A A A A A

Good Character: [Abstinence]


2 Korinte 12:21
hleze ndithi, ndakufika kunjalo, andithobe uThixo wam phakathi kwenu, ndize ndikhedame ngenxa yabaninzi ababesebonile, abaguquka ekungcoleni, nasembulweni,naseburheletyweni ababenzayo.

2 Timoti 2:22
Ke zibaleke iinkanuko zobutsha; phuthuma ke ubulungisa,ukholo, uthando, uxolo nabo bayinqulayo iNkosi ngokwasentliziyweni ehlambulukileyo.

Acts 15:20
kodwa masibabhalele ukuba bazikhwebule kwizingcoliso zezithixo, nombulo, nento ekrwitshiweyo, negazi.

Kolose 3:5
Bhubhisani ngoko amalungu enu asemhlabeni: umbulo,ukungcola, ukuthabatheka okuhlazisayo, inkanuko embi, nokubawa,okuyinkonzo yezithixo kona oko;

Efese 5:3
Ke umbulo, nako konke ukungcola, nokubawa, makungakhe kukhankanywe phakathi kwenu, njengoko kubafaneleyo abangcwele;

Galati 5:19
Iyabonakala ke yona imisebenzi yenyama, eyile: ukrexezo,umbulo, ukungcola, uburheletyo,

1 Korinte 6:18-19
[18] Wubalekeni umbulo. Zonke izono athe umntu wazenza,zingaphandle komzimba; ke lowo wenza umbulo, wona owakhe umzimba.[19] Anazi na, ukuba umzimba wenu uyitempile yoMoya oyiNgcwele ongaphakathi kwenu, eninaye evela kuThixo; nokuba ke aningabenu?

1 Korinte 7:2
Kodwa ke, ngenxa yoomibulo, elowo makabe nowakhe umfazi,athi elowo abe neyakhe indoda.

1 Korinte 10:13
Anibanjwanga silingo singesesabantu. Uthembekile ke uThixo, ongayi kuvumela ukuba nilingwe ngaphezu kweninako;owothi, kunye nesilingo eso, avelise ithuba lokuphuma kuso,ukuba nibe nako ukuthwala.

1 Petros 2:11
Zintanda, ndiyanivuselela njengabaphambukeli nabasemzini,ukuba nikhumke ezinkanukweni ezizezenyama, zona ziwuphumele umkhosi umphefumlo.

Hebhere 13:4
Umtshato mawubekeke ngeendlela zonke, nesilili masingadyojwa; ke abenza umbulo nabakrexezi, uThixo uya kubagweba.

Yuda 1:7
Njengokuba iSodom neGomora, nayo imizi engakuyo, yenza kakhulu umbulo ngohlobo olufana nolwazo ezo, imka ilandela nyama yimbi, ibekwe ekuhleni ukuba ibe ngumqondiso, iviswa ubetho lomlilo ongunaphakade.

Mateyu 5:8
Banoyolo abahlambulukileyo intliziyo; ngokuba baya kumbona uThixo bona.

Imizekeliso 31:30
Bubuxoki ubuhle, ngamampunge ubunzwakazi; Ngumfazi owoyika uYehova yedwa oya kudunyiswa.

Roma 12:1
Ndiyanivuselela ngoko, bazalwana, ngeemfefe zikaThixo,ukuba niyinikele imizimba yenu ibe lidini eliphilileyo,elingcwele, elikholekileyo kuThixo: inkonzo yenu ke leyo yasengqondweni.

Roma 13:13
Masihambe sizibekile ngokwasemini; kungabi sezindywaleni nasekunxileni; kungabi sekuphimiseni naseburheletyweni; kungabi sezinkanini nasemoneni.

1 Tesalonika 4:3-4
[3] Kuba oku kukuthanda kukaThixo, ukungcwaliswa kwenu, ukuba nikhumke kulo uhenyuzo;[4] ukuba elowo kuni akwazi ukusizuza asiphathe esakhe isitya enobungcwalisa, enembeko;

Galati 5:19-21
[19] Iyabonakala ke yona imisebenzi yenyama, eyile: ukrexezo,umbulo, ukungcola, uburheletyo,[20] ukubusa kwizithixo, ukukhafula, intiyo, iinkani, amakhwele,imisindo, amayelenqe, iimbambaniso, izahlukano,[21] oomona, ookubulala, ookunxila, iindywala, nezinto ezinjengezo; endinixelelayo ngenxa engaphambili, njengokuba besendinixelele kade, ukuba abazenzayo izinto ezinjalo abayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo.

Genesis 39:7-10
[7] Kwathi emveni kwezi zinto, umfazi wenkosi yakhe waphosa amehlo akhe kuYosefu, wathi, Ndilale.[8] Wamangala, wathi kumka-nkosi yakhe, Yabona, inkosi yam ayikhathalele nto ikum isendlwini, nezinto zonke enazo izinikele esandleni sam.[9] Akukho bani mkhulu kum kule ndlu; ayinqabisanga nento le kum, nguwe wedwa, ngokokuba ungumkayo; ndingathini na ke ukwenza obu bubi bukhulu kangaka, ndone kuThixo?[10] Kwathi, nakuba ebethetha kuYosefu imihla ngemihla,akamphulaphula yena ukuba alale ecaleni lakhe, nokuthi abe naye.

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.