A A A A A

Life: [Aging]


1 Timoti 5:8
Ukuba ke umntu akabakhathalele abakhe, ngokukodwa abendlu yakhe, ulukhanyele ukholo, unobubi ngaphezu kongakholwayo.

2 Korinte 4:16
Kungoko singethi mandla; kuba nokuba umntu wethu wangaphandle uya esonakala, usuka yena owangaphakathi aye ehlaziyeka imihla ngemihla.

Deuteronomy 32:7
Khumbula iimini zasephakadeni, Qonda iminyaka yezizukulwana ngezizukulwana. Buza kooyihlo, bakubalisele, Kumadoda amakhulu akowenu, akuxelele.

Deuteronomy 34:7
UMoses ebeminyaka ilikhulu elinamanci mabini ezelwe, mini wafa; lingenalurhatyazo iliso lakhe, esomelele nokomelela.

Ecclesiastes 7:10
Musa ukuthi, Ibiyini na, le nto imihla yamandulo ibilungile ngaphezu kwale? ngokuba akuthabatheli ebulumkweni ukuyibuza loo nto.

Exodus 20:12
Beka uyihlo nonyoko, ukuze yolulwe imihla yakho emhlabeni akunika wona uYehova uThixo wakho.

Genesis 6:3
Wathi uYehova, UMoya wam akayi kulawula ebantwini ngonaphakade; ekulahlekeni kwabo bayinyama; imihla yabo iya kuba yiminyaka elikhulu elinamanci mabini.

Genesis 25:8
UAbraham waphuma umphefumlo, wafa, eyingwevu enkulu,aluphele, ephele ebudaleni; wahlanganiselwa kwabakowabo.

Isaya 40:29
Umnika otyhafileyo amandla, ongenakomelela amandisele ukuqina.

Isaya 46:4
kude kuse ebudaleni ikwandim, kude kuse ezimvini ndiya kunityatha emagxeni mna. Ndikwenzile mna; ndiya kunithwala mna,ndiya kunityatha emagxeni mna, ndinisize.

Yobhi 5:26
Uya kungena engcwabeni womelele, Njengokungeniswa kwesithungu ngexesha laso.

Yobhi 12:12-20
[12] Emaxhegweni kusebulumkweni, Ebudeni bemihla kusengqondweni,[13] Bukuye ubulumko nobugorha, Lelakhe icebo nengqondo.[14] Yabona, ugungxula, kungakhiwa. Uyamvalela umntu,kungavulwa,[15] Yabona, uyawavala amanzi, atshe; Uyawavulela, aliphethule ilizwe.[16] Anaye amandla nozimaso; Ngowakhe odungudelayo nodungudelisayo.[17] Umkisa amaphakathi ebhunyulwe, Abagezise nabagwebi.[18] Ukhulula imbophelelo yookumkani, Abophe umbhinqo emanqeni abo.[19] Umkisa ababingeleli bebhunyulwe, Abazizimakade abaphenule.[20] Ususa intetho kwabanyanisekileyo, Ayithabathe imvo kumadoda amakhulu.

Yobhi 32:7
Ndathi, Imihla mayithethe, Iminyaka emininzi yazise ubulumko.

Yoweli 2:28
Kuya kuthi emveni kokuba njalo, ndithulule uMoya wam phezu kwenyama yonke, baprofete oonyana benu neentombi zenu; amadoda enu amakhulu aphuphe amaphupha, amadodana enu abone imibono.

Leviticus 19:32
Suka ume ebusweni bengwevu, ububeke ubuso bexhego, umoyike uThixo wakho: ndinguYehova.

Filemon 1:9
noko ngenxa yothando ndisuka kanye ndikubongoze,ndingonjengoPawulos ixhego, ngoku ke ndikwangumbanjwa kaYesu Kristu.

Umhobe 71:9
Musa ukundilahla ngexesha lobuxhego; Musa ukundishiya akuphela amandla am.

Umhobe 71:18
Thixo, musa ukundishiya kude kuye ebuxhegweni nasezimvini;Ndide ndiyixele ingalo yakho kwisizukulwana esitsha, Nobugorha bakho kubo bonke abaya kuza.

Umhobe 73:26
Ingaphela inyama yam nentliziyo yam: Iliwa lentliziyo yam,nesabelo sam, nguThixo ngonaphakade.

Umhobe 90:10-12
[10] Imihla yeminyaka yethu iseminyakeni engamashumi asixhenxe;Ukuba ithe yaba mininzi kakhulu, iba yiminyaka emashumi asibhozo, Libe ke iqhayiya layo likukwaphuka nokungabi nto yanto, Ngokuba ithe phe yakhawuleza, saphaphazela semka.[11] Ngubani na owaziyo amandla omsindo wakho, Nokuphuphuma kwawo, ngoko ufanele ukoyikwa ngako?[12] Sazise kanye ukuyibala imihla yethu, Ukuze sizuze intliziyo elumkileyo.

Umhobe 91:16
Ndimanelise ngemihla emide, Ndimbonise ukusindisa kwam.

Imizekeliso 17:6
Isithsaba samadoda amakhulu ngoonyana boonyana; Isihombo soonyana ngooyise.

Imizekeliso 20:29
Isihombo samadodana ngamandla awo; Ubuhle bamadoda amakhulu zizimvi.

Imizekeliso 23:22
Mphulaphule uyihlo, lowo wakuzalayo, Ungamdeli unyoko akuba mkhulu.

Umhobe 37:35
Ndimbonile ongendawo, oyingqwangangqwili, Exanda njengomthi omilileyo, uluhlaza;

1 Chronicles 29:28
Wafa ke, eyingwevu enkulu, ehambisekile ebudaleni,enobutyebi nozuko; uSolomon, unyana wakhe, waba ngukumkani esikhundleni sakhe.

1 Ukumkani 3:14
Ke ukuba uthe wahamba ngeendlela zam, ngokuyigcina imimiselo yam nemithetho yam, njengoko wahamba ngako uDavide uyihlo, ndoyolula imihla yakho.

Umhobe 103:5
Lo uwuzalisayo umlomo wakho ngento elungileyo, Buhlaziyeke ubutsha bakho njengobokhozi.

Tito 2:3
ukuba abafazi abakhulu kwangokunjalo babe nesimilo esibafaneleyo, bangabi ngabatyholi; bangazilahleli kwiwayini eninzi; bafundise okuhle;

1 Timoti 5:1-2
[1] Indoda enkulu musa ukuyithethisa kabukhali, yiyale njengoyihlo; amancinane, njengabazalwana;[2] abafazi abakhulu, njengoonyoko; abancinane, njengoodade,unobunyulu bonke.

Umhobe 71:8-9
[8] Umlomo wam uya kuzala yindumiso yakho, Sisihombo sakho imini yonke.[9] Musa ukundilahla ngexesha lobuxhego; Musa ukundishiya akuphela amandla am.

Filipi 3:20-21
[20] Kuba thina ikowethu lisemazulwini, apho kananjalo silinde khona kwauMsindisi, iNkosi uYesu Kristu;[21] eya kuwenza kumila kumbi umzimba wokuthobeka kwethu, ukuze wona wenziwe ufane nawo umzimba wozuko lwakhe, ngokokusebenza kwalowo unako ukuzithobela phantsi kwakhe zonke izinto.

Isaya 46:3-4
[3] Phulaphulani kum, ndlu kaYakobi, nonke masalela endlu kaSirayeli, nina nabekwayo phezu kwam kwasesiswini, nina nathwalwayo ndim kwasesizalweni;[4] kude kuse ebudaleni ikwandim, kude kuse ezimvini ndiya kunityatha emagxeni mna. Ndikwenzile mna; ndiya kunithwala mna,ndiya kunityatha emagxeni mna, ndinisize.

Umhobe 92:12-15
[12] Amalungisa aya kudubula njengesundu, Aya kukhula njengomsedare weLebhanon.[13] Etyelwe nje endlwini kaYehova, Aya kutyatyamba ezintendelezweni zoThixo wethu.[14] Aya kuhluma eselenezimvi, Aya kuba etyebile, eluhlaza;[15] Ukuze axele ukuba uthe tye uYehova, Uliwa lam, kungekho bugqwetha kuye.

Ecclesiastes 12:1-7
[1] Uze umkhumbule ke uMdali wakho ngemihla yobutsha bakho,ingekezi imihla yobubi, ingekafiki iminyaka owothi ngayo,Ayindiyolele;[2] lingekabi mnyama ilanga, nokukhanya, nenyanga,neenkwenkwezi, engekabuyi amafu emva kwemvula;[3] loo mini baya kungevezela abagcini bendlu, agobe amadoda anobukroti, ziyeke iintokazi ezisilayo ngokuba zimbalwa, kube mnyama kwabakhangela ngeefestile;[4] zivalwe iingcango ngasesitratweni, kwakubon’ ukuba sidambile isandi sokusila, evuka kwazisathetha iintaka,zinqwilile zonke iintombi zengoma;[5] naxeshikweni baya kuzoyika iindawo eziphakamileyo, neento eziqhiphula umbilini zibe sendleleni; utyatyambe umamangile,uchabachabase umqhathu, utshitshe umnqweno; ngokuba umntu esiya ekhayeni lakhe laphakade, bajikajike ezitratweni abambambazeli;[6] ingekaqhawuki intambo yesilivere, lityumke iselwa legolide,uqhekeke umphanda emthonjeni, yaphuke ivili iwe equleni;[7] lungekabuyeli emhlabeni uthuli, njengoko belunjalo, umoya ubuyele kuThixo owawunikayo.

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.