A A A A A

Bad Character: [Complaining]


Umhobe 144:14
Iinkomo zethu zizale, Kungabikho kungenelwa, kungabikho kuthinjwa, Kungabikho kuhlahlamba ezitratweni zethu.

Nehemiya 8:1
Bahlangana bonke abantu njengamntu mnye endaweni yembutho ephambi kwesango lamanzi, bathi kuEzra umbhali, makazise incwadi yomyalelo kaMoses, awawumiselayo uYehova kumaSirayeli.

Isaya 24:11
Bakhala ngewayini phandle; itshonile yonke imivuyo; iphele kwathi tu imihlali yehlabathi.

Yeremiya 14:2
Linesijwili elakwaYuda; amasango alo athe matshamatsha,ahlala emhlabeni enezimnyama zokuzila; kuyenyuka ukukhala kweYerusalem.

Imizekeliso 23:29
Ungokabani na uYeha? Ungokabani na uYoo? Zinabani na iingxabano? Inabani na inkalazo? Anabani na amanxeba angenasizathu? Anabani na amehlo anozizi?

Filipi 4:6-7
[6] Ningaxhaleli nto; mazithi iingcelo zenu ezintweni zonke,ngako ukuthandaza nokukhunga, ndawonye nokubulela, zaziswe kuye uThixo.[7] Lwaye uxolo lukaThixo, olugqithisele kuko konke ukuqonda,luya kuzigcina iintliziyo zenu neengqiqo zenu kuKristu Yesu.

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.