A A A A A

Angels and Demons: [Beelzebub]


Mateyu 12:24
Kodwa bona abaFarisi, bakuva, bathi, Lo yena akazikhuphi iidemon, kuphela kungoBhelezebhule, umphathi weedemon.

Marko 3:22
Baye bona ababhali, ababehle bevela eYerusalem, besithi,UnoBhelezebhule; besithi, Iidemon ezi uzikhupha ngaye umphathi weedemon.

Mateyu 10:25
Kumanele umfundi ukuba abe njengomfundisi wakhe, nomkhonzi ukuba abe njengenkosi yakhe. Ukuba umninindlu bambize ngoBhelezebhule, akukhona bobabiza ngaye yini na abo bendlu yakhe?

Mateyu 12:27
Ukuba mna ndizikhupha iidemon ngoBhelezebhule, bazikhupha ngabani na onyana benu? Ngenxa yoko baya kuba ngabagwebi benu bona.

Luka 11:15-19
[15] Kodwa abathile kubo bathi, Uzikhupha iidemon ngoBhelezebhule, umphathi weedemon.[16] Baye ke bambi bemlinga, befuna kuye umqondiso ophuma emazulwini.[17] Ke kaloku yena, ezazi izicamango zabo, wathi kubo, Bonke ubukumkani obahlulelene bodwa, buyaphanza; nendlu eyahlulelene nendlu, iyawa.[18] Ukuba ke noSathana wahlulelene yedwa, bothini na ukuma ubukumkani bakhe? Ngokuba nithi, ndizikhupha iidemon ngoBhelezebhule.[19] Ke ukuba mna ndizikhupha iidemon ngoBhelezebhule,bazikhupha ngabani na oonyana benu? Baya kuba ngabagwebi benu bona ngenxa yoko.

2 Ukumkani 1:1-3
[1] Ke kaloku amaMowabhi akreqa kumaSirayeli emva kokufa kuka-Ahabhi.[2] UAhaziya wawa efestileni yegumbi: lakhe eliphezulu elikwaSamari, wahliwa kukufa ke; wathuma abathunywa, wathi kubo, Hambani niye kubuzisa kuBhahali-zebhubhi, uthixo wase-Ekron, ukuba ndiya kuphila na kwesi sifo.[3] Ke isithunywa sikaYehova sasithethile kuEliya waseTishbhi,sathi, Suka, unyuke uye kukhawulela abathunywa bokumkani wakwaSamari, uthethe kubo, uthi, Kungokuba kungekho Thixo kwaSirayeli na, le nto niya kubuzisa kuBhahali-zebhubhi, uthixo wase-Ekron?

Luka 11:18
Ukuba ke noSathana wahlulelene yedwa, bothini na ukuma ubukumkani bakhe? Ngokuba nithi, ndizikhupha iidemon ngoBhelezebhule.

Marko 3:20-30
[20] Bathi beze ekhaya; kubuye kubuthelane izihlwele, ngokokude bangabi nako nokudla isonka.[21] Bevile abakowabo, baphuma beya kumbamba; kuba babesithi,Uyageza.[22] Baye bona ababhali, ababehle bevela eYerusalem, besithi,UnoBhelezebhule; besithi, Iidemon ezi uzikhupha ngaye umphathi weedemon.[23] Uthe ebabizele kuye, wathetha nabo ngemizekeliso, esithi,Angathini na uSathana ukukhupha uSathana?[24] Nobukumkani, ukuba buthe bahlulelana bodwa, abunako ukuma obo bukumkani;[25] nendlu, ukuba ithe yahlulelana yodwa, ayinako ukuma loo ndlu;[26] noSathana, ukuba uthe wazichasa ngokwakhe, wahlulelana yedwa, akanako ukuma, uphelile.[27] Akukho unako ukuthi impahla yegorha angene endlwini yalo ayiphange, ukuba akathanga tanci alibophe igorha elo, andule ukuyiphanga indlu yalo.[28] Inene ndithi kuni, Zonke izono baya kuzixolelwa oonyana babantu, kwanezinyeliso abasukuba benyelisa ngazo;[29] ke yena othe wanyelisa uMoya oyiNgcwele, akanako ukuxolelwa naphakade; unetyala lokugwetywa okungunaphakade.[30] Watsho kuba besithi, Unomoya ongcolileyo.

2 Ukumkani 1:16
Wathi kuye, Utsho uYehova ukuthi, Ngenxa enokuba uthumele abathunywa bokubuzisa kuBhahali-zebhubhi, uthixo wase-Ekron,kungokuba kungekho Thixo kwaSirayeli na, kungabuziswa kuye?Ngako oko isingqengqelo eso, unyuke waya kuso, akusayi kuhla kuso; inene, uya kufa.

Genesis 1:1
Ekuqalekeni uThixo wadala amazulu nehlabathi.

Mateyu 9:34
Ke bona abaFarisi babesithi, Iidemon ezi uzikhupha ngaye umphathi weedemon.

Isityhilelo 21:20
elesihlanu yisardonisi, elesithandathu yisardiyo,elesixhenxe yikrizolite, elesibhozo yibherilo, elesithoba yitopazi, eleshumi yikrizoprazi, eleshumi elinalinye yihakinto,eleshumi elinambini yiametiste.

Yobhi 2:11
Ke kaloku izihlobo ezithathu zikaYobhi zabuva bonke obo bubi bumfikeleyo, zeza, saeso sivela endaweni yaso: uElifazi wakwaTeman, noBhiledadi wakwaShuwa, noTsofare waseNahama.Banqophisana ukuba beze, bamkhuze, bamthuthuzele.

2 Ukumkani 1:6
Bathi kuye, Kunyuke indoda, yeza kusikhawulela, yathi kuthi,Hambani nibuye, niye kukumkani lowo unithumileyo, nithethe kuye, nithi, Utsho uYehova ukuthi, Kungokuba kungekho Thixo kwaSirayeli na, le nto uthumela ukuba kubuziswe kuBhahali-zebhubhi, uthixo wase-Ekron? Ngako oko isingqengqelo eso, unyuke waya kuso, akusayi kuhla kuso; inene, uya kufa.

Yohane 1:1
Ekuqalekeni ube ekho uLizwi, waye uLizwi ekuye uThixo, waye uLizwi enguThixo.

Luka 11:19
Ke ukuba mna ndizikhupha iidemon ngoBhelezebhule,bazikhupha ngabani na oonyana benu? Baya kuba ngabagwebi benu bona ngenxa yoko.

Exodus 6:23
UAron wazeka uElishebha intombi ka-Aminadabhi, udade boNashon, wangumkakhe; wamzalela uNadabhi, noAbhihu, noElazare,noItamare.

Luka 3:1
Ke kaloku, ngomnyaka weshumi elinantlanu wokulawula kukaTibheriyo Kesare, inguPontiyo Pilato irhuluneli kwelakwaYuda, inguHerode umphathi wesahlulo sesine esilelaseGalili, inguFilipu ke umzalwana wakhe umphathi wesahlulo sesine esilelaseYitureya nelizwe leTrakoniti,inguLisaniyo umphathi wesahlulo sesine esilelaseAbhilene,

Genesis 10:10
Ukuqala kobukumkani bakhe yiBhabheli, ne-Ereki, neAkadi,neKalene, ezweni leShinare.

Genesis 14:1
Kwathi ngemihla ka-Amrafele ukumkani waseShinare, noAriyoki ukumkani wase-Elazare, noKedorlahomere ukumkani wakwaElam,noTidali ukumkani wamaGoyi,

Deuteronomy 14:5
inkomo, imvu, imbuzi, ixhama, nebhadi, nelinqa,netshabangqa, nenqu, neula, negogo.

Rute 1:2
Ke igama laloo ndoda lalinguElimeleki, igama lomkayo linguNahomi; amagama oonyana bayo babengooMalon noKiliyon,bengamaEfrata aseBhetelehem yakwaYuda. Baya ke elizweni lakwaMowabhi, baba khona.

Nehemiya 1:1
Ibali likaNehemiya unyana kaHakaliya. Kwathi ngenyanga enguKislevu, ngomnyaka wamashumi amabini, ndakubona ukuba ndiseShushan komkhulu,

Estere 1:1
Ke kaloku kwathi ngemihla ka-Ahaswerosi (lo Ahaswerosi ke ubengukumkani, ethabathela eIndiya, wezisa kwaKushi: kumazwe alikhulu elinamanci mabini anesixhenxe),

1 Ukumkani 1:2
Bathi abakhonzi bakhe kuye, Inkosi yethu ukumkani mayifunelwe inkakazana eseyintombi, ime phambi kokumkani,imonge, ilale esifubeni sakhe, ifudumale inkosi yethu ukumkani.

Isityhilelo 16:16
Babahlanganisela endaweni ekuthiwa ngesiHebhere yiArmagedon.

Isaya 34:14
Kohlangabezana amarhamncwa omqwebedu neempungutye, into elixhonti ikhawulelane nowayo; ewe, into yasebusuku iya konwaba khona, izifumanele ukuphumla.

Mateyu 22:37
Wathi ke uYesu kuye, Uze uyithande iNkosi uThixo wakho ngentliziyo yakho iphela, nangomphefumlo wakho uphela,nangengqondo yakho iphela.

Marko 3:1-6
[1] Wabuya wangena endlwini yesikhungu. Kwaye kukho apho umntu onesandla esomileyo.[2] Baye bemlalele, ukuba womphilisa na ngesabatha, ukuze bammangalele.[3] Athi kuloo mntu unesandla esomileyo, Phakama uze phakathi.[4] Athi kubo, Okuvumelekileyo ngesabatha kukwenza okulungileyo,kukwenza okubi, kusini na? Kukusindisa, kukubulala, kusini na?Ke bahlala bathi tu.[5] Akuba ebasingasingile ngengqumbo, ebuhlungu ngenxa yokuqaqadeka kwentliziyo yabo, uthi kumntu lowo, Solule isandla sakho. Wasolula, sabuya saphila ke isandla sakhe, saba kwanjengesinye.[6] Baphuma abaFarisi, benza kwaoko ibhunga namaHerode ngaye,lokuba bamtshabalalise.

Marko 10:46-52
[46] Baza kufika eYeriko. Ekuphumeni kwakhe eYeriko apho,nabafundi bakhe nendimbane elingeneyo, unyana kaTimeyu,uBhartimeyu, imfama, waye ehleli ngasendleleni engqiba.[47] Wathi akuva ukuba nguYesu waseNazarete, waqala ukudanduluka wathi, Yesu nyana kaDavide, ndenzele inceba.[48] Baye abaninzi bemkhalimela ukuba athi tu; kwaba kokukhona ke wadandulukayo ngakumbi, esithi, Nyana kaDavide, ndenzele inceba.[49] Wema uYesu wathi, Makabizwe. Bayibiza ke imfama, besithi kuyo, Yomelela, suk’ ume; uyakubiza.[50] Ithe ke yona, ilahle ingubo yayo, yesuka yeza kuYesu.[51] Aphendule athi kuyo uYesu, Uthanda ukuba ndikwenzele ntoni na? Yathi ke imfama kuye, Rabhoni, ndithanda ukuba ndibone.[52] Wathi ke uYesu kuyo, Hamba uhambe; ukholo lwakho lukusindisile. Yabona kwaoko, yamlandela uYesu endleleni apho.

Daniyeli 1:7
Umthetheli-mathenwa wabathiya amagama; uDaniyeli wamthiya elokuba nguBheletshatsare, uHananiya elokuba nguShadraki,uMishayeli elokuba nguMeshaki, uAzariya elokuba nguAbhede-nego.

Abagwebi 4:6
Wathumela ke wabiza uBharaki, unyana ka-Abhinowam, eKedeshe yakwaNafetali, wathi kuye, Akakuwiselanga mthetho na uYehova,uThixo kaSirayeli, esithi, Hamba utsalele entabeni yeTabhore,uthabathe nawe amadoda angamawaka alishumi, koonyana bakaNafetali nakoonyana bakaZebhulon?

2 Ukumkani 19:37
Kwathi, enqula endlwini kaNiseroki uthixo wakhe, bamxabela ngekrele ooAdrameleki noSharetsere, oonyana bakhe. Baza basabela ezweni laseArarati. UEsar-hadon, unyana wakhe, waba ngukumkani esikhundleni sakhe.

Hezekile 23:4
Amagama abo ke nguNtente-yakhe omkhulu kubo,noNtente-yam-kuye umsakwabo; baba ngabam, bazala oonyana neentombi. Amagama abo nguSamari uNtente-yakhe, yiYerusalem uNtente-yam-kuye.

Yeremiya 1:1
Amazwi kaYeremiya unyana kaHilekiya, wakubabingeleli baseAnatoti ezweni lakwaBhenjamin:

Genesis 10:22
Oonyana bakaShem nguElam, noAsuri, noArpakishadi, noLudi,noAram.

Ezera 4:7
Nangemihla ka-Artashashta kwabhala uBhish-lam, noMitredati,noTabheli, nabanye abalingane babo, kuArtashashta ukumkani wasePersi; incwadi yabhalwa ngentetho yesiAram, yakhunyushwa ngesiAram.

Mateyu 10:3
uTomas noMateyu, umbuthi werhafu; uYakobi ka-Alifeyu,noLebheyu, ogama limbi linguTadeyu;

Acts 2:9
Thina maParti, namaMedi, namaElam, nathi simiyo kwelaseMesopotami, kwelakwaYuda kwanakwelaseKapadoki,kwelasePonto nakwelaseAsiya,

Leviticus 11:5
nembila, ngokuba ityisa umtyiso, ke ayiluthe gqiphu uphuphu, iyinqambi kuni;

Ecclesiastes 1:1
Amazwi eNtshumayeli, unyana kaDavide, ukumkani waseYerusalem.

Exodus 30:34
Wathi uYehova kuMoses, Zithabathele ubulawu, istorakis,neonike, negalebhana; ubulawu obo bube nentlaka emhlophe engangxengelelweyo, ibe yimilinganiso elinganayo;

Yobhi 9:9
Ulowenza iinkwenkwezi zeBhere, namaKroza, nesiLimela,Neengontsi zasezantsi.

Acts 6:5
Lakholeka ilizwi elo emehlweni omhlambi lowo wonke; banyula uStefano, indoda ezele lukholo nanguMoya oyiNgcwele, noFilipu,noProkoro, noNikanore, noTimon, noParmena, noNikolawo wakwa-Antiyokwe owa bengene ebuYudeni:

Isityhilelo 1:11
lisithi, Mna ndinguAlfa no-Omega, owokuqala nowokugqibela.Okubonayo kubhale encwadini ukuthumele kuwo amabandla asixhenxe aseAsiya: e-Efese, eSmirna, ePergamo, eTiyatira, eSardesi,eFiladelfi, eLawodike.

1 Ukumkani 8:13
Ukukwakhela, ndikwakhele indlu, ukuba ibe yeyokuhlala wena,indawo yokuhlala wena ngonaphakade.

Marko 3:23
Uthe ebabizele kuye, wathetha nabo ngemizekeliso, esithi,Angathini na uSathana ukukhupha uSathana?

Yoshuwa 24:15
Ke ukuba kubi emehlweni enu ukumkhonza uYehova,zinyuleleni namhla oyena niya kumkhonza; nokuba ngoothixo ababekhonza bona ooyihlo, ababephesheya koMlambo, nokuba ngoothixo bama-Amori, enihleli ezweni lawo. Ke mna nendlu yam siya kukhonza uYehova.

Xhosa Bible 1975
© Bible Society of South Africa 1975. Used with permission. All rights reserved.