A A A A A

Bad Character: [Anger]


Efese 4:26-31
[26] Qumbani, ningoni; ilanga malingade litshone nicaphukile;[27] kananjalo musani ukumkhwelela indawo uMtyholi lo.[28] Lowo ubayo makangabi seba; kanye ke makabulaleke esebenza okulungileyo ngezandla zakhe, ukuze abe nako ukwabela osweleyo.[29] Makungaphumi nanye intetho ebolileyo emlonyeni wenu; mayibe yesukuba ilungele ukuxuma oko kuluncedo, ukuze ibabale abevayo.[30] Kanjalo musani ukumenza buhlungu uMoya oyiNgcwele kaThixo,enathi kuye natywinwa, naqiniselelwa imini yentlawulelo.[31] Mabukhweleliswe kuni bonke ubukrakra, nomsindo, nengqumbo,nengcolo, nonyeliso, ndawonye nolunya lonke.

Yakobi 1:19-20
[19] Ngoko ke, bazalwana bam baziintanda, makathi umntu wonke enze msinya ukuva, enze kade ukuthetha, enze kade ukuqumba;[20] kuba ingqumbo yendoda ayisebenzi bulungisa bukaThixo.

Imizekeliso 29:11
Isinyabi siya kukhupha konke ukufutha kwaso, Ke sona isilumko sikudambisela embilinini yaso.

Ecclesiastes 7:9
Musa ukukungxamela ukuqumba ngomoya wakho, ngokuba ingqumbo ilala esifubeni sezidenge.

Imizekeliso 15:1
Impendulo ethambileyo ibuyisa ubushushu; Ilizwi elidubulayo linyusa umsindo.

Imizekeliso 15:18
Indoda enobushushu ixhaya ingxabano; Ezeka kade umsindo idambisa imbambano.

Kolose 3:8
Ke ngoku, nani aba, kulahleni oku konke: ingqumbo, umsindo,ulunya, ukunyelisa; ukuthetha amanyala kungabikho emlonyeni wenu.

Yakobi 4:1-2
[1] Zivela phi na iimfazwe nokulwa phakathi kwenu? Aziveli na apha eziyolweni zenu, eziwaphumela umkhosi amalungu enu?[2] Niyakhanuka, ningabi nakuzuza nto noko; niyabulala, nizonde,ningabi nakufumana nto noko; niyalwa, nenze imfazwe, ningabi nakuzuza nto ke, ngenxa yokuba ningaceli.

Imizekeliso 16:32
Ozeka kade umsindo ulunge ngaphezu kwegorha; Okulawulayo ukufutha kwakhe ulunge ngaphezu kothimba umzi.

Imizekeliso 22:24
Musa ukuqhelana nomntu onomsindo, Ungahambi nendoda enobushushu,

Mateyu 5:22
Ke mna ndithi kuni, Wonke umntu ofumana amqumbele umzalwana wakhe, woba sisisulu somgwebo; othe ke kumzalwana wakhe, Ntw’ingento, woba sisisulu sentlanganiso yamatyala; othe ke,Siyathandini, woba sisisulu sesihogo somlilo.

Umhobe 37:8-9
[8] Lahla umsindo, ushiye ubushushu; Musa ukuzivuthisa ngomsindo, kuba oko kusingisa ekwenzeni ububi kuphela.[9] Ngokuba abenzi bobubi baya kunqunyulwa; Ke bona abamthembayo uYehova, baya kulidla ilifa ilizwe.

Umhobe 7:11
UThixo ngumgwebi olilungisa; UnguThixo obhavuma yonke imihla.

2 Ukumkani 11:9-10
[9] Benza ke abathetheli-makhulu ngako konke uYehoyada umbingeleli abewise umthetho ngako. Bathabatha elowo amadoda akhe, angenayo ngesabatha, kunye naphumayo ngesabatha, beza kuYehoyada umbingeleli.[10] Umbingeleli wabanika abathetheli-makhulu iintshuntshe namakhaka abe engawokumkani uDavide, abesendlwini kaYehova.

2 Ukumkani 17:18
UYehova waba nomsindo omkhulu kunene kumaSirayeli,wawasusa ebusweni bakhe, yaba sisizwe sakwaYuda sodwa esasalayo.

Imizekeliso 14:29
Ozeka kade umsindo unengqondo eninzi; Ke yena ozekanekayo ucaphula ukumatha.

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.