A A A A A

Church: [False Teachers]


Hezekile 13:9
Isandla sam sichasa abaprofeti ababona into ekhohlakeleyo,bavumise amanga. Abayi kubakho ekucweyweni kwabantu bam,bangabhalwa encwadini yomlibo wendlu kaSirayeli, bangangeni emhlabeni wakwaSirayeli; nazi ukuba ndiyiNkosi uYehova.

Yeremiya 23:16
Utsho uYehova wemikhosi ukuthi, Musani ukuwaphulaphula amazwi abaprofeti abaniprofetelayo; banenzela into engento,bathetha umbono wentliziyo yabo, ongaphumiyo emlonyeni kaYehova.

Luka 6:26
Yeha nina, xa bathe bathetha kakuhle ngani bonke abantu!kuba ooyise babo babesenjenjalo kubaprofeti ababuxoki.

Mateyu 24:24
Kuba kuya kuvela ooKristu ababuxoki, nabaprofeti ababuxoki, benze imiqondiso emikhulu nezimanga, ngokokude bathi, ukuba bekunokwenzeka, balahlekise nabanyuliweyo.

Mateyu 16:11-12
[11] Yini na le nto ningaqiqiyo, ukuba bendingatsho ngasonka,ukuthi kuni, manililumkele igwele labaFarisi nabaSadusi?[12] Bandula ukuqonda, ukuba ubengatsho ukuthi mabalumkele igwele lesonka; ubesithi mabalumkele imfundiso yabaFarisi nabaSadusi.

2 Timoti 4:3-4
[3] Kuba kuya kubakho ixesha abangayi kuyinyamezela imfundiso ephilileyo; baya kusuka ngokweenkanuko zabo bazifumbele abafundisi, bebaba iindlebe;[4] babeya kuzisonga zimke iindlebe kuyo inyaniso, baphambukele ke kuzo iintsomi.

2 Timoti 4:3-4
[3] Kuba kuya kubakho ixesha abangayi kuyinyamezela imfundiso ephilileyo; baya kusuka ngokweenkanuko zabo bazifumbele abafundisi, bebaba iindlebe;[4] babeya kuzisonga zimke iindlebe kuyo inyaniso, baphambukele ke kuzo iintsomi.

Acts 20:28-30
[28] Zilumkeleni ngoko, nawo wonke umhlambi, athe uMoya oyiNgcwele wanimisa ukuba ngabaveleli bawo, ukuba nilaluse ibandla likaThixo, awazizuzelayo ngelilelakhe igazi.[29] Kuba mna ndiyakwazi oku, ukuba emva kokumka kwam, kuya kungena phakathi kwenu iingcuka ezibawayo, zingawucongi umhlambi.[30] Nakuni ngokwenu kuya kuvela amadoda athetha izinto ezigwenxa, ukuba abarhole abafundi emva kwawo.

2 Petros 3:14-18
[14] Kungoko, zintanda, nilindele ezo zinto nje, khuthalelani ukuba nifunyanwe kuye niseluxolweni, ningenabala,ningenasiphako.[15] Ukuzeka kade umsindo kweNkosi yethu kubaleleni ekuthini lusindiso, njengoko wanibhalelayo nomzalwana wethu oyintanda,uPawulos, ngokobulumko awabunikwayo;[16] njengokuba, nasezincwadini zakhe zonke, ethetha kuzo ngezo ndawo; ekukhoyo kuzo zithile ziqiqeka nzima, abathi abangafundileyo, nabangazimasekileyo, bazigqwethele kokwabo ukutshabalala, njengokuba bezenjenjalo nezinye izibhalo.[17] Nina ngoko, zintanda, nizazi nje ngenxa engaphambili ezo zinto, zigcineni okwenu, ukuze ningathi, nikhukuliswe lulahlekiso lwabangenammiselo, niphalale kokukokwenu ukuqina.[18] Khulani ke elubabalweni na sekuyazini iNkosi yethu,uMsindisi uYesu Kristu. Kuye malubekho uzuko nangoku, kuse nakwimini engunaphakade. Amen.

1 Yohane 4:1-6
[1] Zintanda, musani ukukholwa ngoomoya bonke, bacikideni oomoya ukuba ngabakaThixo na; ngokuba baninzi abaprofeti ababuxoki,abaphume bangena ehlabathini.[2] Mazini ngale nto uMoya kaThixo: umoya wonke omvumayo uYesu Kristu eze esenyameni, ungokaThixo;[3] nomoya wonke ongamvumiyo uYesu Kristu eze esenyameni,asingokaThixo; lo ngokamchasi-Kristu, lowo niwuvileyo ukuba uyeza; nangoku uselukho ehlabathini.[4] Nina ningabakaThixo, bantwanana, nibeyisile bona; ngokuba lowo ukuni nguyena mkhulu kunalowo usehlabathini.[5] Bona ngabehlabathi; ngenxa yoko bathetha okwehlabathi,ihlabathi liyabeva ke.[6] Thina singabakaThixo, lowo umaziyo uThixo uyasiva thina;ongengokaThixo akasiva. Siwazi ngaloo nto umoya wayo inyaniso,nomoya walo ulahlekiso.

Mateyu 7:15-20
[15] Ke kaloku balumkeleni abaprofeti ababuxoki, abeza kuni ngezambatho zeegusha, ngaphakathi ke beziingcuka eziqwengayo.[16] Nobaqonda ngeziqhamo zabo. Kukha kukhiwe iidiliya emithaneni enameva, namakhiwane ezinkunzaneni, yini na?[17] Ngokunjalo yonke imithi elungileyo ivelisa iziqhamo ezihle,ke wona umthi ongenguwo uvelisa iziqhamo ezibi.[18] umthi olungileyo awunakuvelisa ziqhamo zibi, nomthi ongenguwo awunakuvelisa ziqhamo zihle.[19] Wonke umthi ongavelisi ziqhamo zihle uyagawulwa, uphoswe emlilweni.[20] Ngoko ke nobaqonda ngeziqhamo zabo.

2 Petros 1:12-21
[12] Kungoko ndingakuyekiyo ukuhlala ndinikhumbuza ngezo zinto,noko nizaziyo, nizimasekileyo enyanisweni leyo ikhoyo kuni.[13] Ndiba ke kububulungisa, ukuba ngalo gama ndikulo mnquba,ndinivuse ngokunikhumbuza;[14] ndisazi nje ukuba kukufuphi ukubekwa nxamnye kwalo mnquba wam, njengokuba nayo iNkosi yethu uYesu Kristu yandazisayo.[15] Kananjalo ndiya kukhuthalela ke ukuba nibe nako, amaxa onke emva kokumka kwam, ukuzikhunjuzwa ezo zinto.[16] Kuba sithe, singalandelanga zintsomi zabuqhinga, sanazisa amandla nokufika kweNkosi yethu uYesu Kristu; sithe saba ngababoneli bobungangamsha bakhe.[17] Kuba wamkela kuThixo uYise imbeko nozuko, ekuzisweni kuye,bubuqaqawuli obubalaseleyo, izwi elinjengeli: Lo nguNyana wam oyintanda, endikholisiweyo mna nguye.[18] Nelo zwi ke saliva thina, lisiza liphuma ezulwini, sinaye entabeni leyo ingcwele.[19] Kanjalo sinalo nelona lizwi liqinisekileyo elilelobuprofeti, enityaphayo ukulinyamekela, linjengesibane esikhanyisa endaweni emnyama, kude kuse, liphume ikhwezi ezintliziyweni zenu;[20] nisazi oku kuqala, ukuba sonke isiprofeto sesibhalo asibikho ngokuzicombululela.[21] Kuba akukhanga kubekho siprofeto ngokuthanda komntu; bathi abantu abangcwele bakaThixo bathetha beqhutywa nguMoya oyiNgcwele.

Tito 1:6-16
[6] ukuba umntu ungongenakumangaleleka, eyindoda yamfazi mnye enabantwana abakholiweyo, abangamiselwa tyala lakuzibhubhisa,abangaswele kuthobela mntu.[7] Kuba umveleli umelwe kukuba ngongenakumangaleleka,njengegosa likaThixo; angabi ngowenza ukuzithandela kwakhe;angabi ngoqumba msinya; angabi ngogeziswa yiwayini; angabi ngumbethi; angabi ngongxamela nzuzo imbi.[8] Umelwe kukuthi abe ngobuka iindwendwe, umthandi wokulungileyo, onesidima, olilungisa, ongcwele, onokuzeyisa;[9] ebambelele ezwini elithembekileyo ngokwemfundiso, ukuze abe nako ukuvuselela ngayo imfundiso ephilileyo, nokubohlwaya badane abaphikayo.[10] Kuba baninzi abathethi bezinto ezingento nabakhohlisi,abaswele intobeko, ngokukodwa abo bolwaluko,[11] abamelwe kukuvingcwa imilomo; abathi izindlu ziphela bazibhukuqe, befundisa izinto ezingafanelekileyo ngenxa yenzuzo embi.[12] Wathi omnye wabo, kwaumprofeti wakowabo, AmaKrete ahlala engamaxoki, amarhamncwa amabi, amadla-kudla angasebenziyo.[13] Obo bungqina buyinene. Ngenxa yeli thuba bohlwaye kabukhali, badane, ukuze baphile elukholweni;[14] banganyamekeli zintsomi zabuYuda, namithetho yabantu abayinikela umva inyaniso.[15] Izinto zonke zihlambulukile kwabahlambulukileyo;kwabadyobhekileyo nabangakholwayo, akukho nto ihlambulukileyo;kusuke kwadyobheka nengqiqo nesazela sabo.[16] Bayavuma ukuba bayamazi uThixo; kanti ngayo imisebenzi bayamkhanyela, bengamasikizi, bengabangevayo, nakumsebenzi wonke olungileyo bengenakucikideka.

2 Petros 2:1-22
[1] Ke kaloku, kwakukho nabaprofeti ababuxoki phakathi kwabantu;njengokuba naphakathi kwenu kuya kubakho abafundisi ababuxoki,bona baya kungenisa bucala amahlelo entshabalalo, bemkhanyela uMnini-nto-zonke owabathengayo, bezizisela intshabalalo emsinya.[2] Baninzi abaya kulandela intshabalalo yabo; eya kunyeliswa ngenxa yabo indlela yenyaniso.[3] Bathi benokubawa, banibonelele ngamazwi alalanisayo;abakugwetywa kungaphumliyo kwakudala, nayo intshabalalo yabo ayozeli.[4] Kuba, xa uThixo angaziconganga izithunywa zezulu ezonayo,wesuka wathi, ezikhahlele enzonzobileni, wazinikela emixokelelwaneni yesithokothoko, zigcinelwe umgwebo;[5] naxa angaliconganga ihlabathi lakudala, wesuka walondoloza uNowa, umvakalisi wobulungisa, enabasixhenxe, akuba elihlisele unogumbe ihlabathi labangahloneli Thixo;[6] xa athe nemizi yaseSodom neGomora wayitshisa yaluthuthu,wayigweba ukuba ibhukuqeke, wayenza umzekelo wabaza kuba ngabangahloneli Thixo;[7] wamhlangula uLote olilungisa, owacatshukiswa kukuhamba eburheletyweni kwabangenammiselo;[8] kuba laye, ngokubona nangokuva, ilungisa elo lihleli phakathi kwabo imihla ngemihla, liwuthuthumbisa umphefumlo walo olungisayo, ngemisebenzi yabo echasene nomthetho;[9] iyakwazi iNkosi ukubahlangula ekuhendweni abahlonela uThixo;ke abangemalungisa ibagcinele imini yomgwebo, ukuba babethwe;[10] ngokukodwa ke abo balandela inyama ngokukhanuka ukuzidyobha, abadela ubukhosi. Ngabasileyo, abenza ngokuzithandela, abangoyikiyo ukunyelisa izikhakhamela.[11] Ukanti izithunywa zezulu, zingaphezulu nje ngokomelela namandla, azizigwebi ngamgwebo unyelisayo phambi kweNkosi.[12] Ke aba, njengezinto eziphilileyo, ezingenangqondo,ezizezemvelo, ezizalelwe ukubanjwa nokonakala, benyelisa izinto abangazaziyo, baya konakala kanye ekonakaleni kwabo, bazuzane nomvuzo wokungalungisi;[13] njengababa bubuyolo ukudla ubuncwane okwemini enye;bengamabala neziphako, bexhamla ubuncwane ngokulukuhla kwabo,bezingxala ukudla ezidlweni nani;[14] benamehlo azele lukrexezo, angenakuphunyuzwa esonweni,bebambisa imiphefumlo engenakuzimaseka, benentliziyo eqheliswe ukubawa; abantwana bengqalekiso.[15] Beyishiyile indlela ethe tye, balahleka, belandela indlela kaBhileham okaBhehore, owathanda umvuzo wokungalungisi;[16] wohlwaywa ke ngokugqitha kwakhe umthetho; lathi iesile,lingenakuthetha nje, lathetha ngezwi lomntu, lamalela umprofeti lowo, ukuba angabi nxamnye nengqondo.[17] Aba bayimithombo engenamanzi, amafu aqhutywa luqhwithela,besigcinelwe bona isithokothoko sobumnyama ngonaphakade.[18] Kuba, bevakalisa nje iindumbisa zamazwi angento yanto,babambisa ngeenkanuko zenyama, ngoburheletyo, abo babesindile,kanye kwabo bahambayo ekulahlekisweni.[19] Bebathembisa nje inkululeko, bona ngokwabo bangabakhonzi bokonakala; kuba lowo athi ubani eyiswe nguye, ukhonzisiwe nokukhonziswa kuye.[20] Kuba xa bathi, besindile nje kuzo izidyobho zehlabathi ngokuyazi iNkosi, uMsindisi uYesu Kristu, babuye ke bazibhijele ngazo, boyiswe zizo, zisuke iziphelo zabo zaba mandundu kuneziqalo zabo.[21] Kuba ngekubalungele kanye, ukuba bebengayazanga indlela yobulungisa, kunokuba bathi beyazile, babuye umva, baphume kuwo umthetho ongcwele abawuwiselwayo.[22] Bahlelwe ke ngokomlinganiselo oyinene, othi, Inja ibuyele emhlanzweni wayo, nehagukazi eyahlanjwayo iye ekuzityikatyikeni eludakeni.

Mateyu 23:1-29
[1] Waza uYesu wathetha kwisihlwele nakubafundi bakhe,[2] esithi, Ababhali nabaFarisi bahleli esihlalweni sikaMoses.[3] Konke ngoko abasukuba besithi kuni kugcineni, ze nikugcine nikwenze; kodwa ze ningenzi ngokwemisebenzi yabo; kuba bathetha baze bangenzi.[4] Kuba babopha imithwalo enzima, esindayo, bayibeke emagxeni abantu, babe ke bona bengathandi kuyishukumisa nangomnwe lo wabo.[5] Yonke imisebenzi yabo ke bayenza ngokunga bangabonwa ngabantu; bawenze banzi amaqhaga abo ezikhumbuzo, bayandise imiqukumbelo yeengubo zabo.[6] Kananjalo bathanda izilili zobukhulu ezidlweni,kwanezihlalo zobukhulu ezindlwini zesikhungu,[7] nemibuliso ezindaweni zembutho, nokubizwa ngabantu kuthiwe,Rabhi, Rabhi.[8] Ke nina maningabizwa kuthiwe Rabhi; kuba mnye uMkhokeli wenu, uKristu; nina ke nonke ningabazalwana.[9] Ningabizi mntu ngokuba nguyihlo emhlabeni apha; kuba mnye uYihlo wenu, lowo usemazulwini.[10] Kananjalo maningabizwa ngokuba ningabakhokeli; kuba mnye uMkhokeli wenu, uKristu.[11] Omkhulu ke kuni makabe ngumlungiseleli wenu.[12] Osukuba ke eziphakamisa uya kuthotywa; nosukuba ezithoba uya kuphakanyiswa.[13] Yeha, nina babhali, baFarisi, bahanahanisindini! Ngokuba nibuvala ubukumkani bamazulu phambi kwabantu; kuba aningeni nina, nabangenayo anibavumeli ukuba bangene.[14] Yeha, nina babhali, baFarisi, bahanahanisindini! Ngokuba nisidla izindlu zabahlolokazi, nize ngokunyhwalaza nithandaze uzungu; ngenxa yoko niya kwamkela ugwebo olugqithiseleyo.[15] Yeha, nina babhali, baFarisi, bahanahanisindini! Ngokuba nijikajika ulwandle nomhlaba ukuze nenze nokuba mnye ongena ebuYudeni; nithi, xa athe wazuzeka, nimenze abe ngumntwana wesihogo ngokuphindiweyo kunani.[16] Yeha, nina bakhokelindini baziimfama! Nina nithi, Othe wafunga itempile, akunto oko; ke othe wafunga igolide yetempile, unetyala.[17] Ziyatha, zimfama, kanene yiyiphi na enkulu? Yigolide,yitempile eyingcwalisayo igolide, kusini na?[18] Kanjalo nina nithi, Othe wafunga isibingelelo, akunto oko;ke othe wafunga umnikelo ophezu kwaso, unetyala.[19] Ziyatha, zimfama, kanene yiyiphi na enkulu? Ngumnikelo,sisibingelelo esiwungcwalisayo umnikelo, kusini na?[20] Lowo usifungayo ngoko isibingelelo ufunga sona neento zonke eziphezu kwaso.[21] Nalowo uyifungayo itempile, ufunga yona nomiyo kuyo.[22] Nalowo uwafungayo amazulu, ufunga itrone kaThixo nohleli phezu kwayo.[23] Yeha, nina babhali, baFarisi, bahanahanisindini! Ngokuba ninikela izishumi zetyeleba nedile nekumin, kanti nizishiyile ezona ndawo zinzima zomthetho, umgwebo nenceba nokholo; ezi benimelwe kukuba nizenze, nithi neziya ningazishiyi.[24] Bakhokelindini baziimfama, abahluza imbuzane, ke baginye inkamela.[25] Yeha, nina babhali, baFarisi, bahanahanisindini! Ngokuba nihlambulula umphandle wendebe nesitya, kanti ke ngaphakathi kuzele kukuphanga nokungazeyisi.[26] MFarisindini uyimfama, hlambulula tanci okungaphakathi kwendebe nesitya, ukuze kuthi okungaphandle kwazo kuhlambuluke nako.[27] Yeha, nina babhali, baFarisi, bahanahanisindini! Ngokuba nifana namangcwaba aqatywe ifutha, athi abonakale emahle okunene ngaphandle, kanti ngaphakathi azele ngamathambo abafileyo nokungcola konke.[28] Ngokukwanjalo nani ngaphandle okunene nibonakala kubantu ningamalungisa, kanti ngaphakathi nizele luhanahaniso nokuchasene nomthetho.[29] Yeha, nina babhali, baFarisi, bahanahanisindini! Ngokuba niwakha amangcwaba abaprofeti, nivathise amangcwaba amalungisa,

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.