A A A A A

Bad Character: [Bullying]


1 Yohane 2:9
Lowo uthi usekukhanyeni, abe emthiyile umzalwana wakhe,usebumnyameni unangoku.

1 Yohane 3:15
Lowo umthiyileyo umzalwana wakhe usisibulala-mntu; niyazi ukuba akukho sibulala-mntu sinobomi bungunaphakade buhleliyo kuso.

2 Timoti 1:7
Kuba uThixo akasinikanga moya wabugwala; wasinika owamandla,nowothando, nowesidima.

Deuteronomy 31:6
Yomelelani nikhaliphe: musani ukoyika, musani ukungcangcazela ebusweni bazo. Ngokuba nguYehova uThixo wakho ohamba nawe; akayi kukuyekela, akayi kukushiya.

Efese 4:29
Makungaphumi nanye intetho ebolileyo emlonyeni wenu; mayibe yesukuba ilungele ukuxuma oko kuluncedo, ukuze ibabale abevayo.

Efese 6:12
Ngokuba umzamo wethu asingowokuzamana negazi nenyama;ngowokuzamana nazo izilawuli, nawo amagunya, nazo iziphatha-hlabathi zobumnyama balo eli phakade, nayo imikhosi yomoya abakhohlakeleyo kwezasezulwini iindawo.

Leviticus 19:18
Uze ungaphindezeli; uze ungabi nanqala koonyana babantu bakowenu; uze umthande ummelwane wakho ngoko uzithanda ngako;ndinguYehova.

Mateyu 5:11
Ninoyolo nina, xa bathe abantu baningcikiva,banitshutshisa, bathetha zonke izinto ezikhohlakeleyo ngani bexoka, ngenxa yam.

Imizekeliso 17:9
Ugubungela isikreqo ofuna uthando; Ophinda ayithethe into wahlula amakholwane.

Imizekeliso 22:10
Gxotha umgxeki, iphume ingxabano, Kuthi bembe amaphike nokucukuceza.

Imizekeliso 24:16
Kuba ilungisa liwa kasixhenxe, livuke; Ke abangendawo bakhubeka phantsi kwenkxwaleko.

Umhobe 138:7
Ukuba ndithe ndahamba-hamba phakathi kweembandezelo,uyandiphilisa; Wosolulela emsindweni weentshaba zam isandla sakho, Sindisindise isandla sakho sokunene.

Roma 2:1
Kungoko ndithi, Akunakuziphendulela, mntundini ugwebayo,nokuba ungubani; kuba ngokugweba omnye, uzigweba kwawena; kuba wena ugwebayo wenza kwaezo zinto.

Roma 12:18-19
[18] Ukuba kunokwenzeka, okukokwenu nina, hlalani ninoxolo nabantu bonke.[19] Musani ukuziphindezelela, zint’anda; yikhweleleni ingqumbo; kuba kubhaliwe kwathiwa, Impindezelo yeyam, kuya kubuyekeza mna, itsho iNkosi.

Roma 12:20-21
[20] Ngoko ke, ukuba utshaba lwakho lulambile, luphe ludle;ukuba lunxaniwe, luseze; kuba ngokwenjenjalo ke, woba ufumba amalahle omlilo phezu kwentloko yalo.[21] Musa ukweyiswa bububi; boyise ububi ngokulungileyo.

Luka 6:27-28
[27] Kodwa ke mna ndithi kuni nivayo, Zithandeni iintshaba zenu;yenzani okulungileyo kwabo banithiyayo.[28] Basikeleleni abo baniqalekisayo, nibathandazele abo banigxekayo.

Mateyu 5:44-45
[44] Ke mna ndithi kuni, Zithandeni iintshaba zenu, basikeleleni abo baniqalekisayo, benzeleni okulungileyo abo banithiyayo,nibathandazele abo banigxekayo banitshutshise;[45] ukuze nibe ngabantwana boYihlo osemazulwini; ngokuba ilanga lakhe elenza liphume phezu kwabakhohlakeleyo nabalungileyo;nemvula eyinisa phezu kwabalungisayo nabangalungisiyo.

Isaya 41:11-13
[11] Yabona, baya kudana bahlazeke bonke abavutha umsindo ngawe; aya kuba yinto engento, adake amadoda abambana nawe.[12] Uya kuwafuna, ungawafumani, amadoda aphikisana nawe; aya kuba yinto engento, engekhoyo, amadoda alwa nawe.[13] Ngokuba mna, Yehova Thixo wakho, ndiya kusibamba isandla sakho sokunene; ndingothi kuwe, Musa ukoyika, ndiya kukunceda mna.

Mateyu 5:38-41
[38] Nivile ukuba kwathiwa, Iliso maliphindezelwe ngeliso,nezinyo ngezinyo.[39] Ke mna ndithi kuni, Maningasunduzani nokungendawo; yithi osukuba ekutywakraza esidleleni sakho sokunene, umguqulele nesinye eso.[40] Nalowo ufuna ukukumangalela, akuhluthe ingubo yangaphantsi,myekele neyokwaleka.[41] Nosukuba ekunyanzelela imayile enye, hamba naye zibe mbini.

Umhobe 34:12-18
[12] Ngubani na umntu obungxameleyo ubomi, Othanda imihla yokubona okulungileyo?[13] Gcina ulwimi lwakho ebubini, Umlomo wakho ungathethi nkohliso.[14] Suka ebubini, wenze okulungileyo; Funa uxolo, uluphuthume.[15] Amehlo kaYehova akumalungisa, Iindlebe zakhe zisekuzibikeni kwawo.[16] Ubuso bukaYehova bujonge abenzi bokubi, Ukuba akunqumle ehlabathini ukukhunjulwa kwabo.[17] Akhala, weva uYehova; Wawahlangula ezimbandezelweni zawo zonke.[18] Usondele uYehova kwabantliziyo zaphukileyo, Abasindise abamoya utyumkileyo.

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.