A A A A A

God: [Blessing]


Luka 6:38
Yiphani, naniya kuphiwa nani; umlinganiselo omhle,ohlohliweyo, ohlunguzelweyo, ophalalayo, nowuphiwa esondweni lengubo yenu; kuba umlinganiselo enilinganisela ngawo, niya kulinganiselwa kwangawo nani.

Mateyu 5:4
Banoyolo abakhedamileyo; ngokuba baya konwatyiswa bona.

Filipi 4:19
Ke uThixo wam wokwenzelelela konke ukuswela kwenu ngokobutyebi bakhe, ngokozuko olukuKristu Yesu.

Umhobe 67:7
Uya kusisikelela uThixo, Zimoyike zonke iziphelo zehlabathi.

Numbers 6:24-25
[24] Makakusikelele uYehova, akugcine;[25] Makabukhanyise uYehova ubusobakhe kuwe, akubabale;

Filipi 4:6-7
[6] Ningaxhaleli nto; mazithi iingcelo zenu ezintweni zonke,ngako ukuthandaza nokukhunga, ndawonye nokubulela, zaziswe kuye uThixo.[7] Lwaye uxolo lukaThixo, olugqithisele kuko konke ukuqonda,luya kuzigcina iintliziyo zenu neengqiqo zenu kuKristu Yesu.

Yakobi 1:17
Sonke isipho esilungileyo, naso sonke isipho esigqibeleleyo, sesaphezulu; sihla sivela kuye uYise wezikhanyiso, ongenabuyambo nasithunzi sakujika.

Yeremiya 17:7-8
[7] Isikelelwe indoda ekholose ngoYehova, enkoloseko ikuYehova;[8] kuba yoba njengomthi omiliselwe emanzini, unabise iingcambu zawo phezu komlambo, ungoyiki xa kuthe kweza ubushushu; aqhame amagqabi awo, ungakhathali ngomnyaka wokubalela, ungayeki ukuvelisa iziqhamo.

Isaya 41:10
musa ukoyika, kuba ndinawe mna; musa ukubhekabheka, kuba ndinguThixo wakho; ndikukhaliphisile, ewe, ndikuncedile,ndikuxhasile ngesandla sam sokunene sobulungisa bam.

Yohane 1:16
Enzalisekweni yakhe thina sonke samkela kwaubabalo phezu kobabalo.

Genesis 22:16-17
[16] Ndizifungile, utsho uYehova, ngenxa enokuba uyenzile le nto, akwanqaba nonyana wakho, emnye kuwe:[17] ukuba ndiya kukusikelela ndikusikelele; ndiya kuyandisa ndiyandise imbewu yakho njengeenkwenkwezi zezulu,nanjengentlabathi eselunxwemeni lolwandle; imbewu yakho ilidle ilifa isango leentshaba zayo;

Genesis 27:28-29
[28] Ngamana uThixo wakunika kuwo umbethe wezulu, Nakuko ukuchuma komhlaba, Nentabalala yengqolowa, newayini entsha;[29] Izizwe mazikukhonze, Izizwe ziqubude kuwe. Yiba yinkosi kubazalwana bakho, Baqubude kuwe oonyana bakanyoko; Uqalekisiwe okuqalekisayo, Usikelelwe okusikelelayo.

Umhobe 1:1-3
[1] Hayi, uyolo lomntu ongahambiyo ngecebo labangendawo,Ongemiyo endleleni yaboni, Ongahlaliyo embuthweni yabagxeki![2] Yena unonelela umyalelo kaYehova; Ucamanga ngomyalelo wakhe imini nobusuku:[3] Unjengomthi omiliselwe phezu kwemijelo yamanzi, Onika isiqhamo sawo ngexesha lawo, Ogqabi lawo lingabuniyo; Konke akwenzayo kophumelela.

Umhobe 23:1-4
[1] Umhobe kaDavide. UYehova ngumalusi wam, andisweli lutho.[2] Wenza ukuba mandibuthe emakriweni aluhlaza; Undithundezela emanzini angawokuphumla.[3] Uyawubuyisa umphefumlo wam; Undikhaphela ezindleleni zobulungisa ngenxa yegama lakhe.[4] Nokuba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa, Andiyi koyika bubi, ngokuba unam wena; Intonga yakho, umsimelelo wakho,uyandithuthuzela.

2 Samuweli 22:3-4
[3] Thixo oliliwa lam, endizimela ngalo; Ngweletshetshe yam,luphondo losindiso lwam, Ngxonde yam, ndawo yokusabela kwam,Msindisi wam, undisindisa ekugonyamelweni.[4] Ndinqula uYehova ongowokudunyiswa, Ndiyasindiswa ke ezintshabeni zam.

1 Yohane 5:18
Siyazi ukuba bonke abazelwe nguThixo aboni; usuke athi lowo wazalwayo nguThixo azigcine, aze ongendawo angamchukumisi.

Umhobe 138:7
Ukuba ndithe ndahamba-hamba phakathi kweembandezelo,uyandiphilisa; Wosolulela emsindweni weentshaba zam isandla sakho, Sindisindise isandla sakho sokunene.

2 Korinte 9:8
Unako ke uThixo ukuphuphumisela kuni ubabalo lonke, ukuze nithi, nihlala ninako nje ukwanela konke ngeendawo zonke,niphuphumele emsebenzini wonke olungileyo;

Filipi 4:7
Lwaye uxolo lukaThixo, olugqithisele kuko konke ukuqonda,luya kuzigcina iintliziyo zenu neengqiqo zenu kuKristu Yesu.

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.