inene ndithi kuni,Ekubeni nenjenjalo nakumnye waba bazalwana bam bangabona bancinane, nenjenjalo nakum.

Imizekeliso 13:12
Ukulindela okubanjezelweyo kubulala intliziyo; Ungumthi wobomi umnqweno ofezekileyo.

Umhobe 82:3
Thethani ityala losweleyo nelenkedama, Gwebelani olusizana nolihlwempu.

Umhobe 146:9
KuYehova ogcina abaphambukeli; Kulophakamisa inkedama nomhlolokazi, Ayiphethule indlela yabangendawo.

Umhobe 68:5-6
[5] Uyise weenkedama, umthetheleli wabahlolokazi, NguThixo ekhayeni lakhe elingcwele.[6] UThixo nguhlalisa endlwini ababebodwa, Ngukhuphela enywebeni ababanjiweyo; Ngabaziinjubaqa bodwa abahlala kwelibalelelweyo.

Imizekeliso 31:8-9
[8] Wuvule umlomo wakho ngenxa yosisidenge, Ngenxa yetyala labo bonke abadlulayo.[9] Vula umlomo wakho, gweba ngobulungisa, Ugwebe ityala lolusizana nolihlwempu.

Yohane 1:12-13
[12] Ke bonke abamamkelayo wabanika igunya lokuba babe ngabantwana bakaThixo, abo ke bakholwayo kwigama lakhe;[13] abangazalwanga ngagazi, nangakuthanda kwanyama,nangakuthanda kwandoda; bazalwa nguThixo.

Galati 4:4-5
[4] Lithe ke lakuzaliseka ixesha, uThixo wamkhupha weza uNyana wakhe, othe wazalwa ngumntu oyinkazana; ethe wazalelwa phantsi komthetho,[5] ukuze abakhulule ngokubathenga abaphantsi komthetho, ukuze sikuzuze ukwenziwa oonyana.

Roma 8:14-17
[14] Kuba bonke abakhokelwa nguMoya kaThixo, bangoonyana bakaThixo abo.[15] Kuba anamkelanga moya wabukhoboka, ukuba nibuye noyike;namkele umoya wokwenziwa oonyana, esidanduluka ngawo sithi,Abha, Bawo.[16] UMoya ngokwakhe ungqinelana nomoya wethu, ukuba singabantwana bakaThixo.[17] Ukuba ke singabantwana, sikwaziindlalifa; iindlalifa zikaThixo, iindlalifa ke kunye noKristu; ukuba okunene siva ubunzima kunye naye, ukuze sizukiswe nokuzukiswa kunye naye.

Umhobe 10:14-18
[14] Ubonile wena; ngokuba uyabubona ububi nenkathazo, ububeke esandleni sakho; Uzinikela kuwe oludwayi; Ungumncedi weenkedama wena.[15] Yaphula ingalo yongendawo; Onobubi, mbuze okungendawo kwakhe, kungasali nento.[16] UYehova nguKumkani ngonaphakade kanaphakade; Zitshabalele iintlanga, azabakho ehlabathini lakhe.[17] Umnqweno wabalulamileyo uwuvile, Yehova; Wazizimasa iintliziyo zabo, wayibaza indlebe yakho,[18] Ukuba ugwebe ityala lenkedama noxinzelelweyo, Angabi sabangcangcazelisa umntu wasehlabathini.

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.