A A A A A

Good Character: [Accountability]


Roma 14:12
Ngoko ke elowo kuthi uya kuziphendulela kuThixo.

Roma 1:20
Kuba kwasekudalweni kwehlabathi, iindawo zakhe ezibe zingenakubonwa zibonwa kakuhle, ziqondeke, ngezinto ezenziweyo,kwa-amandla akhe angunaphakade, nobuThixo bakhe, ukuze bangabi nakuziphendulela.

Imizekeliso 27:17
Isinyithi silola isinyithi, Indoda ilola ubuso bowayo.

Yakobi 5:16
Xelelanani iziphoso, nithandazelane, ukuze niphiliswe.Sinamandla kakhulu isikhungo selungisa, siyeyisa.

Roma 2:12
Kuba bonke abonileyo bengenamthetho, baya kutshabalala ngokunjalo bengenamthetho; nabo bonke abonileyo benomthetho,baya kugwetywa ngomthetho;

Luka 12:47-48
[47] Yena ke loo mkhonzi, ubekwazi ukuthanda kwenkosi yakhe,akalungisa, akenza ngokuthanda kwayo, uya kutyatyulwa ngemivumbo emininzi;[48] ke yena obengazi, wenza ke okufanele imivumbo, uya kutyatyulwa ibe mbalwa. Kubo bonke abanikwe okukhulu, kuya kufunwa okukhulu kubo; nakulowo kubekwe okukhulu kuye, kuya kubizwa okungaphezulu.

1 Tesalonika 5:11
Kungoko ndithi, Thuthuzelanani, nakhane, kwanjengokuba nisenjenjalo.

Yakobi 4:17
Ngoko kowaziyo ukwenza okuhle, angakwenzi, kulowo kusisono.

Roma 4:15
kuba umthetho usebenza ingqumbo. Ke apho kungekho mthetho,akukho sigqitho.

1 Timoti 1:10
abenzi bombulo, amadoda alalanayo, amasela abantu, amaxoki,amafunga-buxoki, nokuba kukho nto yimbi ichasene nemfundiso ephilileyo;

Mateyu 12:36
Ndithi ke kuni, Onke amazwi angewani abathe bawathetha abantu, baya kuphendula ngawo ngomhla womgwebo;

Luka 12:48
ke yena obengazi, wenza ke okufanele imivumbo, uya kutyatyulwa ibe mbalwa. Kubo bonke abanikwe okukhulu, kuya kufunwa okukhulu kubo; nakulowo kubekwe okukhulu kuye, kuya kubizwa okungaphezulu.

Hezekile 18:20
Umphefumlo owonayo, kuya kufa wona wodwa. Unyana akayi kuthwala ubugwenxa bukayise, noyise akayi kubuthwala ubugwenxa bonyana; ubulungisa belungisa buya kuba phezu kwalo,nokungendawo kongendawo kuya kuba phezu kwakhe.

Efese 5:21
nilulamelana ngokoyika uThixo.

Hebhere 10:25
singakuhilizeli ukuhlanganisana kwethu, njengesiko labanye. Masivuselelane kube kokukhona, niyibona nje ukuba imini leyo iyasondela.

Hezekile 33:8
Ndakuthi kongendawo, Wena ungendawo, uya kufa, inene; usuke ungathethi wena, ukuba umvuselele ongendawo, emke endleleni yakhe: wofa yena ongendawo ngobugwenxa bakhe, ke igazi lakhe ndolifuna esandleni sakho.

Mateyu 12:36-37
[36] Ndithi ke kuni, Onke amazwi angewani abathe bawathetha abantu, baya kuphendula ngawo ngomhla womgwebo;[37] kuba ngawo amazwi akho uya kugwetyelwa, nangawo amazwi akho uya kugwetywa.

Galati 6:1-2
[1] Bazalwana, ukuba umntu uthe waqutyulwa nokuqutyulwa sisiphoso esithile, nina bangaboMoya, mlulekeni onjalo ninomoya wobulali; uzilumkela ukuba ungahendwa nawe.[2] Thwalisanani ubunzima, ize ngokunjalo niwuzalise umthetho kaKristu;

Hebhere 10:24
Kanjalo masinyamekelane, ukuba silolane eluthandweni nasemisebenzini emihle;

Umhobe 51:5
Uyabona, ndizalelwe ebugwenxeni, Ndakhawulwa nguma esonweni.

1 Yohane 2:2
Yena usisicamagushelo sezono zethu; engesazethu zodwa, usiso nesehlabathi liphela.

2 Korinte 5:10
Kuba thina aba sonke simelwe kukuthi sibonakalaliswe phambi kwesihlalo sokugweba sikaKristu, ukuze elowo azuziswe okwenziwe ngomzimba, ngoko akwenzileyo, nokuba kokulungileyo, nokuba kokubi.

2 Korinte 4:17-18
[17] Kuba ubukhaphukhaphu bembandezelo yethu eyeyomzuzwana busisebenzela ngokuncamise kwaphela ubuqaqawuli obukhulukazi obungunaphakade[18] sakubon’ ukuba asixuneli ezintweni ezibonwayo, sixunela kwezingabonwayo. Kuba ezibonwayo zezomzuzwana, ke zona ezingabonwayo zezonaphakade.

Efese 4:25
Kungoko ke ndithi, lahlani ubuxoki, thethani inyaniso elowo nommelwane wakhe; ngokuba singamalungu, omnye elelomnye.

Galati 6:2
Thwalisanani ubunzima, ize ngokunjalo niwuzalise umthetho kaKristu;

Acts 14:17
kanti ke noko akayekanga ukuzingqinela, esenza okulungileyo, esinika imvula evela ezulwini, namaxesha aneendyebo, ezanelisa iintliziyo zethu ngokudla nangemihlali.

2 Korinte 2:6
Kumanele lowo unjalo oko kumkhalimela kwabona baninzi kuni;

1 Samuweli 16:7
Wathi uYehova kuSamuweli, Musa ukukhangela imbonakalo yakhe, nokuphakama kwesithomo sakhe, ngokuba ndimcekisile.Andikhangeli njengokukhangela komntu; ngokuba umntu ukhangela umphandle, uYehova ukhangela intliziyo.

1 Korinte 1:10
Ke kaloku, ndiyaniyala, bazalwana, ngalo igama leNkosi yethu, uYesu Kristu, ukuba nithethe nto-nye nonke, nokuba kungabikho zahlukahlukano kuni; ke nibe ngabalungisiweyo,nigqibelele ngqiqweni-nye, nasicamangweni sinye.

2 Ukumkani 12:4-5
[4] Wathi uYowashe kubabingeleli, Yonke imali yezinto ezingcwalisiweyo, eziswayo endlwini kaYehova, imali yogqithela kwababaliweyo, nemali yomphefumlo walowo nalowo ngokulinganiselwa kwakhe, nemali yonke ekuthe qatha entliziyweni yomntu, ukuba ayizise endlwini kaYehova,[5] mabayithabathele kubo ababingeleli, elowo ayithabathe kwabazana naye, batywine iintanda zendlu, apho sukuba kufunyenwe uthanda khona.

Umhobe 82:1
Umhobe ka-Asafu. UThixo umi ebandleni likaThixo, Ugweba phakathi koothixo; uthi,

Umhobe 82:6
Ndithe mna, Ningoothixo, Ningoonyana bOsenyangweni nonke niphela.

Yobhi 1:6-12
[6] Kwathi ngamhla uthile, oonyana bakaThixo beza kuzimisa phambi koYehova, weza noSathana phakathi kwabo.[7] Wathi uYehova kuSathana, Uvela phi na? USathana wamphendula uYehova, wathi, Ekutyhutyha-tyhutyheni ehlabathini,nasekuhamba-hambeni kulo.[8] Wathi uYehova kuSathana, Umgqalile na kodwa umkhonzi wam uYobhi: ukuba akukho unjengaye ehlabathini, indoda egqibeleleyo, ethe tye, emoyikayo uThixo, etyekayo ebubini?[9] USathana wamphendula uYehova, wathi, UYobhi lo ufumana emoyikela ilize na uThixo?[10] Akuthanga na wena wambiyela wamjikeleza, wayijikeleza indlu yakhe; wayijikeleza into yonke anayo ngeenxa zonke;wawusikelela umsebenzi wezandla zakhe, imfuyo yakhe yaligqiba ilizwe?[11] Kodwa ke khawuse isandla sakho ngoku, uchukumise into yonke anayo, ukuba akayi kukulahla na nawe lo, akwenze oko ebusweni bakho.[12] Wathi uYehova kuSathana, Yabona, konke anako kusesandleni sakho; ke kuye ngokwakhe musa ukusa sandla sakho. Waphuma ke uSathana, wemka ebusweni bukaYehova.

Yobhi 2:1-7
[1] Kwathi ngamhla uthile, oonyana bakaThixo beza kuzimisa phambi koYehova; weza noSathana phakathi kwabo, ukuba azimise phambi koYehova.[2] Wathi uYehova kuSathana, Uvela phi na? USathana wamphendula uYehova, wathi, Ekutyhutyha-tyhutyheni ehlabathini,nasekuhamba-hambeni kulo.[3] Wathi uYehova kuSathana, Umgqalile na kodwa umkhonzi wam uYobhi, ukuba akukho unjengaye ehlabathini, indoda egqibeleleyo, ethe tye, emoyikayo uThixo, etyekayo ebubini:esabambeleleyo ekugqibeleleni kwayo, noko undixhokonxele kuyo ukubandiyiginyele ilize?[4] USathana wamphendula uYehova, wathi, Ulusu ngenxa yolusu;konke anako umntu wokunika ngenxa yomphefumlo wakhe.[5] Kodwa ke khawuse isandla sakho ngoku, uchukumise emathanjeni akhe nasenyameni yakhe, ukuba akayi kukulahla na nawe lo,akwenze oko ebusweni bakho.[6] Wathi uYehova kuSathana, Nanko esesandleni sakho; kuphela wogcina umphefumlo wakhe.[7] Waphuma ke uSathana, wemka ebusweni bukaYehova; wambetha uYobhi ngamathumba amabi, wathabathela entendeni yonyawo lwakhe, wesa elukakayini lwakhe.

1 Chronicles 28:8
Ngoko ke ndiyaniyala emehlweni amaSirayeli onke, ibandla likaYehova, nasezindlebeni zoThixo wethu: gcinani niquqele kuyo yonke imithetho kaYehova uThixo wenu, ukuze nilime eli lizwe lihle, nilishiye libe lilifa koonyana benu emva kwenu, kude kuse ephakadeni.

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.