A A A A A

Bad Character: [Bitterness]


Acts 8:23
Kuba ndiyabona ukuba usenyongweni yobukrakra, nasentanjeni yentswela-bulungisa.

Kolose 3:8-13
[8] Ke ngoku, nani aba, kulahleni oku konke: ingqumbo, umsindo,ulunya, ukunyelisa; ukuthetha amanyala kungabikho emlonyeni wenu.[9] Musani ukuxokisana, nizihlubile nje umntu omdala, kunye nezenzo zakhe,[10] nambatha lowo umtsha, uhlaziyelwa ekwazini okuhle,ngokomfanekiselo walowo wamdalayo;[11] apho kungekho mGrike namYuda, kwaluka nokungaluki,mbharbhari namSkitiya, khoboka namkhululeki; usuke uKristu waba zizinto zonke, waba kubo bonke.[12] Yambathani ngoko, njengabanyulwa bakaThixo, abangcwele,abathandiweyo, iimfesane zeemfefe, ububele, ukuthobeka kwentliziyo, ubulali, ukuzeka kade umsindo,[13] ninyamezelana, nixolelana, ukuba ubani uthi abe nokusola ngakubani; njengokuba naye uKristu wanixolelayo, yenjani njalo nani.

Ecclesiastes 7:9
Musa ukukungxamela ukuqumba ngomoya wakho, ngokuba ingqumbo ilala esifubeni sezidenge.

Efese 4:26
Qumbani, ningoni; ilanga malingade litshone nicaphukile;

Hezekile 3:14
Wandifunqula uMoya, wandisusa; ndahamba ndikrakra bubushushu bomoya wam. Saye ke isandla sikaYehova siphezu kwam,siqinile.

Isaya 38:17
Yabona, baba lusindiso kum ubukrakra obukhulu. Wena ke ngokundithanda, wawurhola umphefumlo wam esihogweni sokonakala;Ngokuba izono zam uzilahlile emva komhlana wakho.

Yobhi 7:11
Nam andiyi kuwubamba umlomo wam; Ndiya kuthetha ekubandezelweni komoya wam, Ndikhalaze ebukrakreni bomphefumlo wam.

Yobhi 10:1
Umphefumlo wam udimele bubomi bam; Ngoko ndiya kuyivulela inkalazo yam phakathi kwam; Ndithethe, ukrakra umphefumlo wam;

Yobhi 21:25
Omnye ufa ukrakra umphefumlo wakhe, Engadlanga zinto zilungileyo.

Marko 11:25
Naxa sukuba nimi nithandaza, ukuba ninendawo ngakothile,mxoleleni, ukuze noYihlo osemazulwini anixolele iziphoso zenu.

Imizekeliso 10:12
Intiyo ixhokonxa ingxabano; Uthando lugubungela zonke izono.

Imizekeliso 14:10
Intliziyo iyabazi ubukrakra bayo ngokwayo; Omnye umntu akanakuzingenisa eluvuyweni lwayo.

Imizekeliso 15:1
Impendulo ethambileyo ibuyisa ubushushu; Ilizwi elidubulayo linyusa umsindo.

Imizekeliso 17:25
Ububuhlungu bukayise unyana osisinyabi; Ububukrakra kumzalikazi wakhe.

Roma 3:14
Abamlomo uzele kukuqalekisa nobukrakra.

Mateyu 6:14-15
[14] Kuba xa nithi nibaxolele abantu iziphoso zabo, uYihlo osemazulwini wonixolela nani.[15] Xa nithi ningabaxoleli abantu iziphoso zabo, noYihlo ke akayi kunixolela iziphoso zenu.

Yakobi 1:19-20
[19] Ngoko ke, bazalwana bam baziintanda, makathi umntu wonke enze msinya ukuva, enze kade ukuthetha, enze kade ukuqumba;[20] kuba ingqumbo yendoda ayisebenzi bulungisa bukaThixo.

Hebhere 12:14-15
[14] Phuthumani uxolo nabo bonke, nobungcwele, ekungekho namnye uya kuyibona iNkosi, engenabo;[15] nivelela, ukuze kungabikho bani usilelayo elubabalweni lukaThixo, kungabikho ngcambu yabukrakra, ithi ivele ihlume,inikhathaze, bathi abaninzi badyojwe yiyo;

Efese 4:31-32
[31] Mabukhweleliswe kuni bonke ubukrakra, nomsindo, nengqumbo,nengcolo, nonyeliso, ndawonye nolunya lonke.[32] Ke nina yibani nobubele omnye komnye, nibe nemfesane kakhulu, nixolelane, njengokuba naye uThixo wanixolelayo ekuKristu.

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.