A A A A A

Church: [Attending Church]


Hebhere 10:24-25
[24] Kanjalo masinyamekelane, ukuba silolane eluthandweni nasemisebenzini emihle;[25] singakuhilizeli ukuhlanganisana kwethu, njengesiko labanye. Masivuselelane kube kokukhona, niyibona nje ukuba imini leyo iyasondela.

Mateyu 18:20
Kuba apho bahlanganisene khona egameni lam, nokuba babini nokuba bathathu, ndikho mna apho phakathi kwabo.

Kolose 3:16
Ilizwi likaKristu malihlale ngaphakathi kwenu ngokobutyebi;nifundisana, nilulekana ngabo bonke ubulumko; nithi,ngeendumiso neengoma nezango ezizezomoya, nivume kamnandi entliziyweni yenu kuyo iNkosi.

Efese 4:11-13
[11] Waza kwayena wabapha abanye ukuba babe ngabapostile, abanye babe ngabaprofeti, abanye babe ngabashumayeli beendaba ezilungileyo, abanye babe ngabalusi nabafundisi,[12] ukuze abangcwele basulungekiselwe umsebenzi wolungiselelo,ukwakhiwa ke komzimba kaKristu;[13] side thina sonke sifike kubo ubunye benkolo, nobokumazi okuzeleyo uNyana kaThixo, ebudodeni obupheleleyo,emlinganisweni wobukhulu bokuzala kukaKristu;

Acts 2:42
Baye ke bezingisa ukuhlala emfundisweni yabapostile,nasebudlelaneni, nasekuqhekezeni isonka, nasemithandazweni.

Roma 10:17
Ngoko ke ukholo luphuma eludabeni, udaba ke lukho ngelizwi likaThixo.

Mateyu 16:18
Nam ke, ndithi kuwe, UnguPetros wena; ndiya kulakhela phezu kolu lwalwa ibandla lam, namasango elabafileyo akayi kuloyisa.

Acts 9:31-32
[31] Laye ke ngoko ibandla kulo lonke elakwaYuda, nelaseGalili,nelaseSamariya, linoxolo, lisakheka, lihamba liyoyika iNkosi;laye lisanda ngentuthuzelo yoMoya oyiNgcwele.[32] Ke kaloku, akuba uPetros etyhutyha iindawo zonke, wehla weza nakwabangcwele ababemi eLida.

Mateyu 6:33
Funani ke tanci ubukumkani bukaThixo nobulungisa bakhe,zaye zonke ezo zinto ziya kongezelelwa kuni.

Yakobi 1:22
Yibani ke ngabenzi belizwi, ningabi ngabaphulaphuli kodwa,nizidephisela.

2 Timoti 4:2
livakalise ilizwi; zingisa ukwenjenjalo ngamathuba alungileyo naxakileyo; yohlwaya, khalimela, vuselela, unako konke ukuzeka kade umsindo, nokufundisa.

Mateyu 28:19-20
[19] Hambani ngoko niye kuzenza abafundi zonke iintlanga,nibabhaptizela egameni loYise, loNyana, loMoya oyiNgcwele;[20] nibafundisa ukuba bazigcine zonke izinto endiniwisele umthetho ngazo. Niyabona, mna ndinani yonke imihla, kude kube sekuphelisweni kwephakade eli. Amen.

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.