A A A A A

Good Character: [Boldness]


Acts 4:29-31
[29] Okwangoku ke, Nkosi, zikhangele izisongelo zabo, ubanike abakhonzi bakho ukuba balithethe ilizwi lakho ngako konke ukungafihlisi,[30] ekusoluleni isandla sakho ukuba uphilise, nokuba kubekho imiqondiso nezimanga ngegama loMkhonzi wakho oyingcwele, uYesu.[31] Bakubon’ ukuba bakhungile, yazanyazanyiswa indawo ababehlanganisene kuyo, bazaliswa bonke nguMoya oyiNgcwele,balithetha ilizwi likaThixo ngokungafihlisiyo.

2 Korinte 3:12
Sinethemba elinjalo nje ke ngoko, kokukhona singafihlisiyo ukuthetha;

Acts 14:3
Balibala ke ngoko ixesha elaneleyo, bethetha ngokungafihlisiyo ngeNkosi, eyalingqinelayo ilizwi lobabalo lwayo, inika nokuba kwenzeke imiqondiso nezimanga ngezandla zabo.

Acts 13:46
Bathetha ke ngokungafihlisiyo uPawulos noBharnabhas,bathi, Bekufuneka ukuba lithethwe kuni kuqala ilizwi likaThixo;ekubeni ke niligibile, nazigweba ukuba anibufanele ubomi obungunaphakade, niyabona, sibheka kuzo iintlanga.

Acts 19:8
Ke kaloku, wangena endlwini yesikhungu, wathetha ngokungafihlisiyo iinyanga zantathu, exoxa nabantu, ebeyisela kwizinto ezingabo ubukumkani bukaThixo.

Filemon 1:8
Kungoko endithi, nakuba ndinako ukungafihlisi okukhulu kuKristu, kokuba ndikuthethele okufanelekileyo,

Acts 18:26
Yena kanjalo waqala ukuthetha ngokungafihlisiyo endlwini yesikhungu. Bathe ke bakumva ooAkwila noPrisila, bamthabathela kubo, bamtyhilela ngokucokisekileyo ngakumbi indlela kaThixo.

Marko 15:43
kweza uYosefu, owaseArimati, umphakathi obekekileyo,owayebulindile naye ubukumkani bukaThixo; waya kungena ngobuganga kuPilato, wacela umzimba kaYesu.

Acts 28:31
ebuvakalisa ubukumkani bukaThixo, efundisa iindawo ezingeNkosi uYesu Kristu ngako konke ukungafihlisi, engalelwa bani.

Acts 4:29-30
[29] Okwangoku ke, Nkosi, zikhangele izisongelo zabo, ubanike abakhonzi bakho ukuba balithethe ilizwi lakho ngako konke ukungafihlisi,[30] ekusoluleni isandla sakho ukuba uphilise, nokuba kubekho imiqondiso nezimanga ngegama loMkhonzi wakho oyingcwele, uYesu.

Imizekeliso 28:1
Basaba bengasukelwa nto abangendawo; Ke wona amalungisa akholosa njengengonyama.

Genesis 18:23-32
[23] Wasondela uAbraham, wathi, Ungade ubhebhethe olilungisa kunye nongendawo yini na?[24] Hi, kwakho amashumi amahlanu amalungisa phakathi komzi;ungade uyibhebhethe, ungayixoleli, loo ndawo yini na, ngenxa yamalungisa amashumi mahlanu akuyo?[25] Makube lee kuwe ukwenza ngokwendawo enjalo ukubulala olilungisa kunye nongendawo, ilungisa libe njengongendawo;makube lee kuwe. Umgwebi wehlabathi lonke akayi kwenza okusesikweni yini na?[26] Wathi uYehova, Ukuba ndithe ndafumana eSodom amalungisa amashumi mahlanu phakathi komzi, ndoyixolela yonke loo ndawo ngenxa yawo.[27] Waphendula uAbraham, wathi, Khawubone, sendide ndathetha eNkosini, ndiluthuli nothuthu.[28] Hi ke, kwasweleka isihlanu kumalungisa amashumi mahlanu,wowonakalisa ngenxa yesihlanu yini na wonke umzi? Yathi, Andiyi kuwonakalisa, ukuba ndithe ndafumana khona amashumi omane anesihlanu.[29] Waphinda kanjalo wathetha kuye, wathi, Hi ke, kwafunyanwa khona amashumi omane? Yathi, Andiyi kukwenza ngenxa yamashumi omane.[30] Wathi, Mayingabi namsindo iNkosi, khe ndithethe. Hi ke,kwafunyanwa khona amashumi omathathu? Yathi, Andiyi kukwenza,ukuba ndithe ndafumana khona amashumi omathathu.[31] Wathi, Khawubone, sendide ndathetha eNkosini. Hi ke,kwafunyanwa khona amashumi omabini? Yathi, Andiyi kuwonakalisa ngenxa yamashumi omabini.[32] Wathi, Mayingabi namsindo iNkosi, khendithethe esi sihlandlo sodwa. Hi ke, kwafunyanwa khona ishumi elinye? Yathi,Andiyi kuwonakalisa ngenxa yeshumi elinye.

Umhobe 138:3
Ngomhla wokubiza kwam wandiphendula, Wandikhaliphisa,yangamandla emphefumlweni wam.

Efese 3:12
esinako sikuye ukungafihlisi kwethu, nokungeniswa kuye sikholosile, ngokukholwa kuye.

Yohane 4:17
Yaphendula intokazi yathi, Andinandoda. Athi uYesu kuyo,Ulungisile ukuthi, Andinandoda;

Hebhere 10:19
Ngoko, bazalwana, sinokungafihlisi nje ukungena kweyona ngcwele ngalo igazi likaYesu,

Hebhere 4:16
Masisondlele ke ngoko sinokungafihlisi kuyo itrone yobabalo, ukuze samkeliswe inceba, sifumane ubabalo lokusiza ngexesha elililo.

Hebhere 13:6
ngokokude somelele sithi, INkosi ilusizo lwam, andiyi koyika; Wondenza ntoni na umntu?

Efese 6:19-20
[19] nangenxa yam, ukuba ndiphiwe ilizwi ekuwuvuleni umlomo wam,ndize ndazise ngokungafihlisiyo imfihlelo yeendaba ezi zilungileyo,[20] ekungenxa yazo endisisigidimi esisezintanjeni; ukuze ndingafihlisi ukuthetha kuzo, njengoko ndimelwe kukuthetha ngako.

Acts 4:13
Ke kaloku, bakubona ukungafihlisikuthetha koPetros noYohane, beqiqa nokuba ngabantu abangenamfundo, abangenakwazi,bamangaliswa; babaqonda ukuba babenaye uYesu.

1 Timoti 3:13
Kuba abo balungiselele kakuhle, bazizuzela isimo esihle,nokungafihlisi okukhulu ekukholweni, okukuKristu Yesu.

1 Tesalonika 2:2
sesuka, nakuba besive ubunzima ngenxa engaphambili,siphethwe kakubi eFilipi, njengoko naziyo, asafihlisa, sikuye uThixo wethu, ukuzithetha kuni iindaba ezilungileyo zikaThixo,sinomzamo omkhulu.

Filipi 1:20
kuye ngokulangazelela nangokuthemba kwam, ukuba andiyi kudaniswa nganto; uya kusuka ngako konke ukungafihlisi,njengokwamaxesha onke, athi nangoku enziwe mkhulu uKristu emzimbeni wam, nokuba na kungobomi, nokuba kungokufa.

2 Timoti 1:7
Kuba uThixo akasinikanga moya wabugwala; wasinika owamandla,nowothando, nowesidima.

1 Korinte 16:13
Phaphani, elukholweni; yibani ngamadoda; yomelelani.

Imizekeliso 14:26
Ekoyikeni uYehova kukho inkoloseko eliqele, Abantwana bakhe baba nendawo yokuzimela.

Umhobe 27:14
Thembela kuYehova; Yomelela, ikhaliphe intliziyo yakho,Uthembele kuYehova.

Roma 1:16
Kuba andinazintloni ngazo iindaba ezilungileyo zikaKristu;kuba zingamandla kaThixo okusindisa bonke abakholwayo, umYuda kuqala, kwanomGrike.

1 Chronicles 28:20
Wathi uDavide kuSolomon unyana wakhe, Yomelela ukhaliphe,wenze. Musa ukoyika, musa ukuqhiphuka umbilini; ngokuba uYehova uThixo, uThixo wam, unawe; akayi kukuyekela, akayi kukushiya,ude uwugqibe wonke umsebenzi wenkonzo yendlu kaYehova.

1 Korinte 15:58
Ngoko ke, bazalwana bam abaziintanda, qinani, ningabi nakushukuma; nihlale niphuphuma umsebenzi weNkosi, nisazi nje ukuba ukubulaleka kwenu akulambathi eNkosini.

Efese 6:10
Elokugqiba, bazalwana bam, ndithi, Yomelelani eNkosini,nasekuqineni kokomelela kwayo.

Isaya 54:4
Musa ukoyika, ngokuba akuyi kudana; musa ukudideka lihlazo,ngokuba akuyi kuba nazintloni. Ngokuba ukudana kobuntombi bakho uya kukulibala, ungcikivo lobuhlolokazi bakho ungabi salukhumbula.

Yohane 14:27
Ndishiya uxolo kuni; ndininika uxolo lwam; andininiki njengokunika kwehlabathi. Mayingakhathazeki intliziyo yenu,mayingabi nabugwala.

Marko 5:36
Aze kwaoko uYesu, elivile elo zwi lithethwa, athi kumphathi wendlu yesikhungu, Musa ukoyika, kholwa kodwa wena.

Filipi 1:28
ningothuswa nantweni-nye ngabo bachasayo; into ke leyo engumbonakalaliso wentshabalalo okunene kubo, kodwa ingumbonakalaliso wosindiso kuni, kube ke oko kuvela kuThixo.

Yohane 7:26
Niyabona, uthetha ngokuphandle, abathethi nto kuye; bangaba kanti na ke bayazi okwenyaniso abaphathi, ukuba lo nguye uKristu okwenyaniso?

Acts 5:29
Waphendula ke uPetros nabapostile, bathi, Simelwe kukuthi sive uThixo kunokuba sive abantu.

Yoshuwa 1:7
Kodwa ke yomelela, ukhaliphe kunene, ukuze ugcine ukwenza ngokomyalelo wonke, awakuwisela wona uMoses umkhonzi wam. Musa ukutyekela ekunene nasekhohlo kuwo, ukuze wenze ngengqiqo apho sukuba usiya khona.

Hezekile 3:9
ndilenza libe njengedayiman, elukhuni ngaphezu kweqhwitha,ibunzi lakho. Uze ungaboyiki, ungaqhiphuki umbilini phambi kwabo; ngokuba bayindlu eneenkani.

Acts 9:29
Wamana ethetha ephikisana namaYuda esiGrike; ayezamela ke wona ukumsika.

Filipi 1:1
UPawulos noTimoti, abakhonzi bakaYesu Kristu, babhalela bonke abangcwele abakuKristu Yesu, abaseFilipi, ndawonye nabaveleli nabalungiseleli;

1 Timoti 3:1
Lithembekile ilizwi eli lithi, Ukuba ubani ungxamele ubuveleli, unqwenela umsebenzi omhle.

1 Korinte 3:12
Ukuba ke umntu ukhe wakha phezu kweli litye lesiseko igolide, isilivere, amatye anqabileyo, imithi, ingca, iindiza,

Hebhere 10:1
Kuba umthetho, unesithunzi nje sodwa sezinto ezilungileyo eziza kubakho, ungenaso sona isimilo sazo izinto, awuze ube nako, iminyaka ngeminyaka, ngaloo madini bawasondeza ngokungapheliyo, ukubenza bagqibelele abo basondelayo.

1 Petros 5:10
Ke kaloku uThixo walo lonke ubabalo, owasibizelayo eluzukweni lwakhe olungunaphakade, sikuKristu Yesu, wanga angathi ngokwakhe, nakuba nive ubunzima umzuzwana, anilungise nigqibelele, anizimase, anomeleze, anisekele.

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.