A A A A A

Church: [Deacons]


1 Timoti 3:1-13
[1] Lithembekile ilizwi eli lithi, Ukuba ubani ungxamele ubuveleli, unqwenela umsebenzi omhle.[2] Umveleli ngoko umelwe kukuthi abe ngongenakukhalazelwa,eyindoda yamfazi mnye, eyingcathu, enesidima, ezibekile, ebuka iindwendwe, enokufundisa;[3] engageziswa yiwayini, engembethi, engemngxameli wanzuzo imbi. Makabe ngothantamisayo, engalwi, engemthandi wamali;[4] eyongamele kakuhle eyakhe indlu, abantwana bakhe bemthobele,benokundileka konke[5] (kuba ukuba umntu akakwazi ukuyongamela eyakhe indlu,angathini na ukuphatha ibandla likaThixo?);[6] angabi ngosandula ukungeniswa, ukuze angathiwa lwale likratshi, eyele ekugwetyweni koMtyholi.[7] Kanjalo ke umelwe kukuthi abe nobungqina obuhle obuvela kwabangaphandle, ukuze angeyeli engcikivweni nasesibatheni soMtyholi.[8] Kwangokunjalo abalungiseleli bamelwe kukuba nokundileka,bangabi ntlolela yombini, bangazinikeli kwiwayini eninzi,bangangxameli nzuzo imbi;[9] mababe nemfihlo yokholo esazeleni esihlambulukileyo.[10] Nabo aba ke mabacikidwe ukuqala; bandule ke ukulungiselela,bengabangenakumangaleleka.[11] Kwangokunjalo abafazi bamelwe kukuba nokundileka, bangabi ngabahlebi; mababe ziingcathu, bathembeke ezintweni zonke.[12] Abalungiseleli mababe ngamadoda abafazi ngabanye,besongamela kakuhle abantwana nezindlu ezizezabo.[13] Kuba abo balungiselele kakuhle, bazizuzela isimo esihle,nokungafihlisi okukhulu ekukholweni, okukuKristu Yesu.

Filipi 1:1
UPawulos noTimoti, abakhonzi bakaYesu Kristu, babhalela bonke abangcwele abakuKristu Yesu, abaseFilipi, ndawonye nabaveleli nabalungiseleli;

Acts 6:1-7
[1] Ke kaloku ngaloo mihla, bakubon’ ukuba bayanda abafundi,kwabakho ukukrokra kwawesiGrike amaYuda ngakwawesiHebhere,ngokuba abahlolokazi bawo babesilela ekulungiselelweni kwemihla ngemihla.[2] Bathe ke abalishumi elinababini bawubizela kubo umhlambi wabafundi, bathi, Akukholekile ukuba thina silishiye ilizwi likaThixo, silungiselele ezitafileni.[3] Khangelani ngoko, bazalwana, amadoda kuni abe sixhenxe,angqinelwe ukulunga, ezele nguMoya oyiNgcwele nabubulumko,esiya kuwamisela lo msebenzi;[4] ke thina siya kuzingisa ekuthandazeni nasekulungiseleleni ilizwi.[5] Lakholeka ilizwi elo emehlweni omhlambi lowo wonke; banyula uStefano, indoda ezele lukholo nanguMoya oyiNgcwele, noFilipu,noProkoro, noNikanore, noTimon, noParmena, noNikolawo wakwa-Antiyokwe owa bengene ebuYudeni:[6] ababamisayo emehlweni abapostile; bathi bakuthandaza,bazibeka izandla phezu kwabo.[7] Laye liya likhula ilizwi likaThixo, liya lisanda kakhulu inani labafundi eYerusalem; laye neqela elikhulu lababingeleli lilululamela ukholo.

Roma 16:1
Ke kaloku ndimyaleza kuni uFibhi, udade wethu,ongumlungiseleli webandla eliseKenkreya;

Tito 1:7
Kuba umveleli umelwe kukuba ngongenakumangaleleka,njengegosa likaThixo; angabi ngowenza ukuzithandela kwakhe;angabi ngoqumba msinya; angabi ngogeziswa yiwayini; angabi ngumbethi; angabi ngongxamela nzuzo imbi.

Acts 6:3
Khangelani ngoko, bazalwana, amadoda kuni abe sixhenxe,angqinelwe ukulunga, ezele nguMoya oyiNgcwele nabubulumko,esiya kuwamisela lo msebenzi;

Yohane 8:32
Naniya kuyazi inyaniso, yaye inyaniso iya kunikhulula.

Efese 4:11
Waza kwayena wabapha abanye ukuba babe ngabapostile, abanye babe ngabaprofeti, abanye babe ngabashumayeli beendaba ezilungileyo, abanye babe ngabalusi nabafundisi,

Acts 20:28
Zilumkeleni ngoko, nawo wonke umhlambi, athe uMoya oyiNgcwele wanimisa ukuba ngabaveleli bawo, ukuba nilaluse ibandla likaThixo, awazizuzelayo ngelilelakhe igazi.

Yohane 6:54
Lowo uyidlayo eyam inyama, alisele elam igazi, unobomi obungunaphakade; ndaye mna ndiya kumvusa ngomhla wokugqibela.

Marko 6:3
Lo akayiyo na ingcibi yokwakha, unyana kaMariya, umzalwana ke kaYakobi noYose noYuda noSimon? Noodade babo abakuthi apha na? Baye bekhubeka kuye.

1 Korinte 12:28
Wathi inxenye uThixo wayimisa ebandleni, kuqala yangabapostile, okwesibini abaprofeti, okwesithathu abafundisi;kwaza kwaba yimisebenzi yamandla, kwaba zizibabalo zeziphiliso,iintsizo, izilawulo, iintlobo zeelwimi.

Galati 1:19
Andibonanga wumbi ke kubapostile, yaba nguYakobi, umzalwana weNkosi, yedwa.

Malaki 1:11
Ngokuba kuthabathela ekuphumeni kwelanga, kude kuse ekutshoneni kwalo, likhulu igama lam phakathi kweentlanga;nasezindaweni zonke kuqhunyiselwa, kunikelwe igama lam umnikelo ohlambulukileyo; ngokuba likhulu igama lam phakathi kweentlanga; utsho uYehova wemikhosi.

Hebhere 13:17
Bathambeleni abakhokeli benu, nibathobele; kuba bona abalali, ngenxa yemiphefumlo yenu, ngokwabaya kuphendula, ukuze bakwenze oko bevuyile, bengancwini; kuba anisizakali kuko oko.

Yohane 3:3-5
[3] Waphendula uYesu wathi kuye, Inene, inene, ndithi kuwe,Ukuba akathanga umntu azalwe ngokutsha, akanakububona ubukumkani bukaThixo.[4] Uthi uNikodemo kuye, Angathini na umntu ukuzalwa emdala?Angaba nako yini na ukungena okwesibini esizalweni sonina azalwe?[5] Waphendula uYesu wathi, Inene, inene, ndithi kuwe, Ukuba umntu akathanga azalwe ngamanzi nanguMoya, akanakungena ebukumkanini bukaThixo.

Hebhere 12:14
Phuthumani uxolo nabo bonke, nobungcwele, ekungekho namnye uya kuyibona iNkosi, engenabo;

Acts 6:4
ke thina siya kuzingisa ekuthandazeni nasekulungiseleleni ilizwi.

1 Timoti 3:1-7
[1] Lithembekile ilizwi eli lithi, Ukuba ubani ungxamele ubuveleli, unqwenela umsebenzi omhle.[2] Umveleli ngoko umelwe kukuthi abe ngongenakukhalazelwa,eyindoda yamfazi mnye, eyingcathu, enesidima, ezibekile, ebuka iindwendwe, enokufundisa;[3] engageziswa yiwayini, engembethi, engemngxameli wanzuzo imbi. Makabe ngothantamisayo, engalwi, engemthandi wamali;[4] eyongamele kakuhle eyakhe indlu, abantwana bakhe bemthobele,benokundileka konke[5] (kuba ukuba umntu akakwazi ukuyongamela eyakhe indlu,angathini na ukuphatha ibandla likaThixo?);[6] angabi ngosandula ukungeniswa, ukuze angathiwa lwale likratshi, eyele ekugwetyweni koMtyholi.[7] Kanjalo ke umelwe kukuthi abe nobungqina obuhle obuvela kwabangaphandle, ukuze angeyeli engcikivweni nasesibatheni soMtyholi.

1 Timoti 2:12
Umfazi ke andimvumeli ukuba afundise, nokuba ayilawule indoda; makazole.

Acts 14:23
Bathe ke bakuba benyule amadoda amakhulu kwibandla ngebandla, bethandazile kunye nokuzila ukudla, bawayaleza eNkosini awayekholwe kuyo.

1 Timoti 5:17
Amadoda amakhulu, awongamela kakuhle, makabalelwe ekuthini afanelwe yimbeko ephindwe kabini, ngokukodwa lawo abulalekayo elizwini nasemfundisweni.

Hebhere 13:7
Bakhumbuleleni abakhokeli benu, abalithethayo kuni ilizwi likaThixo; nisingasinga impumelelo yehambo yabo, nixelise bona elukholweni lwabo.

Tito 1:8
Umelwe kukuthi abe ngobuka iindwendwe, umthandi wokulungileyo, onesidima, olilungisa, ongcwele, onokuzeyisa;

1 Petros 5:2
Waluseni umhlambi kaThixo ophakathi kwenu, niwuvelela,kungengakunyanzelwa, makube ngokokuzithandela; kungengenxa yenzuzo embi, makube ngokuthumekelela;

Tito 1:6
ukuba umntu ungongenakumangaleleka, eyindoda yamfazi mnye enabantwana abakholiweyo, abangamiselwa tyala lakuzibhubhisa,abangaswele kuthobela mntu.

1 Timoti 5:22
Ungangxami ubeke izandla phezu kukabani, kanjalo ungadlelani nabanye ngezono zabo; zigcine nyulu.

Tito 1:5
Ndakushiya eKrete ngenxa yoku, ukuze uhambise ukuzilungisa izinto eziseleyo, umise amadoda amakhulu kwimizi ngemizi,njengoko ndakumisela ngako mna:

Galati 4:19
Bantwana bam, endibuye ndanenimba ngabo, ade uKristu amiliswe ngaphakathi kwenu,

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.